Пошук по сайту


Стаття 42. Встановлення віку стиглості деревостанів - { Кодекс в редакції Закону

{ Кодекс в редакції Закону

Сторінка4/8
1   2   3   4   5   6   7   8

Стаття 42. Встановлення віку стиглості деревостанів
Вік стиглості деревостанів визначається, виходячи з основного

цільового призначення лісів, функцій, які вони виконують,

продуктивності, біологічних особливостей деревних порід,

лісорослинних умов, природних зон, а також способів відновлення

лісу.
Вік стиглості деревостанів обґрунтовується під час проведення

лісовпорядкування за результатами спеціальних наукових досліджень.
Вік стиглості деревостанів затверджується центральним органом

виконавчої влади з питань лісового господарства за погодженням із

центральним органом виконавчої влади з питань охорони

навколишнього природного середовища.
Стаття 43. Розрахункова лісосіка і порядок її затвердження
Розрахункова лісосіка - щорічна науково обґрунтована норма

заготівлі деревини в порядку рубок головного користування, яка

затверджується для кожного власника, постійного користувача лісів

окремо за групами порід, виходячи з принципів безперервності та

невиснажливості використання лісових ресурсів.
Розрахункова лісосіка загалом для України, Автономної

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя визначається

як сума затверджених у встановленому порядку розрахункових

лісосік, передбачених частиною першою цієї статті.
Пропозиції та відповідні обґрунтування щодо розрахункової

лісосіки готуються лісовпорядними організаціями.
Розрахункова лісосіка затверджується центральним органом

виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного

середовища за поданням центрального органу виконавчої влади з

питань лісового господарства в установленому порядку.
Стаття 44. Внесення змін до розрахункової лісосіки
У разі зміни меж лісових ділянок, віку стиглості

деревостанів, поділу лісів залежно від основних виконуваних ними

функцій та інших змін, що впливають на норму заготівлі деревини

від рубок головного користування, до розрахункової лісосіки

вносяться зміни. Обчислення, затвердження та внесення змін до

розрахункової лісосіки провадяться в порядку, визначеному

статтею 43 цього Кодексу.
Глава 8
ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ
Стаття 45. Поняття лісовпорядкування
Лісовпорядкування включає комплекс заходів, спрямованих на

забезпечення ефективної організації та науково обґрунтованого

ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального

використання, підвищення екологічного та ресурсного потенціалу

лісів, культури ведення лісового господарства, отримання

достовірної і всебічної інформації про лісовий фонд України.
Стаття 46. Зміст лісовпорядкування
Лісовпорядкування передбачає:
1) відновлення у встановленому порядку меж території лісового

фонду України і визначення внутрігосподарської організації;
2) виконання відповідних топографо-геодезичних робіт і

спеціального картографування лісів;
3) інвентаризацію лісового фонду України з визначенням

породного та вікового складу деревостанів, їх стану, якісних і

кількісних характеристик лісових ресурсів;
4) виявлення деревостанів, що потребують рубок, з метою

поліпшення якісного складу лісів;
5) обґрунтування поділу лісів на категорії залежно від

основних виконуваних ними функцій;
6) обчислення розрахункової лісосіки, обсягів використання

інших видів лісових ресурсів;
7) визначення обсягів робіт щодо відновлення лісів і

лісорозведення, охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і

хвороб, інших лісогосподарських заходів, а також порядку і

способів їх проведення;
8) ландшафтні, ґрунтові, лісотипологічні, лісобіологічні та

інші обстеження і дослідження лісових природних комплексів;
9) виявлення типових та унікальних природних комплексів,

місць зростання та оселення рідкісних та таких, що перебувають під

загрозою зникнення видів тваринного і рослинного світу і

підлягають заповіданню, включенню до екологічної мережі;
10) упорядкування мисливських угідь;
11) забезпечення державного обліку лісів і державного

лісового кадастру;
12) проведення науково-дослідних робіт з метою забезпечення

науково обґрунтованого використання лісових ресурсів, охорони,

захисту та відтворення лісів;
13) складання проектів організації і розвитку лісового

господарства та здійснення авторського нагляду за їх виконанням;
14) участь у розробленні програм охорони, захисту,

використання та відтворення лісів;
15) ведення моніторингу лісів;
16) інші лісовпорядні дії.
Стаття 47. Ведення лісовпорядкування
Лісовпорядкування є обов'язковим на всій території України та

ведеться державними лісовпорядними організаціями за єдиною

системою в порядку, встановленому центральним органом виконавчої

влади з питань лісового господарства.
У лісах, що перебувають у державній власності,

лісовпорядкування ведеться за рахунок коштів державного бюджету, у

лісах комунальної власності - місцевого бюджету, у лісах приватної

власності - за кошти їх власників. Ведення лісовпорядкування може

здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законом.
Стаття 48. Матеріали лісовпорядкування
У матеріалах лісовпорядкування дається якісна і кількісна

характеристика кожної лісової ділянки, комплексна оцінка ведення

лісового господарства, що є основою для розроблення на засадах

сталого розвитку проекту організації та розвитку лісового

господарства відповідного об'єкта лісовпорядкування.
Проект організації та розвитку лісового господарства

передбачає екологічно обґрунтоване ведення лісового господарства і

розробляється відповідно до нормативно-правових актів, що

регулюють організацію лісовпорядкування.
У проекті організації та розвитку лісового господарства

визначаються і обґрунтовуються основні напрями організації і

розвитку лісового господарства об'єкта лісовпорядкування з

урахуванням стану та перспектив економічного і соціального

розвитку регіону.
Матеріали лісовпорядкування затверджуються в установленому

порядку органом виконавчої влади з питань лісового господарства

Автономної Республіки Крим, територіальними органами центрального

органу виконавчої влади з питань лісового господарства за

погодженням відповідно з органом виконавчої влади з питань охорони

навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим,

територіальними органами центрального органу виконавчої влади з

питань охорони навколишнього природного середовища.
Затверджені матеріали лісовпорядкування є обов'язковими для

ведення лісового господарства, планування і прогнозування

використання лісових ресурсів.
Глава 9
ДЕРЖАВНИЙ ЛІСОВИЙ КАДАСТР ТА ОБЛІК ЛІСІВ
Стаття 49. Завдання державного лісового кадастру
Державний лісовий кадастр на території України ведеться з

метою ефективної організації охорони і захисту лісів,

раціонального використання лісового фонду України, відтворення

лісів, здійснення систематичного контролю за якісними і

кількісними змінами лісів.
Державний лісовий кадастр ведеться на основі державного

земельного кадастру.
Стаття 50. Призначення державного лісового кадастру
Державний лісовий кадастр призначений для забезпечення

органів державної влади, органів місцевого самоврядування,

заінтересованих підприємств, установ, організацій і громадян

достовірною та об'єктивною інформацією щодо природного,

господарського стану та правового режиму використання лісового

фонду України.
Стаття 51. Складові частини державного лісового кадастру
Державний лісовий кадастр включає:
1) облік якісного і кількісного стану лісового фонду України;
2) поділ лісів на категорії залежно від основних виконуваних

ними функцій;
3) грошову оцінку лісів (у необхідних випадках);
4) інші показники.
Стаття 52. Документація державного лісового кадастру
Документація державного лісового кадастру ведеться органом

виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної

Республіки Крим, територіальними органами центрального органу

виконавчої влади з питань лісового господарства на основі

державного земельного кадастру, матеріалів лісовпорядкування,

інвентаризації, обстежень та обліку лісів окремо по власниках

лісів і постійних лісокористувачах на підставі:
1) матеріалів лісовпорядкування;
2) рішень про передачу у власність, надання в постійне

користування земельних лісових ділянок, їх вилучення (викуп),

зміну поділу лісів на категорії залежно від основних виконуваних

ними функцій;
3) актів огляду місць заготівлі деревини, інших продуктів

лісу та використання корисних властивостей лісів;
4) актів технічного приймання лісових культур;
5) актів переведення не вкритих лісовою рослинністю земель у

вкриті лісовою рослинністю землі;
6) актів обстеження в разі зміни категорій земель у

результаті господарської діяльності, стихійних явищ та інших

факторів.
Документація державного лісового кадастру може уточнюватися

під час проведення чергового лісовпорядкування та державного

обліку лісів України.
Стаття 53. Порядок ведення державного лісового кадастру
Державний лісовий кадастр ведеться центральним органом

виконавчої влади з питань лісового господарства за єдиною для

України системою за рахунок коштів державного бюджету.
Порядок ведення державного лісового кадастру ( 848-2007-п )

встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 54. Облік лісів
Облік лісів включає збір та узагальнення відомостей, які

характеризують кожну лісову ділянку за площею, кількісними та

якісними показниками.
Основою ведення обліку лісів є матеріали лісовпорядкування.
Ведення обліку лісів забезпечується постійним підтриманням в

актуалізованому стані характеристик кожної лісової ділянки, їх

змін, спричинених господарською діяльністю, стихійним лихом або

іншими причинами.
Громадяни та юридичні особи мають право на отримання у

встановленому законодавством порядку інформації про облік лісів.
Порядок ведення обліку лісів ( 848-2007-п ) встановлюється

Кабінетом Міністрів України.
Глава 10
МОНІТОРИНГ ЛІСІВ І ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ
Стаття 55. Моніторинг лісів
Моніторинг лісів - система регулярного спостереження, оцінки

і прогнозу динаміки кількісного і якісного стану лісів.
Моніторинг лісів проводиться шляхом збирання, передавання,

збереження та аналізу інформації про стан лісів, прогнозування

змін у лісах і розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для

інформаційно-аналітичного забезпечення управління лісами,

прийняття рішень щодо запобігання негативним змінам стану лісів,

дотримання вимог екологічної безпеки та принципів ведення лісового

господарства на засадах сталого розвитку.
Моніторинг лісів є складовою частиною державної системи

моніторингу навколишнього природного середовища.
Стаття 56. Лісова сертифікація
Лісова сертифікація - оцінка відповідності системи ведення

лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо

управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку.

Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і

соціально збалансованого ведення лісового господарства.
Організація та проведення лісової сертифікації здійснюються

відповідно до порядку, що встановлюється центральним органом

виконавчої влади з питань лісового господарства за погодженням з

центральними органами виконавчої влади з питань економічної

політики та охорони навколишнього природного середовища.
Глава 11
ЗМІНА ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ЗЕМЕЛЬНИХ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК, ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ

БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ

НА СТАН І ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ
Стаття 57. Зміна цільового призначення земельних лісових

ділянок з метою їх використання в цілях, не

пов'язаних з веденням лісового господарства
Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок з метою

їх використання в цілях, не пов'язаних з веденням лісового

господарства, провадиться органами виконавчої влади або органами

місцевого самоврядування, які приймають рішення про передачу цих

земельних ділянок у власність або надання у постійне користування

відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 ).
Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок з метою

їх використання для житлової, громадської і промислової забудови

провадиться переважно за рахунок площ, зайнятих чагарниками та

іншими малоцінними насадженнями.
Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок

здійснюється за погодженням з органами виконавчої влади з питань

лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного

середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами

центральних органів виконавчої влади з питань лісового

господарства та охорони навколишнього природного середовища.
Стаття 58. Вирішення питань про збереження або вирубування

дерев і чагарників у разі зміни цільового

призначення земельних лісових ділянок з метою їх

використання в цілях, не пов'язаних з веденням

лісового господарства
У разі зміни цільового призначення земельних лісових ділянок

з метою їх використання в цілях, не пов'язаних з веденням лісового

господарства, органи, що приймають таке рішення, одночасно

вирішують питання про збереження або вирубування дерев і

чагарників та про порядок використання одержаної при цьому

деревини.
Підприємства, установи, організації і громадяни, яким

передаються у власність або надаються в користування земельні

лісові ділянки без права вирубування дерев і чагарників,

зобов'язані забезпечити їх збереження і догляд за ними.
У разі виникнення додаткової потреби у вирубуванні дерев і

чагарників на земельних лісових ділянках, що передані у власність

або надані в користування без права вирубування, питання про

вирубування дерев і чагарників та порядок використання

заготовленої при цьому деревини вирішується органом, який прийняв

рішення про передачу у власність або надання в користування

земельної ділянки.
Рішення про вирубування дерев і чагарників приймається за

погодженням з органом виконавчої влади з питань охорони

навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим,

територіальними органами центрального органу виконавчої влади з

питань охорони навколишнього природного середовища.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Конспект уроку 84 Тема: Фізичний зміст періодичного закону. Сучасне...
Мета: вивчити сучасне формулювання періодичного закону; поняття про ізотопи та їх класифікацію

Законукра ї н и
Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 19, ст. 98, виклавши його в такій редакції

Закон україни
...

Електрохімія органічних сполук
Це шаблон тез для конференції «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи». Замініть це текстом статті та збережіть у окремий...

Звіт Луцького міського голови перед територіальною громадою міста...
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную вашій увазі звіт про роботу за 2014 рік

Закон “Про бюджетну систему України” у редакції 1995 р черговий раз...
Закріплені доходи є основою самостійності місцевих бюджетів. Перелік доходів, які повністю зараховуються до місцевих бюджетів, встановлений...

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін...
...

Закону України "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 )
Затвердити Порядок справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон (додається)

Закону України “Про загальну середню освіту”
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Закону України “Про загальну середню освіту”
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освітиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка