Пошук по сайту


Календарно-тематичне планування - Календарно-тематичне планування з інформатики

Календарно-тематичне планування з інформатики

Сторінка5/5
1   2   3   4   5

Календарно-тематичне планування

з інформатики

2014/2015 н. р.

для учнів 11-А, Б класів

(академічний рівень, 2 год. на тиждень)


з/п

Зміст навчального матеріалу

Дата

Примітка

11-А

11-Б

I семестр

6. Інформаційні технології в навчанні (8 год.)

6.1. Програмні засоби навчання математики (5 год.)Інструктаж з БЖД.

Огляд програмних засобів для підтримки навчання математики. Призначення математичних процесорів. Огляд середовища математичного процесора. Автоматизація математичних обчислень
Побудова графіка функції однієї змінної
Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 12. Автоматизація математичних обчислень. Побудова графіків функції
Знаходження наближених значень розв’язків рівнянь і систем рівнянь.  Розв’язування задач на пошук екстремумів
Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 13. Знаходження наближених значень розв’язків рівнянь і систем рівнянь


6.2. Програмні засоби для підтримки навчання фізики, хімії та біології (3 год.)Огляд програмних засобів для підтримки навчання фізики, хімії та біології. Віртуальні лабораторії, інтерактивні моделі
Робота з наявними програмними засобами для підтримки навчання фізики, хімії та біології
Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 14. Використання програмних засобів при вивченні фізики, хімії та біології. Повторення. Комп’ютерне тестування. (Оцінки за тему 6)


Тема 7. Основи алгоритмізації та програмування (30 год.)

7.1. Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм (10 год.)Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об’єктів. Поняття алгоритму, властивості алгоритмів. Форми подання алгоритмів. Графічне подання алгоритмів. Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера
Поняття мови програмування, програмного коду, середовища розробки програм, компілятора. Поняття програми як автоматизованої системи. Складові програми: дані, логіка, інтерфейс. Поняття об’єкта у програмуванні. Властивості об’єкта. Елементи інтерфейсу користувача як об’єкти. Поняття події та обробника події. Поняття про методи об’єкта
Принципи роботи у візуальному середовищі розробки програм. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Відкриття програмного проекту, його компіляція, збереження, виконання. Структура й складові елементи програм. Редагування коду обробників подій, пов’язаних з елементами керування. Створення найпростішого програмного проекту
Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 15. Створення й виконання програмного проекту. Використання елементів керування
Поняття оператора. Різновиди операторів. Виведення даних. Використання вікон повідомлень. Конструювання інтерфейсу користувача. Надання значень властивостям елементів керування. Відтворення на формах зображень
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання значень. Змінювання значень властивостей елементів керування в ході виконання проекту. Константи. Введення даних
Поняття операції та виразу. Основні правила запису, обчислення та використання виразів. Надання значень виразів змінним. Пріоритет операцій. Арифметичні операції
Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 16. Введення й виведення даних, робота зі змінними
Покрокове виконання та аналіз роботи готових програм. Розробка власних програм на обчислення значень виразів. Використання налагоджувача програм. Різновиди помилок, методи їх пошуку та виправлення. Коментарі у програмному коді
Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 17. Налагодження програм. Повторення. Комп’ютерне тестування. (Оцінки за підтему 7.1)


7.2. Основи структурного програмування (20 год.)

7.2.1. Логічні операції та формули. Програми з розгалуженням. Підпрограми (9 год.)Основні поняття математичної логіки: логічні константи, логічні змінні, логічні вирази. Логічні операції: кон’юнкція, диз’юнкція, заперечення. Логічні формули. Таблиці істинності. Запис логічних виразів мовою програмування
Операції порівняння. Алгоритмічна конструкція розгалуження та її графічне подання Оператори розгалуження
Прапорці та групи перемикачів. Реалізація розгалужень з використанням прапорців та груп перемикачів.
Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 18. Складання програм з розгалуженнями
Поняття підпрограми та її аргументів. Поняття локальних і глобальних змінних. Формальні і фактичні параметри підпрограм
Стандартні підпрограми та підпрограми користувача
Створення і виклик підпрограм
Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 19. Використання підпрограм. Повторення. Комп’ютерне тестування.(Оцінки за підтему 7.2.1)


7.2.2. Оператори циклів. Масиви (11 год.)Алгоритмічна конструкція повторення та її графічне подання
Оператори циклів
Складання та програмна реалізація алгоритмів з циклами
Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 20. Програмування циклічних обчислень Повторення.
Повторення. Підведення підсумків


II семестрПоняття масиву. Оголошення одновимірного масиву. Індексація елементів масиву. Введення даних у масив та відображення його вмісту
Використання багаторядкових текстових полів для введення даних у масив та їх відображення. Пошук даних у масиві
Обчислення підсумкових показників для числового масиву. Обчислення підсумкових характеристик для елементів, що задовольняють певним властивостям
Вибирання елементів з масиву за певним критерієм
Сортування масивів. Пошук елементів у відсортованому масиві
Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 21. Опрацювання одновимірних масивів

Комп’ютерне тестування (Оцінки за підтему 7.2.2)

8. Бази даних. Системи керування базами даних (12 год.)Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем керування базами даних
Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок». Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку
Класифікація зв’язків за множинністю та повнотою. Правила побудови моделі «сутність-зв’язок» предметної галузі
Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних в середовищі системи керування базами даних. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних
Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 22. Розробка моделі «сутність-зв’язок» заданої предметної області. Створення бази даних в середовищі СКБД
Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці. Форми. Сортування, пошук і фільтрація даних
Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 23. Форми. Введення даних. Сортування, фільтрація і пошук даних
Поняття запиту до реляційної бази даних
Створення таблиць, запитів на вибірку даних і звітів з використанням майстрів. Редагування запитів, звітів і форм з використанням конструктора
Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 24. Створення запитів і звітів

Комп’ютерне тестування (Оцінки за тему)


9. Інформаційні технології персональної та колективної комунікації (19 год. + 1)

9.1. Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів (6 год.)Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок. Етапи створення веб-сайтів. Поняття про засоби автоматизованої розробки веб-сайтів, редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом
Поняття про систему керування вмістом сайту. Поняття хостингу. Автоматизоване створення статичної веб-сторінки, вибір її типу й оформлення. Наповнення веб-сторінки текстом та графічним матеріалом, створення гіперпосилань, завантаження файлів
Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 25. Автоматизоване створення веб-сайту
Основи веб-дизайну
Огляд технологій та сервісів Веб 2.0. Веб-спільноти. Вікі технології. Поняття блогу, різновиди блогів. Створення й оформлення блогу, публікація повідомлень та налаштування його параметрів
Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 26. Створення й ведення власного блогу

Комп’ютерне тестування (Оцінки за підтему 9.1)


9.2. Основи створення комп’ютерних публікацій (3 год.)Поняття комп’ютерної публікації. 3асоби створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації
Особливості роботи з графічними та текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації. Перетікання тексту між текстовими полями. Створення, збереження, відкриття та друк публікацій
Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 27. Створення інформаційного бюлетеня або буклету


9.3. Опрацювання мультимедійних даних (4 год.)Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та відеофайлів. Мультимедійні програвачі. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів.
Додавання відеокліпів, звукових ефектів та мовного супроводу до слайдової презентації
Програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних. Розробка аудіо та відео, створення кліпів. Збереження та публікація проектів
Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 28. Створення відео кліпу

Комп’ютерне тестування (Оцінки за підтеми 9.2 та 9.3)


9.4. Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів (2 год.)Обмін даними між графічним редактором, текстовим і табличним процесором, системою керування базами даних, засобом для розробки комп’ютерних презентацій. Імпорт та експорт файлів документів. Вбудовування та зв’язування файлів. Веб-публікація документів
Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 29. Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах


9.5. Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту (4 год.)Середовище для спільної роботи з документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних. Служби онлайнового документообігу.
Спільна робота з онлайновими документами.

Інструктаж з БЖД.

Практична робота № 30. Розробка колективного проекту
Захист проектів

Комп’ютерне тестування (Оцінки за підтеми 9.4 та 9.5)
Повторення. Підведення підсумків
Повторення. Підведення підсумків1   2   3   4   5

Схожі:

Календарно-тематичне планування уроків з інформатики для 7-х класів
«Інформатика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Календарно-тематичне планування до нмк
Мультигерої: Percy the pencil, Paddy the pencil-sharpener, Ronie the rubber, Rosie the ruler, Pete the paperclip

Календарно-тематичне планування до нмк
Мультигерої: Percy the pencil, Paddy the pencil-sharpener, Ronie the rubber, Rosie the ruler, Pete the paperclip

Інформатики
...

Інформатики
...

Важливою умовою цілеспрямованої діяльності школи в цілому є чітке,...
Усе планування роботи школи повинно здійснюватись відповідно до чинних нормативно-правових актів у сфері освіти

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...
Обов’язкових документів з планування, підготовки та проведення «Дня цивільного захисту»

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2-3 класах початковій...
Оку, працює за навчальними планами відповідно нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який було прийнято Постановою...

Методичні рекомендації щодо оформлення календарно-тематичного плануванн...
У посібнику зроблено теоретичне обґрунтування основних завдань внутрішньо шкільного контролю, висвітлено питання контрольно-аналітичної...

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка