Пошук по сайту


Методичні рекомендації міського методичного центру щодо організації навчально-виховного процесу з інформатики - Сторінка 2

Методичні рекомендації міського методичного центру щодо організації навчально-виховного процесу з інформатики

Сторінка2/3
1   2   3


Зміни відбулися в програмі для учнів 7 класу в темі «Моделювання»: зменшено обсяг навчального матеріалу теми, а відповідно і кількість годин на її вивчення, зменшено кількість обов’язкових практичних робіт. За рахунок цього збільшено кількість часу на вивчення теми «Алгоритми з повторенням і розгалуженням» та додано ще одну резервну годину.

Рекомендуємо виконання практичної роботи № 2 «Побудова інформаційних моделей» поєднати з повторенням та закріпленням вмінь учнів працювати у графічному або текстовому редакторі, а між темами «Моделювання», «Алгоритми з повторенням та розгалуженням», «Табличний процесор» провести тісний зв’язок, продовживши формування вмінь учнів створювати алгоритмічні, табличні та графічні моделі в обраних вчителем середовищах для виконання алгоритмів та табличних розрахунків.

Інформуємо, що для практичної реалізації теми «Алгоритми з повторенням та розгалуженням» можна використовувати безкоштовні он-лайн сервіси:

- он-лайн середовище code.org ( https://studio.code.org – для реалізації завдань цієї теми найбільше підійдуть 3 та 4 курс);

- http://codecombat.com/ , навчання через гру.

Зазначаємо, що вчитель має право корегувати послідовність вивчення тем, визначених у навчальній програмі на свій розсуд.

Новою для учнів та вчителів, які викладають інформатику в 7 класі, буде тема «Розв’язування компетентнісних задач», що є однією з важливих складових роботи в системі навчання інформатики. Розв’язування компетентнісних задач зазвичай передбачає сім етапів діяльності учнів:

· визначення, ідентифікація даних: учень розуміє умову задачі, правильно ідентифікує поняття, деталізує запитання, знаходить у тексті задачі відомості та дані, які задані в явному чи неявному вигляді;

· пошук даних: учень формує стратегію розв’язування задачі, планує свою роботу при виконанні завдання, добирає умову пошуку для розв’язування завдання, співставляє результати пошуку із метою, здійснює пошук даних в Інтернеті);

· управління: учень структурує потрібні дані для пошуку розв’язку;

· інтеграція: учень порівнює і зіставляє відомості із кількох джерел, виключає невідповідні та несуттєві відомості та вчасно зупиняє пошук;

· оцінка: учень правильно шукає відомості в базі даних, відбирає ресурси згідно з сформульованими чи запропонованими критеріями;

· створення: учень враховує особливості призначення підсумкового документа, добирає середовища опрацювання даних, стисло і логічно викладає узагальнені дані, обґрунтовує свої висновки;

· передавання повідомлень: учень у разі потреби архівує дані, адаптує повідомлення для конкретної аудиторії, створює підсумковий документ акуратно та презентабельно.

При проектуванні компетентнісних задач слід врахувати, що в 7 класі опрацювання даних учнями повинно здійснюватися за допомогою однієї технології або в одному середовищі, у 8 класі – двох технологій або у двох середовищах, у 9 класі – кількох технологій або в кількох середовищах.

Учитель самостійно добирає кількість і зміст компетентнісних задач. Оцінювання компетентнісних задач є обов’язковим для всіх учнів класу.

В журналі після дати записують КЗ. Якщо учень був відсутній, вчитель ставить н/а.

02/09

09/09

КЗ

16/09

КЗ


10

н

н/ан

н/а
1102/0909/09

Розв’язування компетентнісних задач

16/09

Розв’язування компетентнісних задач

Детальніше ознайомитися з теорією проектування компетентнісних задач у інформатиці можна за покликаннями:

 http://www.ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/13/03.pdf

 http://ite.kspu.edu/issue-6/p-23-31/full

Під час вивчення курсу інформатики в 7 класі обов’язковим є проведення восьми практичних робіт. Тривалість виконання практичних робіт не повинна перевищувати 20 хвилин (санітарні норми щодо тривалості безперервної роботи за комп’ютером учнів цієї вікової категорії).

Під час вивчення теми «Електронне листування» рекомендується використовувати українські поштові сервери, такі як: і.ua, ukr.net, mail.online.ua, meta.ua, ukrpost.net. Особливу увагу при вивченні теми рекомендується приділити етиці електронного листування, правилам безпечного листування.

У зв’язку з активним використанням ресурсів мережі Інтернет у навчально-виховному процесі постає нагальна потреба захисту дітей від інформації, яка несе загрозу їх морально-психічному здоров’ю. Під час проведення уроків і позакласних заходів з використанням мережі Інтернет потрібно не допускати можливості доступу учнів до сайтів, що містять жорстоку і аморальну інформацію. Рекомендуємо користуватися безкоштовними фільтрами та брандмауерами (з підтвердженням їх належності до комп’ютерних програм вільного використання) або тими, які доступні для навчального закладу та забезпечують відповідний рівень захисту. Знайти інформацію про безпечний Інтернет можна на сайті www.google.com/intl/uk/goodtoknow//.

Наголошуємо, що оцінювання навчальних індивідуальних і групових проектів є обов’язковим для всіх учнів класу. Рекомендуємо звернути увагу на зазначену в пояснювальній записці до навчальної програми з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів можливість оцінювання індивідуальних досягнень учнів методом «Портфоліо».

Навчальні заклади, що обрали програму «Інформатика. 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу» (2012 рік; автори: Г. Громко, Є. Іванов, В. Лапінський , В. Мельник, Ю. Пасіхов, В. Руденко), продовжують у 7 класі навчання за цією програмою.

Для опанування інформатики у школах з поглибленим вивченням предметів математично-природничого циклу базовими є розділи:
Назва розділу

К-сть годин

1

Інформація та її властивості

2

2

Службове програмне забезпечення

4

3

Основи інформаційної безпеки

2

4

Мережеві технології

4

5

Опрацювання даних у таблицях

8

6

Комп’ютерне моделювання

2

7

Алгоритмізація та програмування

5

8

Виконання індивідуального проекту

3

9

Резерв

5
Усього

35


Варіативну складову навчального плану в 7 класі можна реалізувати, обравши такі курси за вибором:

  • Проектування робототехнічних систем (авт. І. Кіт, О. Кіт);

  • Основи програмування (авт. С. Вапнічний, В. Зубик, В. Ребрина);

  • Інструменти для веб-дизайну (авт. І. Фоменко);

  • «Хмарні сервіси Office 365» (авт. С. Литвинова, Г. Абросімова).

Для учнів 8-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 01.06.2012 року №1/9-426 "Щодо інструктивно-ме­тодичних рекомендацій із базових дисциплін" (Інформаційний збірник та ко­ментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №17-22, 2012 р.).

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 9-х класах надруковано в Інформаційному збірнику МОН, №19-21, 2009 р.

Рекомендуємо вивільнені навчальні години або додаткові навчальні години, взяті з варіативної складової навчальних планів, у класах, в яких вивчення інформатики розпочиналося раніше від 9-го класу, використовувати або на збільшення часу для вивчення окремих тем курсу, або на поглиблене вивчення тем: «Основи Інтернету», «Основи комп’ютерної графіки», чи інших за програмами курсів за вибором (див. перелік в «Методичних рекомендаціях щодо використання варіативної складової» на сайті http://informatika-buk.org/?cat=11.

Рекомендуємо популяризувати серед учнів 8-11 класів конкурси, пов'язані з розробкою та підтримкою вільних програм (Google Code-In, Google Summer of Code тощо), якщо це не вимагає фінансових витрат від навчального закладу, вчителя або учня та відбувається в рамках чинних Державних санітарних правил та норм «Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах».

Старша школа

У 10-х та 11-х класах (для всіх профілів, окрім інформаційно-технологічного) вивчення інформатики здійснюється за двома рівнями:

– рівень стандарту (із розрахунку 1 година на тиждень у 10-х та 11-х класах);

– академічний рівень (із розрахунку 1 година на тиждень в 10-у класі та 2 години на тиждень в 11-у класі).

Програми вивчення інформатики в цих класах за відповідними рівнями затверджені наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021 та розміщені на сайті МОНУ:

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/

Пропонуємо ті теми або питання програми, що вивчалися у попередніх класах в обсязі, котрий забезпечує рівень навчальних досягнень учнів, визначений відповідною державною програмою, розглядати на рівні повторення, узагальнення та систематизації. Вивільнені при цьому години можуть бути використані на збільшення часу на вивчення інших тем курсу або на вивчення курсів за вибором.

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10-х класах надруковано у Інформаційному збірнику МОН, № 25-27, 2010 р. у 11-х класах – у Інформаційному збірнику МОН, № 22-24, 2011 р.

Інформуємо, що відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 21.05.2015 № 1/11-7136 з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» схвалено навчальну програму з інформатики для учнів 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів (авт. С. Іщеряков).

Про організацію викладання інформатики

Під час викладання шкільного курсу інформатики у всіх класах учитель самостійно добирає засоби та методи подання навчального матеріалу, визначає форму проведення практичних робіт (робота з елементами досліджень, спільна робота в Інтернеті, лабораторні роботи, проектні роботи, практикуми).

Організація профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється на основі Концепції профільного навчання у старшій школі, порядок її організації є наступним:

- профільне вивчення інформатики;

- поглиблене вивчення інформатики;

- загальні рекомендації щодо календарно-тематичного планування;

- рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів, детально наведені у «Методичних рекомендаціях щодо викладання предмета «Інформатика» у 2014/2015 навчальному році»: http://informatika-buk.org/?cat=9.

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства ( www.mon.gov.ua або http://iitzo.gov.ua/pereliky/ ).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.2012 № 882 «Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» та листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 06.02.2012 № 14.1/10-301 «Про видання навчальної літератури» в загальноосвітніх навчальних закладах дозволено використовувати навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, які мають гриф Міністерства або схвалені відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни у програмах.

Наголошуємо, що розподіл годин на вивчення окремих тем та кількість тематичних оцінювань (не менше трьох протягом семестру) та укладати календарно-тематичне планування навчального матеріалу кожним вчителем може здійснюватися самостійно або користуватися друкованою продукцією, однак усі записи, дати проведення уроку мають бути здійснені ручкою, а не олівцем, оскільки вони повинні:

- бути розглянуті на засіданні шкільного методичного об’єднання,

- погоджені підписом заступника директора з навчально-виховної роботи ЗНЗ,

- затверджені підписом директора ЗНЗ,

- мати мокру печатку ЗНЗ.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики у 2015/2016 навчальному році здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 №329) та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.08.2011 № 996 «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану» (додаток 11 наказу).

Вимоги до ведення класного журналу регламентуються наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496 «Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів ЗНЗ», наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 №423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загально -освітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» (Класний журнал для V-XI класів (додаток 2, на 29 арк.).

Зауважуємо, що важливу роль в навчальному процесі й надалі відіграє кабінет інформатики, який обладнано у відповідності до Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.12.2012 № 1423, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за № 44/22576). Наголошуємо на те, що перед початком навчального року вчитель інформатики повинен ознайомитись та використовувати у своїй діяльності Інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів», що містяться в листі МОН від 17.07.2013 № 1/9-497 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи в кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів. Детальні рекомендації щодо організації викладання інформатики та проведення ДПА розміщені на сайті «Інформатика. Сайт вчителів Буковини» (http://informatika-buk.org/?cat=11). Документація кабінету інформатики викладена у рубриці «Кабінет».
1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу...
Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу в 2015-2016 навчальному році – Пирятин: рмк, 2015. – 184с

Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...

Методичні рекомендації
Основна мета створення кабінетів полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації...

Методичні рекомендації щодо організації дослідження
Методичні рекомендації щодо організації дослідження та оформлення науково-дослідницьких робіт (на допомогу слухачам Малої академії...

Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної...
«Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» та з метою роз’яснення окремих аспектів вивчення навчального...

Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2013-2014 навчальному році
Лист мон від 17. 07. 2013 №1/9-498 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки...

Методичні рекомендації Паспорт навчального закладу засіб ефективної...
Основна функція комплексного методичного забезпечення – керівництво процесом формування та розвитку знань, умінь І навичок

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Міський методичний кабінет відділу освіти Артемівської міської ради пропонує до Вашої уваги та використання у роботі перелік нормативних...

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки...
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка