Пошук по сайту


3. Пояснювальна записка

3. Пояснювальна записка

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ЗМІСТ
1. Зміст................................................................................................. 5

2. Вступ ............................................................................................... 6

3. Пояснювальна записка.................................................................... 7

4. Комплексна програма гуртка "Школа Безпеки" (перший рік)

навчання – початковий рівень) ……………………………… 11

5. Навчальний план (перший рік навчання – початковий рівень)… 11

6. Зміст програми (перший рік навчання – початковий рівень)….. 12

7. Вимоги до навчальних досягнень (перший рік навчання –

початковий рівень) ……………………………………………… 17

8. Комплексна програма гуртка "Школа Безпеки" (другий рік

навчання – основний рівень) ………………………………….. 27

9. Навчальний план (другий рік навчання – основний рівень ).. 27

10. Зміст програми (другий рік навчання – основний рівень )… 28

11. Вимоги до навчальних досягнень (другий рік навчання –

основний рівень )………………………………………………… 32

12. Комплексна програма гуртка "Школа Безпеки" (третій рік

навчання – основний) …………………………………………… 41

13. Навчальний план (третій рік навчання – основний) …………. 41

14. Зміст програми (третій рік навчання – основний) …………… 42

15. Вимоги до навчальних досягнень (третій рік навчання –

основний)…………………………………………………………. 46

16. Комплексна програма гуртка "Школа Безпеки" (четвертий рік

навчання – вищий рівень) ………………………………………. 54

17. Навчальний план (четвертий рік навчання – вищий рівень).... 54

18. Зміст програми (четвертий рік навчання – вищий рівень)....... 55

19. Вимоги до навчальних досягнень (четвертий рік навчання –

вищий рівень)................................................................................. 58

20. Список література........................................................................... 66

22. Список література для гуртківців................................................. 70

23. Додаткові матеріали ……………………………………………... 67
ВСТУП
При виникнення великомасштабних надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, десятки і навіть сотні тисяч людей можуть залишитися без даху над головою, води, їжі, медичної допомоги, тощо. Вирішити питання життєзабезпечення потерпілого населення оперативно і в необхідних обсягах у більшості випадків досить складно. У той же час зволікання навіть на 20 – 30 годин може істотно вплинути на виживання людей, що опинилися в екстремальних умовах. Таким чином, заходи по першочерговому життєзабезпеченню постраждалих повинні починатись та здійснюватись одночасно з початком аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і надання екстреної медичної допомоги, у крайньому випадку – не пізніше ніж через 8-10 годин після їх початку. Тривати вони мають до відновлення нормальних умов життєдіяльності постраждалого населення.

Гарантування особистої безпеки і збереження здоров’я, мабуть, один з найважливіших аспектів практичних зацікавлень людства з давніх часів і до наших днів. Людину завжди оточували різні небезпеки. На ранніх стадіях її розвитку це були переважно природні небезпеки. З розвитком цивілізації до них поступово додаються численні небезпеки техногенного й соціального характерів. В умовах сучасного суспільства питання безпеки життєдіяльності різко загострилися й прийняли характерні риси проблеми виживання людини. Основна проблема в питаннях дитячої безпеки – незнання правил особисто безпеки, невміння передбачити небезпеку, по можливості її уникнути, а при необхідності правильно діяти.

Щоб послабити негативний вплив на людину незвичайних ситуацій, необхідна постійна підготовка до дій за таких умов. Тому основним змістом запропонованих програм є вироблення необхідних якостей, спеціальних знань та вмінь, правильних дій у екстремальних ситуаціях, та максимального зниження попадання дітей та їх батьків в ситуації, що загрожують їх життю і здоров’ю.

Значення позакласної роботи у ставленні здорового способу життя школярів важко переоцінити. Комплексна програма „Школа безпеки” дає змогу використовувати у позакласний час проблеми безпеки та виживання підлітків України в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів.

На протязі 2000-2008 році дана програма пройшла апробацію на базі гуртків Донецької області. Гуртківці приймали участь у різних заходах, змаганнях у школі, районі, області. Два учня були учасниками збірної команди з гірського та пішохідного туризму та виконали нормативи КМС. Чотири учасника гуртка стали студентами Донецького інституту фізичної культури, один учень був у складі команди Донецької області і прийняв участь у 1 – 3 Міжнародного збору-змагання „Школа безпеки”.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.
Мета комплексної програми „Школа безпеки”:

Вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіту, форму­вання в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров'я, оволодіння основами здорового способу життя, навичками, у тому числі й життєви­ми, безпечної для життя і здоров'я поведінки, формування свідомого і відповідального ставлення до питань особистої та громадської безпеки, навчання дітей правильним діям у надзвичайних ситуаціях, освоєння правил та методів особистої безпеки, психологічної готовності до небезпеки, готовності її протидіяти, діяти самому та організувати взаємодопомогу в екстремальних ситуаціях, підготовку дітей до вирішення проблем безпеки та виживання і дій в умовах шкідливих і небезпечних факторів природного, техногенного, соціально-економічного, екологічного, медичного, криміногенного характеру, сприяння захисту життя, здоровя та гідності людини, вдосконалення фізичного розвитку вихованців, задоволення потреб дітей у професійному самовизначенні і творчій самореалізації.

Завдання комплексної програми „Школа безпеки”:

 • виховання у гуртківців поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

 • виховання у гуртківців патріотизму, любові до України, поваги до

народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;

 • популяризація та пропаганда основ здорового і безпечного способу

життя;

 • сприяння вихованню культури безпеки та підвищенню рівня знань

дітей за системою додаткової освіти з питань безпеки життєдіяльності;

 • формування у дітей і підлітків свідомого та відповідального

ставлення до питань особистої та колективної безпеки, здобуття практичних навичок та умінь поведінки в екстремальних ситуаціях;

 • удосконалення морально-психологічного стану і фізичного розвитку підлітків;

 • формування у школярів стійких переконань щодо пріоритету

здоров'я, як основної умови реалізації фізичного, психологічного, соціального та духовного потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних особ­ливостей;

 • ознайомлення учнів з основни­ми принципами та закономірностями

життєдіяльності людини в природно­му та соціальному середовищах, спрямованої на збереження життя і зміцнення здоров'я;

 • навчання гуртківців методам само­захисту в умовах загрози для

життя;

 • навчання гуртківців методам са­мооцінки і контролю стану і рівня

здоров'я протягом усіх років на­вчання; пропаганда професії рятівника.

Організація навчально-виховного процесу:

Комплексна програма „ Школа безпеки” має прикладний характер, тому його реалізація мож­лива на основі таких ком­понентів:

мотиваційний (по­єднує в собі знання основ збереження життя і здоро­в'я з

ціннісними орієнтаці­ями на задоволення соціаль­но-значимих і особистісно-орієнтованих потреб);

операційний (поєднує в собі засоби, методи і форми організації діяльності,

спо­соби планування і регулю­вання її перетворювальними процесами);

інформаційний (по­єднує в собі знання про фізичну, соціальну, психіч­ну,

духовну складову здоро­в'я, основні умови і спосо­би його збереження, ос­новні засади здорового спо­собу життя та безпеки жит­тєдіяльності).

Особистісна орієнто­ваність при проходженні здійснюється через зміст навчального матеріалу та особистісну спрямованість навчального процесу.

Запорукою формування здо­рової особистості гуртківця є взаєморозуміння, взаємо­повага, толерантність, творче співробітництво всіх учасників навчально­го процесу. Увага педагога має бути зосереджена на проведенні занять з вико­ристанням таких методів навчання, що ґрунтуються на активній участі всіх гуртківців: обговорення, моз­ковий штурм, розробка концептуальних карт, ро­льові ігри, дискусії, творчі проекти, навчальні кон­тракти, інтерв'ю, вивчен­ня окремого випадку, екс­курсії, походи, різноманітні змагання, робота в групі, ви­рішення проблеми тощо.

Особливу увагу необхід­но надати позитивній моти­вації гуртківців не лише на вибір здорового способу життя, а й активну, щоденну й по­ступальну їх дію за прави­лами й вимогами збережен­ня життя й зміцнення здо­ров'я.

Успішна реалізація про­грами мож­лива лише на засадах ак­тивної співпраці, партнер­ства всіх гуртківців на­вчально-виховного проце­су (гуртківців, педагогів, сім'ї та громади), що передба­чає й уможливлює:

 • особистісна орієнто­ване навчання;

 • збагачення змісту емо­ційним, особистісне значи­мим матеріалом;

 • використання інтерак­тивних методів навчання;

 • стимулювання пози­тивних інтелектуальних почуттів учнів, послідовна диференціація та індивіду­алізація вивчення;

 • робота учнів з різними джерелами інформації, різними видами і типами ресурсних матері­алів;

 • відпрацювання прак­тичних дій при вивченні кожної теми;

 • створення умов для активного діалогу між часниками-партнерами

навчально-виховного про­цесу (гуртківців, педагогів, членів сім'ї, громади) та вільного вибору гуртківців навчальних завдань і спо­собів поведінки;

 • залучення гуртківців до самооцінки різних видів своєї діяльності, у тому числі й розвитку життєвих навичок;

 • багатоваріантність форм різних видів діяльності гуртківців;

 • залучення до активної співпраці сім'ї та громади.

Структура навчальної програми.

Навчальна програма по­будована на основі інтегро­ваного поєднання елементів знань щодо збереження і за­хисту життя та зміцнення здоров'я людини.

До кожного розділу про­грами визначені обов'яз­кові результати навчання, спрямовані на досягнення учнями компетентностей, необхідних для збережен­ня та зміцнення здоров'я, вирішення проблем безпеки та виживання дітей і підлітків в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів природного, техногенного, соціально-економічного, криміногенного і медико-біологічного, ведення здорового способу життя. Навчальні плани й програми передбачають удосконалення, поглиблення та поширення знань, отриманих на попередніх заняттях, роках, рівнях, тобто процес навчання йде за спіраллю. Повертаючись до відомих вже тем, гуртківці розширюють ті знання, що одержали раніше, закріплюють та удосконалюють практичні навички.

Програма розрахована на чотири роки для дітей 10-18 років. Кількісний склад гуртка 12-15 учнів. Перший та другий рік навчання мінімальна кількість - 15 гуртківців, третій та четвертий рік навчання - 12 гуртківців. Місячна сітка навчальних годин – 24 години, річна – 216 годин та резервний час . Заняття тривалістю від 1 години до 3 годин проводяться два-три рази на тиждень переважно у виді практичних занять, тренувань на місцевості і в приміщенні.

Зміст програми структурована за шістьма розд­ілами, що представлені в програмах для кожного року:

 1. Життя і здоров'я лю­дини.

 2. Долікарська підготовка

 3. Психологічна та духовна підготовка

 4. Фізична підготовка

 5. Рятувально-прикладна підготовка

 6. Пошукова-рятувна підготовка

Навчальні досягнення учнів, гуртківців можуть бути оцінені на основі видів навчальної діяльності: учень називає, наводить приклади, роз­пізнає, характеризує, опи­сує, пояснює, розуміє, по­рівнює, аналізує, оцінює, спостерігає, використовує, виконує, дотримується правил, бере участь у змаганнях. Це дає підстави для проведення процесу оцінювання (педагогом) і самооцінювання (учнем). Контрольні нормативи, оцінювання та участь у змаганнях не є обов’язкованими, але бажаними для формування позитивної мотивації учнів, гуртківців.

До кожної теми визначе­но перелік практичних за­нять, які передбачають формування зазначених вмінь.

Комплексна програма "Школа безпеки" не встановлює чіткої кількості годин для вивчення тих чи інших розділів. Враховуючи рівень фізичної підготовки гуртківців, їхні інтереси і здібності, спортивно-рятувальний стан та матеріальної і санітарно-нормативної бази навчального закладу, кліматичні умови. Керівник гуртка самостійно визначає кількість годин на освоєння розділів програми з урахуванням резервного часу.

Виходячи з регіональних особливостей і умов проходження матеріалу, в реалізації змісту базової програми на місцях допускається внесення змін і доповнень не більше ніж 20% від загальної кількості годин.

У ході реалізації програ­ми зміст кожного компоненту відпрацьовується в логіці поетапного формування особистості відповідно з віковими особливостями всіх складових здоров'я гуртківця. Навчально-ви­ховний процес спрямова­ний на набуття учнями життєвих навичок, необхід­них для збереження та зміцнення здоров'я, виховання культури безпеки, поведінки в екстремальних ситуаціях. У зв'язку з цим необхідне відпрацювання конкретних дій гуртківців на практичних за­няттях, передбачених за програмою.

Конкретним результатом навчання має бути розвиток життєвих (психосоціальних) навичок гуртківців, зокре­ма таких: уміння приймати рішення, вирішення про­блем, творчого та критич­ного мислення, спілкуван­ня, саме оцінки та почуття гідності, чинення опору тиску, між особистісних відносин, подолання емо­цій та стресу, співчуття, відчуття громадянина.

Участь у змаганнях є іспитом як для спортсменів, так в першу чергу, для їх тренерів, тому що підсумки виступу дозволяють обсудити зважаючи на все, наскільки методично правильно і тактично грамотно був побудований весь тренувальний процес, зуміли чи ні учасники у належній мірі підготуватися і в повному обсягу реалізувати свої уміння та навички, придбані у попередніх змаганнях підготовчого періоду. А проведення один - два разів на рік змагання не можуть бути таким підсумком. Тому беручи участь в різних змаганнях з спортивному туризму, орієнтуванню та інших прикладних видах дають гуртківцями різнобічний розвиток.

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ГУРТКА “ ШКОЛА БЕЗПЕКИ “.

перший рік навчання – початковий рівень
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

(перший рік навчання – початковий рівень).
Назва розділу (теми)

Кількість годин

усього

теоретичних

практичних

1.

Вступ.

61.1

Цінність і неповторність життя людини.

1

1
1.2

Безпека і небезпека для життя. Основні небезпеки для здоров’я та життя людини. Історія рятувальних служб в Україні.

3

3
1.3

Туризм і рятувальна справа.

1

1
1.4

Поняття про навколишнє середовище. Охорона природи в час похода вихідного дня.

1

1
2.

Життя і здоров'я лю­дини.

92.1

Вправи і процедури для збереження здоров’я

2

1

1

2.2

Основи здорового способу життя.

1

1
2.3

Можливі надзвичайні ситуації в побуті, виробничій діяльності, під час відпочинку. Правила дорожнього руху. Види ДТП. Дії свідка ДТП.

6

2

4

3.

Долікарська підготовка.

283.1

Значення та правила надання першої долікарської допомоги.

10

6

4

3.2

Гігієна туриста-рятівника.

8

6

2

3.3

Опіки, сонячний, тепловий удар, обмороження та долікарська допомога.

4

2

2

3.4

Перша допомога при харчових отруєннях і кишкових інфекціях.

6

4

2

4.

Психологічна та духовна підготовка

94.1

Способи відновлення і підтримки психологічної рівноваги.

3

2

1

4.2

Вплив соціального середовища на формування корисних і шкідливих звичок у підлітків та їх способу життя.

6

3

3

5.

Фізична підготовка.

325.1

Вправи для розвитку швидкості, витривалості, сили, гнучкості, спритності та швидкістно-силових якостей.

21

1

20

5.2

Елементи спортивних та рухливих ігор.

11

1

10

6.

Рятувально-прикладна підготовка.

226.1

Пожежне спорядження. Фактори техногенних небезпек.

8

2

6

6.2

Засоби індивідуального захисту.

6

2

4

6.3

Тренування та навчально-контрольні змагання на пожежній смузі-перешкод.

8

2

6

7.

Пошукова-рятувальна та краєзнавча підготовка.

1107.1

Туристські походи: організація і проведення.

42

6

36

7.2

Техніка пересування і техніка безпеки в туристських походах

21

6

15

7.3

Топографічна підготовка й техніка орієнтування в походах.

17

2

15

7.4

Навчально- контрольні змагання з туристської техніки.

20

2

18

7.5

Туристсько-прикладні багатоборства.

10

4

6

8.

Участь у змаганнях, походах, вікторинах, конкурсах.

Поза сіткою годин

9.

Резервний час

4

1

3
Разом

216

61

155
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пояснювальна записка до навчального плану
У 2014-2015 навчальному році в Костогризівській загальноосвітній школі налічується 12 класів

Пояснювальна записка до структури методичної роботи загальноосвітньої...
У цьому навчальному році педколектив школи продовжуватиме працюватиме над таким проблемним питанням

Реферат Пояснювальна записка до наукової роботи: 22 сторінки, 2 рисунки, 2 таблиці
Подано короткий порівняльний аналіз розглянутих засобів й методів діагностики, визначено позитивні якості й недоліки кожного. Наведено...

5 -9 класи загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
«Основи здоров’я» передбачає розвиток здоров'язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення,...

Пояснювальна записка програмний матеріал вивчення курсу «Освітній менеджмент»
Освітній менеджмент. Навчально-методичний посібник для слухачів дистанційної форми підвищення кваліфікації / Упор. С. В. Королюк....

Пояснювальна записка до робочого навчального плану
Богодухівської районної ради Харківської області. Головною метою якого є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної...

Пояснювальна записка Навчальна дисципліна «Фізична культура»
Круцевич Т. Ю., керівник творчого колективу; завідувач кафедри теорії І методики фізичного виховання, рекреації та оздоровчої фізичної...

2016 пояснювальна записка
України. Це передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя. Оволодіння українською мовою учнями профільної...

Пояснювальна записка програму вступного тестування з дисципліни «Біологія»
К.: Перун, 2005) та Біологія, 10 – 11 класи ( Тернопіль, 2011 р.). Розроблена програма враховує принципи системного підходу, такі...

Пояснювальна записка Сучасний стан економіки дуже сильно впливає...
Навчальні плани сучасних шкіл не в повній мірі охоплюють ці питання, а реалії сучасного життя вимагають знань з цих тем. Тому програми...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка