Пошук по сайту


Стаття 29. Повноваження центрального органу виконавчої влади - { Кодекс в редакції Закону

{ Кодекс в редакції Закону

Сторінка3/8
1   2   3   4   5   6   7   8

Стаття 29. Повноваження центрального органу виконавчої влади

з питань охорони навколишнього природного

середовища у сфері лісових відносин
Центральний орган виконавчої влади з питань охорони

навколишнього природного середовища у сфері лісових відносин:
1) вносить пропозиції щодо формування та реалізації державної

політики у сфері охорони, захисту, використання та відтворення

лісів як складової частини державної політики у сфері охорони

навколишнього природного середовища;
2) здійснює державне управління, регулювання у сфері охорони,

захисту, використання та відтворення лісів як складової частини

заходів з охорони навколишнього природного середовища,

раціонального використання, відтворення та охорони природних

ресурсів;
3) здійснює державний контроль за додержанням вимог

природоохоронного законодавства у сфері охорони, захисту,

використання та відтворення лісів;
4) координує здійснення органами виконавчої влади заходів з

охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
5) бере участь у розробленні загальнодержавних, державних і

регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання

та відтворення лісів;
6) погоджує матеріали лісовпорядкування;
7) затверджує в установленому порядку нормативи використання

лісових ресурсів;
8) погоджує нормативно-правові акти з ведення лісового

господарства;
9) організовує проведення екологічної експертизи щодо впливу

промислових та інших об'єктів, хімічних речовин на ліси,

затверджує переліки пестицидів, дозволених для застосування в

лісах, установлює регламенти їх застосування;
10) обмежує чи зупиняє (тимчасово) в установленому порядку

діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від їх

підпорядкування та форм власності, якщо вона здійснюється з

порушенням законодавства про охорону навколишнього природного

середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів;
11) розглядає справи про адміністративні правопорушення;
12) застосовує у випадках, передбачених законом, економічні

санкції до підприємств, установ та організацій, їх посадових і

службових осіб, громадян за порушення вимог законодавства, подає

позови до суду про відшкодування збитків і втрат, завданих

унаслідок такого порушення;
13) забезпечує погодження проектів відведення земельних

лісових ділянок;
14) вирішує інші питання відповідно до закону.
Стаття 30. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки

Крим, обласних, Київської та Севастопольської

міських, районних рад у сфері лісових відносин
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська

та Севастопольська міські, районні ради у сфері лісових відносин у

межах своїх повноважень на відповідній території:
1) забезпечують реалізацію державної політики у сфері лісових

відносин;
2) забезпечують виконання загальнодержавних і державних

програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів і

затверджують регіональні (місцеві) програми з цих питань;
3) передають у власність, надають у постійне користування

земельні лісові ділянки на землях спільної власності відповідних

територіальних громад, власності територіальних громад міст Києва

і Севастополя та припиняють права користування ними;
4) приймають рішення про виділення в установленому порядку

для довгострокового тимчасового користування лісами лісових

ділянок на землях спільної власності відповідних територіальних

громад, власності територіальних громад міст Києва і Севастополя

та припиняють права користування ними;
5) погоджують ліміт використання лісових ресурсів при

заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних

лісових користувань;
6) погоджують максимальні норми безоплатного збору дикорослих

трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо;
7) встановлюють порядок використання коштів, що виділяються з

відповідного місцевого бюджету на ведення лісового господарства;
8) вирішують інші питання у сфері лісових відносин відповідно

до закону.
Стаття 31. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки

Крим, обласних, Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій у сфері лісових

відносин
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська

та Севастопольська міські державні адміністрації у сфері лісових

відносин у межах своїх повноважень на їх території:
1) забезпечують реалізацію державної політики у сфері лісових

відносин;
2) беруть участь у розробленні та забезпеченні виконання

регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання

та відтворення лісів;
3) здійснюють контроль за додержанням законодавства у сфері

лісових відносин;
4) передають у власність, надають у постійне користування для

ведення лісового господарства земельні лісові ділянки, що

перебувають у державній власності, на відповідній території;
5) передають у власність, надають у постійне користування для

нелісогосподарських потреб земельні лісові ділянки площею до

1 гектара, що перебувають у державній власності, на відповідній

території, а також у межах міст республіканського (Автономної

Республіки Крим) та обласного значення та припиняють права

користування ними;
6) приймають рішення про виділення в установленому порядку

для довгострокового тимчасового користування лісами лісових

ділянок, що перебувають у державній власності, на відповідній

території, а також у межах міст обласного та республіканського

(Автономної Республіки Крим) значення;
7) обмежують або тимчасово припиняють діяльність підприємств,

установ та організацій у разі порушення ними лісового

законодавства в порядку, передбаченому законодавством;
8) забезпечують здійснення заходів щодо охорони і захисту

лісів, ліквідації наслідків стихійних явищ, лісових пожеж,

залучають у встановленому порядку до цих робіт населення,

транспортні та інші технічні засоби та обладнання, забороняють

відвідування лісів населенням і в'їзд до них транспортних засобів

у період високої пожежної небезпеки в порядку, передбаченому

законодавством;
9) встановлюють ліміт використання лісових ресурсів при

заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних

лісових користувань;
10) встановлюють максимальні норми безоплатного збору

дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо;
11) вирішують інші питання у сфері лісових відносин

відповідно до закону.
Стаття 32. Повноваження районних державних адміністрацій у

сфері лісових відносин
Районні державні адміністрації у сфері лісових відносин на їх

території:
1) забезпечують реалізацію державної політики у сфері лісових

відносин;
2) беруть участь у розробленні та забезпеченні виконання

регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання

та відтворення лісів;
3) передають у власність, надають у постійне користування для

нелісогосподарських потреб земельні лісові ділянки площею до

1 гектара, що перебувають у державній власності, у межах сіл,

селищ, міст районного значення та припиняють права користування

ними;
4) приймають рішення про виділення в установленому порядку

для довгострокового тимчасового користування лісами лісових

ділянок, що перебувають у державній власності, у межах сіл, селищ,

міст районного значення;
5) беруть участь у здійсненні заходів щодо охорони і захисту

лісів, ліквідації наслідків стихійних явищ, лісових пожеж,

залучають у встановленому порядку до цих робіт населення,

транспортні й інші технічні засоби та обладнання;
6) вносять у встановленому порядку пропозиції про обмеження

або тимчасове припинення діяльності підприємств, установ та

організацій у разі порушення ними лісового законодавства;
7) вирішують інші питання у сфері лісових відносин відповідно

до закону.
Стаття 33. Повноваження сільських, селищних, міських рад у

сфері лісових відносин
Сільські, селищні, міські ради у сфері лісових відносин на

відповідній території:
1) передають у власність, надають у постійне користування

земельні лісові ділянки, що перебувають у комунальній власності, в

межах сіл, селищ, міст і припиняють права користування ними;
2) приймають рішення про виділення в установленому порядку

для довгострокового тимчасового користування лісами лісових

ділянок, що перебувають у комунальній власності, в межах сіл,

селищ, міст і припиняють права користування ними;
3) беруть участь у здійсненні заходів щодо охорони і захисту

лісів, ліквідації наслідків стихійних явищ, лісових пожеж,

залучають у встановленому порядку до цих робіт населення,

транспортні й інші технічні засоби та обладнання;
4) організовують благоустрій лісових ділянок і

культурно-побутове обслуговування відпочиваючих у лісах, що

використовуються для цих цілей;
5) встановлюють порядок використання коштів, що виділяються з

місцевого бюджету на ведення лісового господарства;
6) вирішують інші питання у сфері лісових відносин відповідно

до закону.
Р о з д і л IV
ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Глава 4
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ ОРГАНІЗАЦІЇ

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Стаття 34. Завдання організації лісового господарства
Організація лісового господарства має своїм завданням

забезпечувати ведення лісового господарства на засадах сталого

розвитку з урахуванням природних та економічних умов, цільового

призначення, лісорослинних умов, породного складу лісів, а також

функцій, які вони виконують.
Стаття 35. Зміст організації лісового господарства
Організація лісового господарства передбачає:
1) розроблення та затвердження в установленому законом

порядку нормативно-правових актів з ведення лісового господарства;
2) поділ лісів на категорії залежно від основних виконуваних

ними функцій, виділення особливо захисних лісових ділянок;
3) установлення віку стиглості деревостанів, норм

використання лісових ресурсів;
4) проведення лісовпорядкування;
5) ведення державного лісового кадастру, обліку лісів;
6) ведення моніторингу лісів;
7) проведення лісової сертифікації;
8) здійснення інших організаційно-технічних заходів згідно з

основними вимогами щодо ведення лісового господарства, визначеними

законодавством.
Глава 5
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ВЕДЕННЯ

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Стаття 36. Зміст нормативно-правових актів з ведення лісового

господарства
Нормативно-правові акти з ведення лісового господарства

встановлюють порядок і вимоги до системи заходів з охорони,

захисту, використання та відтворення лісів, комплекс якісних та

кількісних показників, параметрів, що забезпечують регулювання

діяльності у цій галузі.
Стаття 37. Питання, що регулюються нормативно-правовими

актами з ведення лісового господарства
Нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства

регулюються:
1) поділ лісів на категорії залежно від значення та основних

виконуваних ними функцій;
2) проведення рубок головного користування;
3) організація лісовпорядкування;
4) ведення державного лісового кадастру, обліку і моніторингу

лісів;
5) організація та проведення лісової сертифікації;
6) заготівля другорядних лісових матеріалів і здійснення

побічних лісових користувань;
7) використання корисних властивостей лісів для

культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і

освітньо-виховних цілей, потреб мисливського господарства та

проведення науково-дослідних робіт;
8) відновлення лісів і лісорозведення;
9) здійснення заходів щодо підвищення продуктивності,

поліпшення якісного складу лісів;
10) здійснення охорони лісів від пожеж;
11) здійснення захисту лісів від шкідників і хвороб.
Законом, іншими нормативно-правовими актами можуть

регулюватися інші питання з ведення лісового господарства.
Стаття 38. Розроблення та затвердження нормативно-правових

актів з ведення лісового господарства
Нормативно-правові акти з ведення лісового господарства

розробляються в установленому порядку центральним органом

виконавчої влади з питань лісового господарства.
Основні вимоги до ведення лісового господарства та заходів з

охорони, захисту, використання та відтворення лісів відповідно до

цього Кодексу та закону затверджуються нормативно-правовими актами

Кабінету Міністрів України.
Нормативно-правові акти, що визначають умови ведення лісового

господарства, якісні та кількісні показники оцінки діяльності в

цій галузі, затверджуються в установленому порядку центральним

органом виконавчої влади з питань лісового господарства за

погодженням із центральним органом виконавчої влади з питань

охорони навколишнього природного середовища та іншими

заінтересованими центральними органами виконавчої влади.
Вимоги нормативно-правових актів з ведення лісового

господарства є обов'язковими до виконання всіма власниками лісів,

постійними і тимчасовими лісокористувачами.
Глава 6
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПОДІЛ ЛІСІВ
Стаття 39. Поділ лісів за екологічним і соціально-економічним

значенням
Ліси України за екологічним і соціально-економічним значенням

та залежно від основних виконуваних ними функцій поділяються на

такі категорії:
1) захисні ліси (виконують переважно водоохоронні,

ґрунтозахисні та інші захисні функції);
2) рекреаційно-оздоровчі ліси (виконують переважно

рекреаційні, санітарні, гігієнічні та оздоровчі функції);
3) ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного

призначення (виконують особливі природоохоронні, естетичні,

наукові функції тощо);
4) експлуатаційні ліси.
Поділ лісів на категорії залежно від основних виконуваних

ними функцій проводиться в порядку ( 733-2007-п ), що

встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 40. Встановлення меж лісових ділянок, віднесених до

відповідних категорій лісів
Під час поділу лісів на відповідні категорії встановлюються

межі лісових ділянок кожної категорії.
Межі лісових ділянок, визначених для віднесення до однієї з

категорій, проводяться по природних межах, квартальних просіках,

лініях зв'язку і електромереж та інших чітко визначених на

місцевості розмежувальних лініях.
Стаття 41. Виділення особливо захисних лісових ділянок
У лісах можуть бути виділені особливо захисні лісові ділянки

з режимом обмеженого лісокористування.
Особливо захисні лісові ділянки виділяються органом

виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної

Республіки Крим, територіальними органами центрального органу

виконавчої влади з питань лісового господарства за поданням

лісовпорядних організацій і погодженням з органом виконавчої влади

з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної

Республіки Крим, територіальними органами центрального органу

виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного

середовища.
Нормативи, за якими виділяються особливо захисні лісові

ділянки ( 733-2007-п ), встановлюються Кабінетом Міністрів

України.
В особливо захисних лісових ділянках органом виконавчої влади

з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної

Республіки Крим, територіальними органами центрального органу

виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного

середовища за погодженням з органами виконавчої влади з питань

лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальними

органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового

господарства за необхідності може бути повністю або частково

заборонено застосування окремих видів і способів рубок.
Глава 7
ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКУ СТИГЛОСТІ ДЕРЕВОСТАНІВ,

НОРМИ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Конспект уроку 84 Тема: Фізичний зміст періодичного закону. Сучасне...
Мета: вивчити сучасне формулювання періодичного закону; поняття про ізотопи та їх класифікацію

Законукра ї н и
Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 19, ст. 98, виклавши його в такій редакції

Закон україни
...

Електрохімія органічних сполук
Це шаблон тез для конференції «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи». Замініть це текстом статті та збережіть у окремий...

Звіт Луцького міського голови перед територіальною громадою міста...
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную вашій увазі звіт про роботу за 2014 рік

Закон “Про бюджетну систему України” у редакції 1995 р черговий раз...
Закріплені доходи є основою самостійності місцевих бюджетів. Перелік доходів, які повністю зараховуються до місцевих бюджетів, встановлений...

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін...
...

Закону України "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 )
Затвердити Порядок справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон (додається)

Закону України “Про загальну середню освіту”
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Закону України “Про загальну середню освіту”
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освітиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка