Пошук по сайту


Стаття 102. Особливості охорони, захисту, використання та - { Кодекс в редакції Закону

{ Кодекс в редакції Закону

Сторінка8/8
1   2   3   4   5   6   7   8

Стаття 102. Особливості охорони, захисту, використання та

відтворення лісів на земельних ділянках зон

відчуження та безумовного (обов'язкового)

відселення, що зазнали радіоактивного забруднення
Охорона, захист, використання та відтворення лісів на

земельних ділянках зон відчуження та безумовного (обов'язкового)

відселення, що зазнали радіоактивного забруднення, здійснюються в

порядку, встановленому Законом України "Про правовий режим

території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок

Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ), цим Кодексом та іншими

актами законодавства.
Р о з д і л VI
ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ,

ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Глава 21
ВИРІШЕННЯ СПОРІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ,

ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ
Стаття 103. Органи, що вирішують спори з питань охорони,

захисту, використання та відтворення лісів
Спори з питань охорони, захисту, використання та відтворення

лісів вирішуються в установленому порядку органами місцевого

самоврядування, органами виконавчої влади з питань лісового

господарства та з питань охорони навколишнього природного

середовища, судами.
Виключно судом вирішуються спори з питань володіння,

користування і розпоряджання лісами, які перебувають у власності

громадян і юридичних осіб.
Органи виконавчої влади з питань лісового господарства та з

питань охорони навколишнього природного середовища вирішують

спори, пов'язані з охороною, захистом, використанням та

відтворенням лісів, що перебувають у державній власності.
Органи місцевого самоврядування вирішують спори, пов'язані з

охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів, що

перебувають у комунальній власності.
У разі незгоди власників лісів і лісокористувачів з рішенням

органів виконавчої влади з питань лісового господарства та з

питань охорони навколишнього природного середовища чи органу

місцевого самоврядування спір вирішується судом.
Стаття 104. Виконання рішення органів виконавчої влади з

питань лісового господарства, з питань охорони

навколишнього природного середовища, органу

місцевого самоврядування щодо спорів з питань

охорони, захисту, використання та відтворення

лісів
Рішення органів виконавчої влади з питань лісового

господарства, з питань охорони навколишнього природного

середовища, органу місцевого самоврядування щодо спору з питань

охорони, захисту, використання та відтворення лісів набирає

чинності з дня його прийняття. Оскарження зазначеного рішення в

суді зупиняє його виконання.
Виконання рішення щодо спору з питань охорони, захисту,

використання та відтворення лісів здійснюється органом, який його

прийняв.
Виконання рішення не звільняє особу від відшкодування

збитків, завданих нею внаслідок порушення лісового законодавства.
Глава 22
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ

ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Стаття 105. Відповідальність за порушення лісового

законодавства
Порушення лісового законодавства тягне за собою

дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну

відповідальність відповідно до закону.
Відповідальність за порушення лісового законодавства несуть

особи, винні у:
1) незаконному вирубуванні та пошкодженні дерев і чагарників;
2) знищенні або пошкодженні лісу внаслідок підпалу або

недбалого поводження з вогнем, порушенні інших вимог пожежної

безпеки в лісах;
3) знищенні або пошкодженні лісу внаслідок його забруднення

хімічними та радіоактивними речовинами, виробничими і побутовими

відходами, стічними водами, іншими шкідливими речовинами,

підтоплення, осушення та інших видів шкідливого впливу;
4) засміченні лісів побутовими і промисловими відходами;
5) порушенні строків лісовідновлення та інших вимог щодо

ведення лісового господарства, встановлених законодавством у сфері

охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
6) знищенні або пошкодженні лісових культур, сіянців або

саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також

природного підросту та самосіву на землях, призначених для

відновлення лісу;
7) порушенні правил зберігання, транспортування та

застосування засобів захисту лісу, стимуляторів росту, мінеральних

добрив та інших препаратів;
8) розкорчовуванні лісових ділянок і використанні їх не за

призначенням, у тому числі для спорудження жилих будинків,

виробничих та інших будівель і споруд без належного дозволу;
9) самовільній заготівлі сіна та випасанні худоби на лісових

ділянках;
10) порушенні правил заготівлі лісової підстилки, лікарських

рослин, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід тощо;
11) заготівлі лісових ресурсів способами, що негативно

впливають на стан і відтворення лісів;
12) порушенні порядку заготівлі та вивезення деревини,

заготівлі живиці і використання інших лісових ресурсів;
13) невнесенні плати за використання лісових ресурсів у

встановлені строки;
14) знищенні та пошкодженні відмежувальних знаків у лісах;
15) введенні в дію нових і реконструйованих підприємств,

споруд та інших об'єктів, не забезпечених обладнанням, що

запобігає негативному впливу на стан і відтворення лісів;
16) порушенні строків повернення лісових ділянок, що

перебувають у тимчасовому користуванні, або невиконанні обов'язків

щодо приведення їх у стан, придатний для використання за

призначенням;
17) пошкодженні сіножатей, пасовищ і ріллі на землях

лісогосподарського призначення;
18) знищенні або пошкодженні лісоосушувальних канав,

дренажних систем і доріг на лісових ділянках;
19) невиконанні приписів державної лісової охорони та органів

виконавчої влади, які здійснюють державний контроль за додержанням

законодавства у сфері охорони, захисту, використання та

відтворення лісів.
Законом може бути встановлено відповідальність і за інші

порушення лісового законодавства.
Стаття 106. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок

лісогосподарського призначення, інших земельних

лісових ділянок
Самовільно зайняті земельні ділянки лісогосподарського

призначення, інші земельні лісові ділянки підлягають поверненню за

їх належністю без відшкодування витрат, понесених за час

незаконного користування ними.
Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок

лісогосподарського призначення, інших земельних лісових ділянок

здійснюється в порядку, встановленому Земельним кодексом України

( 2768-14 ).
Стаття 107. Відшкодування шкоди, заподіяної лісу внаслідок
порушення лісового законодавства
Підприємства, установи, організації і громадяни зобов'язані

відшкодувати шкоду, заподіяну ними лісу внаслідок порушення

лісового законодавства, у розмірах і порядку, визначених

законодавством України.
Стаття 108. Вилучення незаконно добутої деревини та інших

лісових ресурсів
Незаконно добута деревина та інші лісові ресурси підлягають

вилученню в установленому порядку. В разі неможливості вилучення

незаконно добутої деревини та інших лісових ресурсів стягується їх

вартість.
Стаття 109. Припинення робіт, небезпечних для природного

стану лісів та їх відтворення
Органи виконавчої влади з питань лісового господарства,

охорони навколишнього природного середовища, місцеві органи

виконавчої влади, уповноважені органи державної влади, органи

місцевого самоврядування в межах своєї компетенції в порядку,

визначеному законодавчими актами, припиняють роботи, що

здійснюються підприємствами, установами, організаціями і

громадянами, якщо під час їх проведення не виконуються встановлені

технологічні, санітарні та інші спеціальні вимоги щодо безпеки

природного стану лісів та їх відтворення.
Р о з д і л VII
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Глава 23
МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ
Стаття 110. Застосування вимог міжнародних договорів
У разі якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість

якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила,

ніж ті, що встановлені цим Кодексом та іншими законами України, то

застосовуються правила міжнародного договору.
Р о з д і л VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Кодекс набирає чинності з дня його опублікування.
2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до

набрання чинності цим Кодексом, діють у частині, що не суперечить

цьому Кодексу.
3. Існуючі до набрання чинності цим Кодексом поділ лісів за

категоріями захисності та відповідний режим ведення лісового

господарства не можуть бути змінені до затвердження в

установленому порядку відповідних нормативно-правових актів,

передбачених цим Кодексом.
4. Спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів,

видані до набрання чинності цим Кодексом, діють до завершення

терміну, на який вони були видані.
5. До одержання в установленому порядку державними

лісогосподарськими підприємствами державних актів на право

постійного користування земельними лісовими ділянками,

документами, що підтверджують це право на раніше надані землі, є

планово-картографічні матеріали лісовпорядкування.
6. Внести до Земельного кодексу України ( 2768-14 )

(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27;

2004 р., N 7, ст. 57) такі зміни:
1) статтю 20 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Зміна цільового призначення земель, зайнятих лісами,

провадиться з урахуванням висновків органів виконавчої влади з

питань охорони навколишнього природного середовища та лісового

господарства";
2) частину першу статті 46 викласти в такій редакції:
"1. До земель іншого природоохоронного призначення належать

земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають

особливу наукову цінність";
3) пункт "б" частини другої статті 55 виключити;
4) назву та частину першу статті 57 викласти в такій

редакції:
"Стаття 57. Використання земель лісогосподарського

призначення
1. Земельні ділянки лісогосподарського призначення за

рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого

самоврядування надаються в постійне користування спеціалізованим

державним або комунальним лісогосподарським підприємствам, іншим

державним і комунальним підприємствам, установам та організаціям,

у яких створено спеціалізовані підрозділи, для ведення лісового

господарства";
5) у частині першій статті 58:
пункт "а" доповнити словами "не зайнятими лісами";
пункт "б" доповнити словами "крім земель, зайнятих лісами";
6) у пункті "в" частини першої статті 90 слово

"сільськогосподарську" виключити;
7) у частині першій статті 95:
у пункті "б" слово "сільськогосподарську" виключити;
у пункті "в" слова "лісові угіддя" замінити словом "ліси";
8) у частині третій статті 122:
у пункті "б" слова "лісового і" виключити;
пункт "в" доповнити словами "крім випадків, визначених

частиною сьомою цієї статті";
9) у статті 149:
у частині п'ятій:
у пункті "б" слова "лісового і" виключити;
пункт "в" доповнити словами "крім випадків, визначених

частиною дев'ятою цієї статті";
частину дев'яту викласти в такій редакції:
"9. Кабінет Міністрів України вилучає земельні ділянки

державної власності, які перебувають у постійному користуванні, -

ріллю, багаторічні насадження для несільськогосподарських потреб,

ліси площею понад 1 гектар для нелісогосподарських потреб, а також

земельні ділянки природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного

призначення, крім випадків, визначених частинами п'ятою - восьмою

цієї статті, та у випадках, визначених статтею 150 цього Кодексу";
10) частину сьому статті 151 після слова "природоохоронних"

доповнити словами "територіальних органів виконавчої влади з

питань лісового господарства";
11) статтю 162 після слова "сільськогосподарського" доповнити

словами "і лісогосподарського";
12) у статтях 19, 22, 25, 55, 56, 57, 83, 84, 162, назві

глави 11 слова "лісовий фонд" в усіх відмінках замінити словами

"лісогосподарського призначення" у відповідних відмінках.
7. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня

набрання чинності цим Кодексом:
1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України

пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають

із цього Кодексу;
2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із

цим Кодексом;
3) розробити нормативно-правові акти, передбачені цим

Кодексом;
4) забезпечити приведення міністерствами та іншими

центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових

актів у відповідність із цим Кодексом, а також перегляд і

скасування тих нормативно-правових актів, що суперечать цьому

Кодексу.
8. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів

Автономної Республіки Крим привести свої нормативно-правові акти у

відповідність із цим Кодексом.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 21 січня 1994 року

N 3852-XII
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Конспект уроку 84 Тема: Фізичний зміст періодичного закону. Сучасне...
Мета: вивчити сучасне формулювання періодичного закону; поняття про ізотопи та їх класифікацію

Законукра ї н и
Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 19, ст. 98, виклавши його в такій редакції

Закон україни
...

Електрохімія органічних сполук
Це шаблон тез для конференції «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи». Замініть це текстом статті та збережіть у окремий...

Звіт Луцького міського голови перед територіальною громадою міста...
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную вашій увазі звіт про роботу за 2014 рік

Закон “Про бюджетну систему України” у редакції 1995 р черговий раз...
Закріплені доходи є основою самостійності місцевих бюджетів. Перелік доходів, які повністю зараховуються до місцевих бюджетів, встановлений...

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін...
...

Закону України "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 )
Затвердити Порядок справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон (додається)

Закону України “Про загальну середню освіту”
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Закону України “Про загальну середню освіту”
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освітиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка