Пошук по сайту


Тест зовнішнього незалежного оцінювання з хімії перевіряє: • відповідність знань, умінь І навичок учнів програмовим вимогам

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з хімії перевіряє: • відповідність знань, умінь І навичок учнів програмовим вимогам

Сторінка1/3
  1   2   3
ХІМІЯ
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2007 РОКУ З ВІДПОВІДЯМИ ТА КОМЕНТАРЯМИ
Тест зовнішнього незалежного оцінювання з хімії перевіряє:

відповідність знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам;

рівень навчальних досягнень учнів;

ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів

до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.
При укладанні тесту були використані підручники та посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для класів універсального, природничого, математичного профілю та для спеціалізованих шкіл і класів з поглибленим вивченням хімії.
ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ
1. Позначте твердження, що розкриває закон об’ємних відношень: об’єми газів, що вступають у реакцію, відносяться один до одного і до об’ємів добутих газоподібних продуктів як:
А невеликі цілі числа;

Б добутки цілих чисел;

В кількості цих газів;

Г відносні густини цих газів.
Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати визначення законів, що вивчені.
2. Позначте співвідношення мас йоду та розчинника відповідно в дезінфікуючому засобі “Йод, розчин для зовнішнього застосування спиртовий 5 %”:

А 5 до 20;

Б 1 до 19;

В 1 до 25;

Г 2 до 18.
Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Розуміти поняття масової частки розчиненої речовини в розчині.
3. Позначте формулу, яку використовують для обчислення масової частки розчиненої речовини:


А

Б

В

Г

;

;

;

;


Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати формулу для обчислення масової частки розчиненої речовини в розчині.
4. Позначте формулу несолетворного оксиду:
А Na2O;

Б CO2;

В NO2;

Г NO.
Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Розрізняти та вибирати за складом основні, кислотні, амфотерні, несолетворні оксиди.
5. Позначте найважливіші природні сполуки Кальцію:
А сильвініт та мірабеліт;

Б глазурит та каїніт;

В вапняк та мармур;

Г сильвініт та карналіт.
Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Вибирати і розрізняти найважливіші природні сполуки Кальцію.
6. Позначте хімічну формулу мінералу корунду:
А Al2O3 . nH2O;

Б AlCl3;

В Na3[AlF6];

Г Al2O3.
Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Вибирати і розрізняти найважливіші природні сполуки Алюмінію.
7. Позначте катіони, що спричиняють твердість води:
А Ca2+ i Al3+;

Б Mg2+ i Ca2+;

В Ca2+ і Zn2+;

Г Ва2+ і Mg2+.
Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати причини твердості води.
8. Позначте формулу пентану:
А С5Н10;

Б С6Н12;

В С6Н10;

Г С5Н12.
Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати перші 10 членів гомологічного ряду метану.
9. Позначте загальну формулу естерів:


А

Б

В

ГПравильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати загальні формули оксигеновмісних органічних сполук.
10. Обчисліть і позначте заряд карбонат-іона у формулі калій

гідрогенкарбонату:
А 1+;

Б 1-;

В 2+;

Г 2-.
Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Визначати валентність атомів, ступінь окиснення та заряди йонів у сполуках.
11. Обчисліть і вкажіть заряди катіонів й аніонів, що існують у розчині магній нітрату:
А 2+ та 2-;

Б 2+ та 1-;

В 1+ та 1-;

Г 1+ та 2-.
Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Визначати валентність атомів, ступінь окиснення та заряди йонів у сполуках.
12. Позначте назви елементів лужних металів:
А Калій, Купрум;

Б Аргентум, Літій;

В Рубідій, Натрій;

Г Аурум, Купрум.
Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати формули лужних елементів, галогенів, амфотерних елементів.
13. Позначте рівняння реакції, що характеризує хімічні властивості

нерозчинних основ:
А ;

Б ;

B ;

Г .
Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати хімічні формули основ, рівняння реакцій за їх участю.
14. Позначте загальну формулу летких сполук галогенів (Hal) з Гідрогеном:
А НHal;

Б Н2Hal;

В HalН4;

Г HalН3.
Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати хімічні формули летких сполук галогенів з гідрогеном.
15. Позначте назву вуглеводню, структурна формула якого:А 4-етил-5,5-диметилгексен-2;

Б 3-метил-2,2-диетилгексен-4;

В 4-етил-5-диметилгексен-2;

Г 3-етил-2,2-диметилгексин-4.
Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати молекулярні, електронні та структурні формули ненасичених вуглеводнів; формули ізомерів та давати їм назви за міжнародною номенклатурою.
16. Позначте структурну формулу та назву за систематичною номенклатурою

гліцерину:
А СН3СН2–СН2ОН, 1-пропанол;

Б СН2ОНСН(СН3)–СН2ОН, 2-метил-1,3-пропандіол;

В СН2ОН–СНОН–СН2ОН, 1,2,3-пропантріол;

Г СН2ОН–СН2–СН2ОН, 1,3-пропандіол.
Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати молекулярні, електронні та структурні формули метанолу, етанолу, фенолу, гліцерину; формули ізомерів спиртів та давати їм назви за міжнародною номенклатурою.
17. Позначте назву вуглеводу, молекулярна формула якого С12Н22О11:
А глюкоза;

Б сахароза;

В целюлоза;

Г фруктоза.
Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати молекулярні формули глюкози, сахарози, крохмалю, целюлози.
18. Позначте правильне твердження: магній взаємодіє з хлоридною кислотою швидше, ніж залізо, тому що:
А залізо покривається оксидною плівкою;

Б кислота пасивує залізо;

В кислота активізує магній;

Г магній активніший.
Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати чинники, від яких залежить швидкість хімічних реакцій.
19. Позначте форму орбіталей валентних електронів атома Берилію:
А сфера;

Б гантель;

В кільце;

Г інша.
Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати характер форм електронних орбіталей в атомах елементів малих періодів.
20. Позначте особливість утворення ковалентного зв’язку за донорно-

акцепторним механізмом:
А диполі сусідніх молекул притягуються;

Б усуспільнені електрони рухаються в електронному просторі;

В кожен атом надає по одному електрону в спільне користування;

Г один атом надає електронну пару в спільне користування.
Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати принцип утворення ковалентного зв’язку за донорно-акцепторним механізмом.
21. Позначте продукт взаємодії сульфур(VI) оксиду з надлишком калій

гідроксиду:
А калій сульфіт;

Б калій гідрогенсульфіт;

В калій сульфат;

Г калій сульфід.
Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати хімічні властивості оксидів.
22. Позначте метал, що не розчиняється в концентрованій сульфатній кислоті:
А Cu;

Б Hg;

В Ag;

Г Au.
Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати хімічні властивості кислот.
23. Розчин мідного купоросу налили в оцинковане відро. Позначте причину,

що зумовлює утворення рихлого осаду на стінках відра та поступову зміну

кольору розчину:
А відновлення міді;

Б відновлення цинку;

В наявність домішок у цинку;

Г наявність домішок у розчині мідного купоросу.
Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати хімічні властивості солей.
24. Позначте йони, що містяться в розчині засобу для видалення накипу,

якщо відомо, що в цьому розчині колір універсального індикаторного

папірця змінюється на червоний:
А йони Гідрогену;

Б гідроксид-іони;

В хлорид-іони;

Г йони Калію.
Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати залежність зміни кольору індикаторів від реакції середовища.
25. Позначте властивості озону:
А безбарвний газ, без запаху та смаку, малорозчинний у воді, неотруйний;

Б активний, малорозчинний у воді, лінійної будови;

В бере участь у процесах гниття, горіння, дихання;

Г дуже активний, розчинний у воді, блакитного кольору, кутової будови.
Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати фізичні властивості вивчених сполук Оксигену.
26. Позначте структурну формулу бензену:


А

Б

В

Г
Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати структурну формулу бензену.
27. Позначте наслідок зміщення електронної густини до бензенового ядра в

молекулі аніліну:
А посилення амфотерних властивостей;

Б посилення кислотних властивостей;

В посилення кислих властивостей;

Г посилення оснόвних властивостей.
Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Вибирати пояснення складу та структури амінів жирного ряду.
28. У кисні повітря спалюють суміш метану й етану об’ємом 20 л. Густина цієї суміші за повітрям становить 0,6. Позначте запис, який відповідає об’єму використаного кисню:
А 41 л;

Б 38 л;

В 32 л;

Г 43 л.
Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Використовувати знання вивчених законів для розв’язування задач.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма зовнішнього незалежного оцінювання спрямована на виявлення...
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з біології розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів:...

Програма зовнішнього незалежного оцінювання спрямована на виявлення...
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з біології 2012 розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів:...

Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2016...
Міністерстві юстиції України 28 вересня 2015 року за №1152/27597, з метою організованого проведення в 2016 році зовнішнього незалежного...

Порядок проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2016 році
Цей Порядок визначає основні засади проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання

Правила проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у...
...

1. Педагогічний програмний засіб «Фізика 8» для заг навч зак
Український центр оцінювання якості освіти «Фільм-пам’ятка» Правила проходження зовнішнього незалежного оцінювання

Про пробне зовнішнє незалежне оцінювання
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання (далі – пробне зно) – добровільне тестування осіб, що мають намір вступати до вищих навчальних...

Визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання: старі проблеми та нові перспективи

Україна
України в 2015 році», листа Донецького регіонального центру оцінювання якості освіти від 28. 11. 2014 року №04/01-496/02-09 «Про...

Зміст освіти в національній школі
Зміст освіти — система наукових знань, умінь І навичок, оволо­діння якими забезпечує всебічний розвиток розумових І фізичних здібностей...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка