Пошук по сайту


Тема: «Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність.»

Тема: «Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність.»

Шрам А. В. (5 клас)
Тема: «Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність.».

Мета: формувати в учнів уявлення про основні групи природних явищ, їх прояв у довкіллі та значення для життя.

Завдання: ознайомити учнів із суттю та прикладами основних груп природних явищ та приладами природодослідника, за допомогою яких ці явища визнача­ють (вимірюють); створювати в школярів уявлення про значення механічних, теплових, елект­ричних, магнітних, хімічних, звукових, світлових явищ для життя на Землі; формувати в учнів уміння класифікувати явища природи та користувати­ся відповідними приладами природодослідника; виховувати прагнення досліджувати та пояснювати природні явища.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні поняття і терміни: механічні, теплові, електричні, магнітні, хімічні, звукові, світлові явища.

Методи і методичні прийоми: словесний (бесіда (підготовча, пояснювальна), розповідь, робота з підручником), наочний (демонстрація наочності, досліду), практичний (групова робота за картками, виконання завдань у робочому зошиті).

Обладнання: тіла природи або їх зображення, камертон, молоточок, кулька на нитці, термометр, компас, магніт, хімічна склянка, 5 г питної соди, оцет, скляна паличка, сірники.

Хід уроку

1. Організаційний момент.

2. Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчаль­ної діяльності.

Підготовча бесіда. Що таке явище природи? Які ви знаєте явища природи? Для якої частини природи характерні ці явища — живої чи неживої? Які науки вивчають тіла та явища, що з ними відбувається?

Ці запитання і завдання можна заздалегідь написати на дошці або на поліетиленовій плівці й спроектувати на екран за допомогою кодоскопа чи використати кінопроектор. У природі постійно відбуваються зміни, і багато явищ ви ще не можете пояс­нити. Наприклад, звідки береться електрика, чому окремі волосини липнуть до гребінця, що таке звуки і як вони утворюються, чому нам взимку холодно, а влітку — спекотно, чому одне тіло рухається швидше за інше, чому ми не заблукаємо, користуючись компасом, і т. д. Зміст цієї теми взагалі і нашого уроку зокрема допоможе нам розгадати таємницю цих природних явищ.

План (запис на дошці)

 1. Механічні явища.

 2. Теплові явища.

 3. Електричні явища.

 4. Магнітні явища.

 5. Хімічні явища.

 6. Звукові явища.

 7. Світлові явища.

3. Сприйняття і первинне осмислення нового матеріалу.

1. Пояснювальна бесіда.

Явища природи можна поділити на такі основні групи: механічні, теплові, електричні, магнітні, хімічні, звукові, світлові. (Терміни записуються на дошці, і в ході вивчення матеріалу основні визначення занотовуються в зошит.)

Послухайте вірш і скажіть, про які явища природи йдеться.

«Все навколо живе в русі», —

Шепотів метелик мусі.

Он-де в'ється мошкара,

Жук наткнувсь на ліхтаря.

Відштовхніть всі охи-ахи,

Гляньте: бігають мурахи.

Черв'ячок повзе повільно,

Всі у русі — вільні-вільні!

(Механічні (рух), звукові (шепіт), світлові, електричні, теплові (ліхтар).)

2. Розповідь з елементами бесіди. Прикладом механічних явищ є механіч­ний рух.

Механічний рух—це зміна положення будь-якого фізичного тіла відно­сно інших тіл із плином часу. Що означають слова «зміна положення ... тіла відносно інших тіл ...»? Поясніть, якщо ви їдете у поїзді, відносно яких тіл ви рухаєтеся, а відносно яких — ні? Наведіть приклади механічного руху.

Механічному руху притаманні такі характеристики: швидкість, час, відстань. Швидкість тіла показує, який шлях воно долає за певний проміжок часу. Основними одиницями вимірювання швидкості є кілометри за хвилину (км/год), метри за хвилину (м/хв); часу—години (год), хвилини (хв), секунди (с); відстань вимірюється в кілометрах, метрах. Яким приладами природодослід­ника можна виміряти час, відстань? Швидкість руху можна визначити за фор­мулою:

швидкість = відстань : час.

Яке значення має механічний рух для живих організмів та життєдіяльнос­ті людини? Здатність до переміщення дає змогу тваринам знаходити більше кор­му, розмножуватись, захищатись від нападу втечею тощо. Прояв механічного руху в неживій природі корисний як для життєдіяльності людини, так і для живої природи. Наприклад, рух течії річки працює над створенням електричної енергії в гідроелектростанціях; рух вітру використовується в роботі вітряків, допомагає в запиленні рослин, впливає на зміну погоди тощо.

До механічних явищ належать і звукові явища.

3. Демонстрування досліду з камертоном та кулькою. Пояснювальна бесіда.
Вчитель вдаряє молотком по камертону. Що відбувається? Потім підносить

до нього кульку, підвішену на нитці. Що спостерігаєте? (Кулька буде колива­тись, вдаряючи по камертону доти, доки він звучатиме).

Молекули повітря коливаються біля камертона і спричиняють коливання су­сідніх молекул, яке, поширюючись у просторі, коливає барабанну перетинку нашого вуха і, в результаті, ми чуємо звук. Таким чином, звук — це коливання, що поширюються в навколишньому середовищі і сприймаються людським ву­хом. Яке значення мають звукові явища для життя на Землі? За допомогою зву­ків, об'єднаних у слова, люди можуть порозумітися. Наука, що вивчає звукові вираження слів, називається фонетика і є одним із розділів української мови. Для тварин звуки є засобом спілкування, сигналом про небезпеку, способом вира­ження емоцій (собаки, коти) тощо.

4. Пояснювальна бесіда. Як ви гадаєте, які явища належать до теплових?
Тепловими називають явища природи, які супроводжуються зміною температу­ри тіл і речовин, що нагріваються або охолоджуються. Яким приладом вимірюють температуру і в яких одиницях його позна­чають? Чому поверхня Землі вдень підвищується, а вночі — знижуєть­ся? Наведіть приклади теплових явищ. Яке значення має тепло для життя?

5. Робота з підручником. Опрацювання фрагмента статті про електричні явища та причини їх виникнення. Бесіда за текстом.

Як виникають електричні явища? Де виникає електричний струм? Які ви знаєте штучні джерела струму? Які речовини називають провідни­ками, ізоляторами? Які вам відомі електричні явища природного похо­дження? Де в живій природі спостерігаються електричні явища? Яке значення вони мають для життя на Землі?

6. Розповідь з елементами бесіди.

Ще у давнину люди помітили, що одні тіла можуть притягувати інші. Такі тіла стали називати магнітами. Вони притягують до себе предмети із заліза, сталі та інших матеріалів. Однак більшість металів, папір, тканина, скло є немагнітними. Навколо намагнічених тіл і електричного струму існує простір, де діє магнетизм. Цей простір називають магнітним полем.

Наша планета подібна до величезного магніту. Намагнічені тіла, які можуть вільно обертатись навколо вертикальної осі, завжди розташовуються одним кін­цем на північ, а іншим — на південь. Таке розміщення магніту зумовлене його взаємодією з магнітним полем Землі, тому полюси магнітів називають північ­ним та південним. Полюси магнітів позначають різними кольорами: південний полюс — червоним, а північний — синім. Взаємодія магнітів завжди така, що їх однойменні полюси відштовхуються, а різнойменні — притягуються.

Пригадайте з початкової школи, дія якого приладу природодослідника пов'язана з магнітними явищами? Доведіть. (Демонстрування компаса і розповідь учня про принцип його роботи). Що змушує магнітну стріл­ку компаса рухатись?

Саме магнітне поле, що існує навколо Земної кулі, змушує магнітну стрілку компаса розташовуватись так, що один її кінець показує напрямок на північний, а інший — на південний магнітний полюс Землі. Яким чином люди використову­ють знання про магнітні явища? (При створенні компасів, які допомагають орі­єнтуватися на місцевості тощо).

7. Пояснювальна бесіда, демонстрування досліду.

Пригадайте, що вивчає хімія. У хімічну склянку з невеликою кількістю питної соди вчитель додає оцту і перемішує скляною паличкою. Що спостерігаєте? (Утворена суміш почала «закипати»). Далі вноситься у склянку запалений сірник. Що відбулося? (Сірник погас). Чому погас сірник? (Для горіння потрібен кисень, а у склянці утворився вуглекислий газ).

Щойно відбулося хімічне явище або хімічна реакція—перетворення одних речовин на інші. Чим хімічні явища відрізняються від теплових явищ, таких як перетворення льоду на воду або води на пару? Під час таких явищ речовина не руйнується і не зумовлює появу нових речовин, а під час хімічних явищ руйну­ються одні речовини й утворюються інші.

Яке значення мають хімічні явища для життя? В живому організмі постій­но відбувається обмін речовин. З продуктами харчування — органічними речо­винами: білками, жирами, вуглеводами — відбуваються різні хімічні явища. Мо­лекули, що входять до складу продуктів харчування, руйнуються, а утворюються нові молекули, з яких будується тіло людини. Водночас виділяються тепло та деякі речовини, наприклад, вуглекислий газ, вода. Як люди використовують хімічні знання у побуті? Застосовуючи хімічні явища, люди виготовляють фарби, ліки, гуму тощо.

8. Пояснювальна бесіда. Як ви вважаєте, що таке світло? Світло — це вид випромінювання, яке сприймає око людини. Які ви знаєте джерела світла? Сонце, вогнище, електрична лампочка, дуга електрозварювання, блискавка, свіч­ка, полярне сяйво — все це джерела світла. Які з названих джерел є природними, а які штучними? Чому? Джерела світла, створені людиною, називають штучни­ми, природою — природними. Яке значення мають світлові явища для життя? Світло потрібно для нормального росту і розвитку організмів. Так, при нестачі в організмі вітаміну О, який утворюється під час дії сонячного світла, розвивається хвороба — рахіт, що спричиняє викривлення хребта та інші вади. У зелених орга­нах рослин під дією сонячного проміння утворюються поживні речовини.

4. Узагальнення і систематизація вивченого.

А) Виконання завдань в групах і обговорення результатів.

Група І. Доповніть текст.

Зміну положення одного тіла відносно іншого за певний проміжок часу нази­вають .... Механічний рух характеризують такі величини:..., шлях,.... Швидкість руху можна визначити за формулою:.... Прикладами механічного руху в приро­ді є:....

Група 2.Доповніть текст.

Звук — це ... . Він належить до ... явищ. Звук може поширюватись у таких середовищах:.... Органом, який сприймає звуки, є.... Джерелами звуку є:....

Група 3.Доповніть текст.

Тепловими називають явища, які супроводжуються .... Температуру вимі­рюють одним із приладів природодослідника —.... Одиницею вимірювання тем­ператури є:.... Прикладами застосування теплових явищ є:....

Група 4. Доповніть текст.

Електричний струм — це.... Провідниками електричного струму є речови­ни ... .До провідників належать, наприклад,.... Є речовини, які не проводять електричний струм, наприклад:.... Такі речовини називають....

Група 5. Доповніть текст.

Тіла, що притягують інші, називають.... Простір навколо намагнічених тіл є .... Полюси магнітів називають ... та .... їх позначають різними кольорами: ... полюс —..., а... полюс —.... Взаємодія магнітів завжди така, що їх однойменні полюси..., а різнойменні —....

Група 6. Доповніть текст.

Взаємодію кількох речовин, у результаті якої утворюються інші речовини, називають ... явищем. Прикладами таких явищ в природі є: ... . Знання про ці явища людина використовує для виготовлення найрізноманітніших речовин:....

5. Підбиття підсумків уроку, аргументація оцінок.

6. Повідомлення домашнього завдання»

1. Прочитайте текст і розв’яжіть задачу.

Найповільнішою твариною вважають краба, поміченого вченими в Черво­ному морі. Йому потрібно було 29 років, щоб подолати відстань до Середземно­го моря через Суецький канал. При цьому він рухався із середньою швидкістю 5600 м на рік. За допомогою математичних обрахунків визначте, скільки метрів подолав краб?

2. Проведіть дослід.

 1. Візьміть звичайний гребінець і натріть його шерстяною тканиною. Потім наріжте ножицями з тонкого паперу дрібні шматки і наблизьте їх до натертого гребінця. Що ви помітили? Поясніть.

 2. Складіть з листка паперу кораблик і пустіть його на воду в широку посуди­ну. До кораблика наблизьте натертого гребінця. Що відбулося? Перевірте, чи можна керувати рухами кораблика за допомогою наелектризо­ваного гребінця.

 3. З водопровідного крана пустіть тоненький струмінь води і наблизьте до нього наелектризований гребінь. Що ви помітили?

 4. Перевірте дію магніту на ваших домашніх предметах і виявіть межі магніт­ного поля. Результати спостережень запишіть у зошит.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема уроку: явища фізичні І хімічні. Хімічна реакція. Ознаки хімічних...
Закріпити І поглибити знання учнів про фізичні явища. На основі знань про фізичні явища сформувати поняття „хімічного явища”, навчити...

Явища, фізичні явища, хімічні явища, хімічні реакції, ознаки хімічних...
Фізичні й хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин

Урок вивчення нового матеріалу
Тема. Фізика – наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та світлові явища

Конспект уроку Тема: Фізичні І хімічні явища
Мета: повторити та поглибити знання про фізичні І хімічні явища (реакції); з'ясувати ознаки

Явища природи. Механічні явища. 5 клас. Мета
Основні поняття І терміни: механічні, теплові, електричні, магнітні, хімічні, звукові, світлові явища, механічний рух, траєкторія,...

Явища природи. Механічні явища. 5 клас. Мета
...

Фізика наука експериментальна,її методи дають змогу зрозуміти й пояснити...
Без перебільшення можна сказати, що якість знань І практична підготовка учнів з фізики перебувають у прямій залежності від якості...

Стійкість роботи об
Сучасні досягнення у всіх областях науки розширили уявлення про різні природні явища

Урок №1. Тема уроку: Тепловий стан тіл І температура. Вимірювання температури
Мета уроку: Сформувати в учнів знання про тепловий стан тіл, температуру тіла. Виробити вміння користуватися термометрами, розвивати...

Урок Тема. Нітратна й ортофосфатна кислоти та їх солі. Фізичні та хімічні
Тема. Нітратна й ортофосфатна кислоти та їх солі. Фізичні та хімічні властивості. ЗастосуванняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка