Пошук по сайту


Уроку: Навчальна

Уроку: Навчальна

Урок 1

Тема уроку: Органічні сполуки. Спільні та відмінні ознаки органічних та неорганічних сполук. (Слайд 1)

Мета уроку: Навчальна: ознайомити учнів із різноманітністю органічних сполук та розкрити їх особливості; з’ясувати предмет органічної хімії; порівняти органічні сполуки з неорганічними; ознайомити учнів з поняттям «елементи-органогени».

Розвивальна: розвивати вміння порівнювати, доводити свою думку, робити висновки.

Виховна: сприяти громадянському вихованню, використовуючи інформацію про досягнення українських вчених у галузі органічної хімії, виховувати впевненість у своїх силах, прагнення до успіху, відповідне ставлення до навчання.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: проектор, комп’ютер, презентація, опорний конспект.

План уроку

І. Організаційний момент. 1 хв.

ІІ. Аналіз контрольної роботи з теми «Хімічні реакції». 5 хв.

ІІІ. Актуалізація опорних знань. 5 хв.

IV. Формування завдань уроку. 1 хв.

V. Вивчення нового матеріалу. 20 хв.

VI. Застосування отриманих знань. 10 хв.

VII. Підбиття підсумків уроку. 2 хв.

VIII. Домашнє завдання. 1 хв.

Епіграф уроку:

«Меж наукового пізнання та передбачення

прогнозувати не можливо»

Д. І. Менделєєв

(Слайд 2)

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Привітання, фіксування відсутніх учнів, налаштування на роботу.

ІІ. Аналіз контрольної роботи з теми «Хімічні реакції».

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Ми вже знаємо, що всі речовини поділяють на органічні і неорганічні. До цього часу ми мали справу з неорганічними сполуками.

Давайте згадаємо класифікацію неорганічних сполук.

Бесіда:

 1. На які групи класифікують прості речовини?

(метали та неметали)

 1. На які класи за складом поділяють складні неорганічні сполуки?

(Оксиди, Основи, Кислоти, Солі)

 1. Які типи хімічних зв’язків вам відомі?

(Ковалентний: полярний і неполярний, йонний, металічний)

 1. Які елементи найчастіше входять до складу неорганічних сполук?

(Майже всі елементи періодичної системи)

 1. Чи може входити елемент Карбон до складу неорганічних сполук? Якщо так, то наведіть приклади таких сполук.

(Так. Карбонатна кислота, вуглекислий газ, чадний газ, солі карбонатної кислоти та їн.) (Слайд 3)

IV. Формування завдань уроку.

Сьогодні на уроці ми повинні:

 • Розглянути історію розвитку органічної хімії.

 • Навчитись розрізняти природні та синтетичні органічні речовини.

 • З’ясувати предмет вивчення органічної хімії.

 • Порівняти органічні та неорганічні речовини.

 • Розглянути причину різноманітності органічних сполук. (Слайд 4)

V. Вивчення нового матеріалу.

Робота з опорним конспектом

Під час вивчення нового матеріалу вам потрібно буде заповнювати пропуски в опорному конспекті. Робота з конспектом оцінюється 5 балами. Всього в конспекті 10 пропусків. За кожний заповнений пропуск ви отримаєте 0,5 бала. (Додаток 1 «Опорний конспект»)

Весь навколишній світ, за винятком гірських порід та води – це переважно органічні речовини. Це продукти харчування, одяг, меблі, папір, ліки та ін. (Слайд 5)

Давайте розглянемо з чого почався розвиток органічної хімії.

Отже, зародження органічної хімії як науки розпочалось на поч. 19 ст. (Слайд 6)

Для того, щоб ви краще зрозуміли у який час почала розвиватись органічна хімія, пригадайте, які історичні події відбувались на поч. 19 століття, можливо ви знаєте, які видатні досягнення були в цей час зроблені з літератури, фізики чи музики?

(У 1825 р. – відбулося повстання декабристів у Росії;

1826 р. – Г. Ом відкрив закон Ома;

в цей час творили О.С. Пушкін, Дж. Байрон, Ф. Шопен).

У 1806 р. – Берцеліус вперше запропонував термін «органічна хімія». Вважалось, що всі органічні речовини можуть синтезуватись лише в живих організмах. (Слайд 7)

Незабаром такі уявлення були розвіяні. А спростили уявлення про те, що органічні речовини можуть синтезуватись лише в живих організмах такі відкриття:

1824 р. – німецький хімік Велер синтезував щавлеву кислоту, а у 1828 р. він же синтезував сечовину з неорганічних речовин. (Слайд 8)

1845 р. – німецький хімік Кольбе синтезував оцтову кислоту з простих неорганічних речовин. (Слайд 9)

1851-1854 р.р. – французький хімік Бертло синтезував бензол, фенол, тваринний жир. (Слайд 10)

1861 р. – російський хімік Бутлеров синтезував цукристу речовину. (Слайд 11)

Також мусимо пам’ятати, що суттєвий внесок у розвиток органічної хімії зробив і український вчений Іван Горбачевський.

У 1882 р. він синтезував сечову кислоту. Цим відкриттям він увійшов до числа найбільших хіміків світу. (Слайд 12)

Таким був початок розвитку синтетичної хімії, метою якої був пошук нових матеріалів, барвників, ліків і т. д. (Слайд 13)

Поряд із природними органічними сполуками з’явилось багато синтетичних органічних сполук.

Давайте з вами розглянемо таблицю «Природні та синтетичні органічні сполуки»

Природні органічні сполуки

Синтетичні органічні сполуки

 1. Корисні копалини

(нафта, газ, вугілля)

 1. Речовини рослинного походження

(цукор, олія, крохмаль)

 1. Речовини тваринного походження

(жири, білки, амінокислоти, натуральні волокна)


 1. Високомолекулярні сполуки

(пластмаси, синтетичні волокна)

 1. Засоби захисту рослин

(гербіциди, інсектициди)

 1. Ліки

 2. Барвники

 3. Мийні засоби

 4. Запашні та смакові речовини

(Слайд 14)

Вдома продовжте список відомих вам природних і синтетичних речовин.

А зараз з’ясуємо, що ж таке органічна хімія та що вона вивчає.

Почнемо з того, що у 1851 р. А. Кекулє дав визначення органічній хімії як хімії сполук Карбону. (Додаток 2) (Слайд 15)

Але ж а томи Карбону можуть входити і до складу неорганічних сполук. Ми на початку уроку наводили приклади. Тому таке визначення не було зовсім точним.

Більш точне визначення органічної хімії дав К. Шерлеммер у 1889 році: «органічна хімія є хімією вуглеводнів (тобто сполук Карбону з Гідрогеном) та їх похідних».

(Слайд 16)

 • органічна хімія – це розділ хімічної науки, в якому вивчаються сполуки елемента Карбону. Вона вивчає їхній склад, будову, властивості, добування та застосування.

 • органічні сполукице вуглеводні (сполуки Карбону з Гідрогеном) та їх похідні. (Слайд 17)

(Фронтальна робота з таблицею)

Ще на початку розвитку й формування органічної хімії було виявлено основні відмінності органічних і неорганічних речовин.

Розгляньмо їх у порівняльній таблиці.


Характеристика

Неорганічні речовини

Органічні речовини

Елементний склад

Майже всі елементи періодичної системи

Карбон, Гідроген, Оксиген, Нітроген (дістали назву елементів органогенів), рідше Сульфур, Фосфор,

галогени та ін.

Валентність елементів

Змінна для більшості елементів

Постійна: для Карбону – IV,

Гідрогену – І, Оксигену – ІІ, галогенів – І, Нітроген, Сульфур, Фосфор виявляють значно менше валентних станів

Види хімічних зв’язків

Йонний, ковалентний, металічний

Переважно ковалентний

Швидкість реакції

Велика, часто реакції відбуваються миттєво

Зазвичай повільно, часто в кількох напрямках

Термічна стійкість

Різна: часто тугоплавкі, бувають легкоплавкі

Переважно легкоплавкі, легко розкладаються

Кількість

Понад 500 тисяч

Понад 20 млн., щороку синтезується понад 200 тисяч нових сполук

Реакції горіння

Притаманні не всім речовинам

Згоряють усі з утворенням карбон (IV) оксиду і водяної пари.
Спільне
 1. Неорганічні та органічні речовини мають склад, будову, властивості, що пояснюються загальними законами і теоріями.

 1. Взаємоперетворюються одні в одні, що доводить єдність усієї природи.


Послідовно сполучаючись між собою, атоми Карбону здатні утворювати молекули різноманітної форми: лінійні і розгалужені, довгі і короткі, ланцюгові і циклічні.VI. Застосування отриманих знань.

Завдання1.

З даного переліку виберіть органічні та неорганічні речовини: кухонна сіль, цукор, парафін, скло, поліетилен, вода, спирт, деревина, метал.

(Органічні сполуки: цукор, парафін, поліетилен, спирт, деревина.

Неорганічні сполуки: кухонна сіль, скло, вода, метал)

Завдання 2

Ще з 7-го класу вам відома реакція горіння метану. Напишіть рівняння реакції горіння метану, та назвіть продукти реакції.

(СН4 + 2О2 → СО2 + 2Н2О – карбон (ІV) оксид і вода)

VII. Підбиття підсумків уроку.

Рефлексія:

Як на вашу думку:

1. Чи вдалось нам досягти поставленої мети?

2. Органічну хімію вивчати необхідно?

3. Органічну хімію вивчати не потрібно?

Давайте уявимо, що буде, якщо органічні сполуки щезнуть.

(Не стане більше дерев’яних, не буде шарикових ручок, сумки для книг, самих книг і зошитів, які зроблені із целюлози. По вулиці не їздитимуть машини бо не буде бензину, щезнуть корпуси комп’ютерів та телевізорів. В аптеках не стане більшості ліків, не буде що їсти, тому що їжа в основному складається з органічних сполук і т. д.)

Оцінювання навчальних досягнень учнів.

VIII. Домашнє завдання.

§18, робочий зошит: ст.74

Творче завдання. Подумайте! Обґрунтуйте аргументи «за» і «проти» розвитку сучасного органічного синтезу з погляду зростання потреб людства й законів екології.

(Слайд 19)

Додатковий матеріал:

Чи знаєте ви що:

 • піна, що утворюється під час приготування супу, являє собою білки, які зсілися від впливу на них високої температури;

 • чорний хліб черствіє не так швидко як білий тому, що житній крохмаль, набухаючи, зв’язує вдвоє більше води, ніж пшеничний, і відповідно, чорний хліб довше залишається м’яким;

 • той, хто вважає, що у хвойному лісі багато озону помиляється, тому що в наслідок наявності багатьох органічних речовин, здатних окислюватись озоном, його взагалі там немає.


Додаток 1
Опорний конспект
Органічна хімія виникла на початку __________________________________________.

У 1806 р. – Берцеліус вперше запропонував термін ___________________________.
Перші синтези органічних речовин

1824 р. – німецький хімік Велер синтезував _________________________________, а у 1828 р. він же синтезував__________________________ з неорганічних речовин.

1845 р. – німецький хімік Кольбе синтезував_________________________________ з простих неорганічних речовин.

1851-1854 р.р. – французький хімік Бертло синтезував ________________________.

1861 р. – російський хімік Бутлеров синтезував________________________________.

У 1882 р. І. Горбачевський синтезував______________________________________.
Природні і синтетичні органічні сполуки

Природні органічні сполуки

Синтетичні органічні сполуки

 1. Корисні копалини

(нафта, газ, вугілля)

 1. Речовини рослинного походження

(цукор, олія, крохмаль)

 1. Речовини тваринного походження

(жири, білки, амінокислоти, натуральні волокна)

 1. Речовини планктону

 1. Високомолекулярні сполуки

(пластмаси, синтетичні волокна)

 1. Засоби захисту рослин

(гербіциди, інсектициди)

 1. Ліки

 2. Барвники

 3. Мийні засоби

 4. Запашні та смакові речовини


Предмет органічної хімії

Органічна хімія – це розділ хімічної науки, в якому вивчаються сполуки елемента _________. Вона вивчає їхній склад, будову, властивості, добування та застосування.
Органічні сполуки – це вуглеводні (сполуки Карбону з Гідрогеном) та їх похідні.Характеристика

Неорганічні речовини

Органічні речовини

Елементний склад

Майже всі елементи періодичної системи

Карбон, Гідроген, Оксиген, Нітроген (дістали назву елементів органогенів), рідше Сульфур, Фосфор,

галогени та ін.

Валентність елементів

Змінна для більшості елементів

Постійна: для Карбону – IV,

Гідрогену – І, Оксигену – ІІ, галогенів – І, Нітроген, Сульфур, Фосфор виявляють значно менше валентних станів

Види хімічних зв’язків

Йонний, ковалентний, металічний

Переважно ковалентний

Швидкість реакції

Велика, часто реакції відбуваються миттєво

Зазвичай повільно, часто в кількох напрямках

Термічна стійкість

Різна: часто тугоплавкі, бувають легкоплавкі

Переважно легкоплавкі, легко розкладаються

Кількість

Понад ____________

Понад __________, щороку синтезується понад 200 тисяч нових сполук

Реакції горіння

Притаманні не всім речовинам

Згоряють усі з утворенням карбон (IV) оксиду і водяної пари.
Спільне
 1. Неорганічні та органічні речовини мають склад, будову, властивості, що пояснюються загальними законами і теоріями.

 1. Взаємоперетворюються одні в одні, що доводить єдність усієї природи.


Послідовно сполучаючись між собою, атоми Карбону здатні утворювати молекули різноманітної форми: лінійні і розгалужені, довгі і короткі, ланцюгові і циклічні.

Додаток 2
До рганічних сполук належать хімічні речовини, що містять у своєму складі Карбон, наприклад:

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок 48. Підсумковий урок. Територіальний поділ україни навчальна мета
Навчальна мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання з вивчених тем; перевірити рівні засвоєння навчального матеріалу,...

Лекція №1 теоретичні основи безпеки життєдіяльності «Безпека життєдіяльності»
«Безпека життєдіяльності» як навчальна дисципліна має свої об'єкти й методи вивчення, цілі, завдання І функції. Як навчальна дисципліна...

План уроку Тема. Фізики-винахідники та їх винаходи
Мета. Навчальна – ознайомити учнів з біографіями видатних фізиків-винахідників, їх винаходами та відкриттями, застосуванням винаходів...

Конспект уроку Тема: Предмет хімії. Короткі відомості з історії розвитку...
Всюди, куди б ви не глянули, вас оточують предмети або вироби, виготовлені на хімічних підприємствах або з використанням хімічних...

Тема: Насичені та ненасичені вуглеводні
Навчальна: узагальнити, систематизувати знання учнів про склад, будову, властивості вуглеводнів, сфери їх застосування

У 2015/2016 навчальному році учні 7 класів загальноосвітніх навчальних...

Тема уроку. Класифікація хімічних реакцій. Мета уроку
Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; з`ясувати, за якими ознаками класифікують хімічні реакції;...

Урок фізики 8 клас. Тема уроку
Мета уроку : Узагальнити І систематизувати знання та вміння учнів з основного навчального матеріалу даної теми

Методична розробка уроку гри з матеріалознавства на тему : «Портландцемент,...
«Штукатур», кваліфікація ІІ розряд. Тому під час вивчення теми уроку «Портландцемент, його виготовлення, та застосування», викладач...

Навчальна програма курсу за вибором «Основи експериментальної хімії»
У 2012-2013 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмамиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка