Пошук по сайту


Стаття 59. Особливості використання земельних лісових ділянок - { Кодекс в редакції Закону

{ Кодекс в редакції Закону

Сторінка5/8
1   2   3   4   5   6   7   8

Стаття 59. Особливості використання земельних лісових ділянок

для цілей, пов'язаних із веденням лісового

господарства
Переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у

цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, здійснюється

без їх вилучення у постійного лісокористувача з дозволу органу

виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної

Республіки Крим, територіальних органів центрального органу

виконавчої влади з питань лісового господарства за погодженням з

органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного

середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами

центрального органу виконавчої влади з питань охорони

навколишнього природного середовища.
Стаття 60. Розміщення, проектування, будівництво і введення в

дію підприємств, споруд та інших об'єктів, що

шкідливо впливають на стан і відтворення лісів
Під час розміщення, проектування, будівництва і введення в

дію нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших

об'єктів, а також удосконалення існуючих і впровадження нових

технологічних процесів та устаткування, що можуть шкідливо

впливати на стан і відтворення лісів, передбачаються і

здійснюються заходи щодо усунення негативної дії шкідливих

факторів, зокрема викидів і скидів забруднюючих речовин, відходів

виробництва, підтоплення, осушення та інших видів негативного

впливу на ліси.
Забороняється введення в експлуатацію нових і

реконструйованих підприємств, цехів, агрегатів, транспортних

шляхів, споруд та об'єктів, не забезпечених пристроями, що

запобігають шкідливому впливу на стан і відтворення лісів.
Стаття 61. Визначення місць розміщення і погодження проектів

будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів,

що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів
Визначення місць розміщення підприємств, споруд та інших

об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів,

проводиться за погодженням відповідно з Радою міністрів Автономної

Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами

виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань

охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки

Крим, територіальними органами центральних органів виконавчої

влади з питань лісового господарства, охорони навколишнього

природного середовища та іншими органами виконавчої влади,

органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.
Проекти будівництва зазначених підприємств, споруд та інших

об'єктів підлягають екологічній експертизі у випадках і в порядку,

що встановлюються законом.
Стаття 62. Використання земельних лісових ділянок для

видобування корисних копалин, прокладання

кабельних ліній, трубопроводів та інших

комунікацій, здійснення бурових, підривних та

інших робіт, не пов'язаних з веденням лісового

господарства
Використання земельних лісових ділянок для видобування

корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого

значення для власних потреб), прокладання кабельних ліній,

трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних

та інших робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства,

проводиться після надання цих ділянок для зазначених цілей у

порядку, встановленому земельним законодавством, з урахуванням

висновків органів виконавчої влади з питань лісового господарства

та з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної

Республіки Крим, територіальних органів центральних органів

виконавчої влади з питань лісового господарства та охорони

навколишнього природного середовища.
Використання земельних лісових ділянок для видобування

корисних копалин місцевого значення для власних потреб проводиться

відповідно до Кодексу України "Про надра" ( 132/94-ВР ).
Зазначені роботи повинні вестися способами і методами, що не

призводять до погіршення протипожежного і санітарного стану лісів

та умов їх відтворення.
Р о з д і л V
ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Глава 12
ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ВЕДЕННЯ

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Стаття 63. Зміст ведення лісового господарства
Ведення лісового господарства полягає у здійсненні комплексу

заходів з охорони, захисту, раціонального використання та

розширеного відтворення лісів.
Стаття 64. Основні вимоги щодо ведення лісового господарства
Підприємства, установи, організації і громадяни здійснюють

ведення лісового господарства з урахуванням господарського

призначення лісів, природних умов і зобов'язані:
1) забезпечувати посилення водоохоронних, захисних,

кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших

корисних властивостей лісів з метою поліпшення навколишнього

природного середовища та охорони здоров'я людей;
2) забезпечувати безперервне, невиснажливе і раціональне

використання лісових ресурсів для задоволення потреб виробництва і

населення в деревині та іншій лісовій продукції;
3) здійснювати відтворення лісів;
4) забезпечувати підвищення продуктивності, поліпшення

якісного складу лісів і збереження біотичного та іншого природного

різноманіття в лісах;
5) здійснювати охорону лісів від пожеж, захист від шкідників

і хвороб, незаконних рубок та інших пошкоджень;
6) раціонально використовувати лісові ділянки.
Глава 13
ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ
Стаття 65. Види використання лісових ресурсів
Використання лісових ресурсів може здійснюватися в порядку

загального і спеціального використання.
Стаття 66. Загальне використання лісових ресурсів
Громадяни мають право в лісах державної та комунальної

власності, а також за згодою власника в лісах приватної власності

вільно перебувати, безоплатно без видачі спеціального дозволу

збирати для власного споживання дикорослі трав'яні рослини, квіти,

ягоди, горіхи, гриби тощо, крім випадків, передбачених цим

Кодексом та іншими законодавчими актами України.
Максимальні норми безоплатного збору дикорослих трав'яних

рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо встановлюються органами

виконавчої влади відповідно до цього Кодексу за поданням органу

виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної

Республіки Крим, територіальних органів центрального органу

виконавчої влади з питань лісового господарства, погодженим з

органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного

середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами

центрального органу виконавчої влади з питань охорони

навколишнього природного середовища.
Громадяни під час здійснення загального використання лісових

ресурсів зобов'язані виконувати вимоги пожежної безпеки в лісах,

користуватися лісовими ресурсами, зазначеними у частині першій

цієї статті, способами і в обсягах, що не завдають шкоди

відтворенню цих ресурсів, не погіршують санітарного стану лісів.
Стаття 67. Спеціальне використання лісових ресурсів
У порядку спеціального використання можуть здійснюватися такі

види використання лісових ресурсів:
1) заготівля деревини; { Пункт 1 частини першої статті 67 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від

02.12.2010 }
2) заготівля другорядних лісових матеріалів;
3) побічні лісові користування;
4) використання корисних властивостей лісів для

культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і

освітньо-виховних цілей, потреб мисливського господарства,

проведення науково-дослідних робіт.
Законодавством України можуть передбачатися й інші види

спеціального використання лісових ресурсів.
Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється в межах

лісових ділянок, виділених для цієї мети.
Порядок ( 761-2007-п ) та умови здійснення спеціального

використання лісових ресурсів встановлюються Кабінетом Міністрів

України.
Стаття 68. Виділення лісових ділянок для спеціального

використання лісових ресурсів
Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на

лісових ділянках, які виділяються для цієї мети, без надання

земельних ділянок.
Лісова ділянка може бути виділена одному або кільком

тимчасовим лісокористувачам для різних видів використання лісових

ресурсів.
Землі, що були порушені під час використання лісових

ресурсів, приводяться відповідно до вимог законодавства винними в

цьому особами за їх рахунок до стану, придатного для використання

за призначенням.
Стаття 69. Спеціальний дозвіл на використання лісових

ресурсів
Спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній

лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом - лісорубний

квиток або лісовий квиток, що видається безоплатно.

{ Частина перша статті 69 в редакції Закону N 1483-VI ( 1483-17 )

від 09.06.2009 }
Спеціальний дозвіл на заготівлю деревини в порядку рубок

головного користування видається органом виконавчої влади з питань

лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальними

органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового

господарства.
Спеціальний дозвіл на інші види спеціального використання

лісових ресурсів видається власниками лісів або постійними

лісокористувачами.
На виділених лісових ділянках можуть використовуватися лише

ті лісові ресурси і лише для цілей, що передбачені виданим

спеціальним дозволом.
Спеціальний дозвіл видається власниками лісів або постійними

лісокористувачами у встановленому порядку також на проведення

інших рубок та робіт, пов'язаних і не пов'язаних із веденням

лісового господарства.
Форми спеціальних дозволів і порядок ( 761-2007-п ) їх видачі

затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Рішення про видачу або відмову у видачі спеціального дозволу

на використання лісових ресурсів приймається протягом одного

місяця з дня подання документів власником лісу або

лісокористувачем.

{ Статтю 69 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 1483-VI

( 1483-17 ) від 09.06.2009 }
Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі

спеціального дозволу є:
прийняття в установленому порядку рішення про зміну поділу

лісів на категорії, в межах яких знаходяться лісові ділянки,

виділені для спеціального використання лісових ресурсів, або про

виділення особливо захисних лісових ділянок;
прийняття рішення про припинення діяльності лісокористувача;
невстановлення лімітів використання лісових ресурсів або їх

перевищення;
недотримання встановленого порядку видачі спеціального

дозволу на використання лісових ресурсів.

{ Статтю 69 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 1483-VI

( 1483-17 ) від 09.06.2009 }
Спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів

анулюється в разі:
припинення права користування лісами з підстав, передбачених

статтею 22 цього Кодексу;
припинення права використання лісових ресурсів з підстав,

передбачених статтею 78 цього Кодексу.

{ Статтю 69 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом

N 1483-VI ( 1483-17 ) від 09.06.2009 }
Стаття 70. Заготівля деревини
Заготівля деревини здійснюється при використанні лісових

ресурсів у порядку рубок головного користування, що проводяться в

стиглих і перестійних деревостанах.
Для заготівлі деревини під час рубок головного користування в

першу чергу призначаються пошкоджені, ті, що усихають, інші

деревостани, що потребують термінової рубки за своїм станом, і

деревостани, які вийшли з підсочування.
Залежно від категорій лісів, природних лісорослинних умов,

біологічних особливостей деревних порід та інших особливостей

застосовуються такі системи рубок головного користування:

суцільні, поступові або вибіркові, комбіновані рубки.
Деревина заготовляється також під час здійснення

лісогосподарських заходів, не пов'язаних з використанням лісових

ресурсів (поліпшення якісного складу лісів), та під час проведення

інших заходів (розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою

рослинністю, у зв'язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів,

шляхів тощо).
Під час проведення заготівлі деревини не дозволяються

вирубування та пошкодження:
цінних і рідкісних дерев та чагарників, занесених до Червоної

книги України;
насінників і плюсових дерев.
У виняткових випадках вирубування насінників і плюсових дерев

може бути здійснене з дозволу органу виконавчої влади з питань

лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальних

органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового

господарства, а в межах територій і об'єктів природно-заповідного

фонду - в установленому порядку з дозволу органу виконавчої влади

з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної

Республіки Крим, територіальних органів центрального органу

виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного

середовища.
Вирубування дерев та чагарників, занесених до Червоної книги

України, здійснюється в установленому порядку лише з дозволу

центрального органу виконавчої влади з питань охорони

навколишнього природного середовища.
Заготівля деревини в порядку проведення рубок головного

користування, а також інших рубок, пов'язаних із веденням лісового

господарства, проводиться власниками лісів і постійними

лісокористувачами, яким у встановленому порядку надано це право.
У разі здійснення будівельних та інших робіт на лісових

ділянках заготівля деревини проводиться тими громадянами та

юридичними особами, яким надано земельні ділянки для таких цілей,

якщо в рішенні про надання земельної ділянки не передбачено інше.
Стаття 71. Ліміт заготівлі деревини в порядку рубок головного

користування
Лімітом заготівлі деревини в порядку рубок головного

користування є затверджена в установленому порядку розрахункова

лісосіка. Заготівля деревини в порядку рубок головного

користування в розмірах, що перевищують розрахункову лісосіку,

забороняється.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Конспект уроку 84 Тема: Фізичний зміст періодичного закону. Сучасне...
Мета: вивчити сучасне формулювання періодичного закону; поняття про ізотопи та їх класифікацію

Законукра ї н и
Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 19, ст. 98, виклавши його в такій редакції

Закон україни
...

Електрохімія органічних сполук
Це шаблон тез для конференції «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи». Замініть це текстом статті та збережіть у окремий...

Звіт Луцького міського голови перед територіальною громадою міста...
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную вашій увазі звіт про роботу за 2014 рік

Закон “Про бюджетну систему України” у редакції 1995 р черговий раз...
Закріплені доходи є основою самостійності місцевих бюджетів. Перелік доходів, які повністю зараховуються до місцевих бюджетів, встановлений...

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін...
...

Закону України "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 )
Затвердити Порядок справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон (додається)

Закону України “Про загальну середню освіту”
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Закону України “Про загальну середню освіту”
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освітиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка