Пошук по сайту


Закон УкраЇни

Закон УкраЇни

Сторінка1/15
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

А. ЯЦЕНЮК

“ ” 2014 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення умов ведення бізнесу
__________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:

1) у пункті 3.1 статті 3 слова «та зборів»  виключити;

2) пункт 8.3 статті 8 викласти у такій редакції:

"8.3. До місцевих належать податки, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених цим Кодексом, рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є обов'язковими до сплати на території відповідних територіальних громад."

3) пункт 9.1 статті 9 викласти у такій редакції:

"9.1. До загальнодержавних податків належать:

9.1.1. податок на прибуток підприємств;

9.1.2. податок на доходи фізичних осіб;

9.1.3. податок на додану вартість;

9.1.4. акцизний податок;

9.1.5. екологічний податок;

9.1.6. рентна плата;

9.1.7. мито.";

4) статтю 10 викласти в такій редакції:

"Стаття 10. Місцеві податки

10.1. До місцевих податків належать:

10.1.1. податок на нерухоме майно;

10.1.2. єдиний податок.

10.2. Місцеві ради обов'язково установлюють єдиний податок.

10.3. Місцеві ради в межах повноважень, визначених цим Кодексом, вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо встановлення податку на нерухоме майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки).

10.4. Установлення місцевих податків, не передбачених цим Кодексом, забороняється.

10.5. Зарахування місцевих податків до відповідних місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.";

5) у статті 12:

у підпунктах 12.1.2 та 12.1.4 пункту 12.1 слова "та зборів" виключити;

підпункти 12.2.1 і 12.2.2 пункту 12.2 викласти у такій редакції:

"12.2.1. установлення на території Автономної Республіки Крим рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (крім рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення), у межах їх граничних ставок, визначених цим Кодексом;

12.2.2. зміна розміру ставок рентної плати, передбаченої підпунктом 12.2.1 цього пункту, у межах її граничних ставок, визначених цим Кодексом, у порядку, встановленому цим Кодексом;";

у тексті пунктів 12.3, 12.4, 12.5 слова " та зборів", " чи зборів" та " і зборів" в усіх відмінках виключити;

у пункту 12.4:

підпункт 12.4.2 виключити;

доповнити підпунктом 12.4.4 такого змісту:

«12.4.4. 12.4.4. встановлення ставок акцизного податку з реалізованих через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункті 215.3 статті 215 цього Кодексу в межах, визначених законодавчими актами;»;

6) у пункті 14.1 статті 14:

у підпункті 14.1.4 слова «а також особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами» виключити;

у підпункті 14.1.37 цифри "ХІ" замінити цифрами "ІХ";

підпункт 14.1.49 викласти у такій редакції:

“14.1.49. дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку (крім платежів, отриманих у зв’язку з розподілом прибутку асоційованої компанії, якщо дохід від участі в такій компанії обліковується власником корпоративних прав методом участі в капіталі);”;

доповнити підпункт 14.1.52 підпунктами 14.1.521 та 14.1.522 такого змісту:

“14.1.521. договір добровільного медичного страхування - договір страхування, який передбачає страхову виплату, що здійснюється закладам охорони здоров’я у разі настання страхового випадку, пов’язаного із хворобою застрахованої особи або нещасним випадком. Такий договір має також передбачати мінімальний строк його дії один рік та повернення страхових платежів виключно страхувальнику при достроковому розірванні договору;

14.1.522. договір страхування додаткової пенсії - це договір страхування, який передбачає обов’язок страховика щодо здійснення страхової виплати (виплат) та/або виплат у вигляді ануїтету в разі досягнення застрахованою особою пенсійного віку, визначеного за заявою застрахованої особи у договорі страхування відповідно до законодавства з урахуванням того, що такий пенсійний вік не може бути меншим більш, ніж на 10 років від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням. Дострокове припинення договору до досягнення застрахованою особою зазначеного в договорі пенсійного віку неможливе, крім випадків: наявності медично підтвердженого критичного стану здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) або встановлення застрахованій особі інвалідності І або ІІ групи; виїзду страхувальника та/або застрахованої особи на постійне проживання за межі України; смерті застрахованої особи. Вигодонабувачем за таким договором може бути лише застрахована особа або спадкоємці відповідно до законодавства. Особливості зміни страховика за договором страхування додаткової пенсії встановлюються відповідно до закону;”;

підпункт 14.1.57 після цифр і слів "1 квітня 2009 року" доповнити словами ", за спеціальне використання лісових ресурсів.";

у підпункті 14.1.59 цифри "ХVІ" замінити цифрами "ІХ";

підпункти 14.1.62 — 14.1.68 виключити;

у підпункті 14.1.72 цифру «ХІІІ» замінити на цифру «ХІІ»;

у підпункті 14.1.77 цифру "2" замінити цифрою "1";

підпункт 14.1.84 викласти у такій редакції:

“14.1.84. інші терміни для цілей розділу III використовуються у значеннях, визначених Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і легалізованими відповідно до законодавства про міжнародні угоди міжнародними стандартами фінансової звітності;”;

підпункт 14.1.92 виключити;

підпункт 14.1.104 виключити;

підпункт 14.1.116 викласти у такій редакції:

“14.1.116. недержавне пенсійне забезпечення  пенсійне забезпечення, яке здійснюється недержавними пенсійними фондами, страховими організаціями та банками відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та/або страховими організаціями за договорами страхування довічної пенсії відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та/або страховиками за договорами страхування додаткової пенсії відповідно до підпункту 14.1.522 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;”;

підпункт 14.1.117 виключити;

у підпункті 14.1.125 слова та цифри «розділу ХІІІ, глави 2 розділу XIV» замінити на слова та цифри «розділу XII, глави 1 розділу XIV»;

у підпункті "а" підпункту 14.1.126 цифру "XI" замінити на цифру "ІХ";

доповнити пункт підпунктом 14.1.1291 такого змісту:

"14.1.1291. об'єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) інші будівлі (будівлі лазень та пралень).";

підпункт 14.1.132 виключити;

підпункт 14.1.135 викласти у такій редакції:

"14.1.135. оподаткування для цілей розділу IX цього Кодексу - оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин, оподаткування рентною платою за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, оподаткування рентною платою за користування радіочастотним ресурсом України, оподаткування рентною платою за спеціальне використання води;";

у підпункті 14.1.136 цифру «ХІІІ» замінити на цифру «ХІІ»;

підпункт 14.1.146 виключити;

підпункт 14.1.147 викласти в такій редакції:

«14.1.147. плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на нерухоме майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності;»;

підпункт 14.1.149 викласти у такій редакції:

"14.1.149. платник рентної плати для цілей розділу IX цього Кодексу - платник рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, платник рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, платник рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, платник рентної плати за спеціальне використання води;";

підпункт 14.1.151 виключити;

підпункти 14.1.168 і 14.1.169 виключити;

підпункти 14.1.208 і 14.1.211 виключити;

підпункт 14.1.215 виключити;

підпункт 14.1.217 викласти у такій редакції:

"14.1.217. рентна плата — загальнодержавний податок, який справляється за користування надрами для видобування корисних копалин; за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; за користування радіочастотним ресурсом України; за спеціальне використання води;";

підпункт 14.1.229 виключити;

у підпунктах 14.1.234 і 14.1.235 слово і цифру "глави 2" замінити словом і цифрою "глави 1";

у підпункті 14.1.240 цифру «ХІІІ» замінити на цифру «ХІІ»;

підпункт 14.1.243 виключити;

підпункти 14.1.246 і 14.1.250 виключити;

підпункт 14.1.256 виключити;

абзац сьомий підпункту 14.1.257 виключити.

у підпункті 14.1.262 слово і цифру "глави 2" замінити словом і цифрою "глави 1";

7) у підпункті 191.1.4 пункту 191.1 статті 191 слова ", наявністю торгових патентів" виключити;

8) у пункті 20.1 статті 20:

у підпункті 20.1.9 слово ", патентуванню" виключити;

у підпункті 20.1.10 слова ", торгових патентів" виключити;

9) у абзаці другому пункту 46.5 статті 46  слова «і зборів» виключити;

10) в абзаці першому пункту 61.1 статті 61 слово "патентування," виключити;

11) в абзаці першому пункту 63.7 статті 63 слово "патентах," виключити;

12) у підпункті 70.12.6 пункту 70.12 статті 70 слово ", патентів" виключити;

13) у підпункті 70.16.6. слова та цифри підпунктом "265.7.4 пункту 265.7 статті 265 цього Кодексу" замінити словами та цифрами "266.7.4 пункту 266.7 статті 266 цього Кодексу";

14) у підпункті 72.1.2 пункту 72.1 статті 72:

у підпункті 72.1.2.4 слово «зборів» виключити;

в абзацах першому та другому підпункту 72.1.2.5 слово ", патенти" виключити;

15) у підпункті 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 слово "патентів," виключити;

16) у пункті 80.2 статті 80:

у підпунктах 80.2.1 і 80.2.2 слово "патентів," виключити;

у підпункті 80.2.3 слова "патентування або" виключити;

17) у статті 94:

у підпункті 94.2.4 пункту 94.2 слова "торгові патенти," виключити;

у підпункті 94.19.8 пункту 94.19 слова "торгових патентів," виключити;

18) у абзаці третьому пункту 100.8 статті 100  слова «і зборів» виключити;

19) доповнити розділ ІІ новою статтею 1231 такого змісту:

«Стаття 1231 Порушення вимог договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування недержавного пенсійного забезпечення і страхування додаткової пенсії.

1231. Якщо договір довгострокового страхування життя чи договір страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, договір страхування додаткової пенсії, протягом перших п'яти років його дії розривається з будь-яких причин, крім випадку, передбаченого абзацом четвертим цього підпункту, до закінчення мінімального строку його дії або до настання відповідного страхового випадку, встановлених цим Кодексом та іншим законодавством, в результаті чого відбувається часткова страхова виплата, виплата викупної суми чи повне припинення зобов'язань страховика за таким договором перед таким платником податку або порушуються інші вимоги, встановлені цим Кодексом до таких договорів, а також вимоги до договорів медичного страхування, крім випадку, передбаченого абзацом четвертим цього підпункту, то платник податку, який збільшив витрати, зобов'язаний включити до складу своїх доходів за відповідний звітний період суму таких попередньо сплачених платежів, внесків, премій із нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на кінець звітного періоду, в якому відбулося розірвання договору або такий договір перестав відповідати вимогам, передбаченим цим Кодексом. При цьому викупна сума або її частина, яка повертається платнику податку страховиком, не включається до складу доходів такого платника податку.

Податкові зобов’язання страховика у зв’язку з обставинами, зазначеними у абзаці першому цього підпункту, за період до кінця звітного періоду, в якому відбулося розірвання договору довгострокового страхування життя чи договору страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, договору страхування додаткової пенсії, або такий договір чи договір медичного страхування перестав відповідати вимогам, передбаченим цим Кодексом, корегуванню не підлягають.

Штрафні санкції за заниження об'єкта оподаткування з податку на прибуток у випадках, визначених цим підпунктом, як до страховика, так і до платника податку не застосовуються.

Договір довгострокового страхування життя, договір медичного страхування чи договір страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, договір страхування додаткової пенсії, в якому страхувальником є роботодавець, може передбачати:

- зміну страхувальника (роботодавця) на нового страхувальника, яким може бути або новий роботодавець, або застрахована особа, у разі звільнення застрахованої особи;

- зміну страховика на нового страховика.

При цьому така зміна страхувальника (страховика) повинна підтверджуватися тристоронньою угодою між страхувальником (страховиком), новим страхувальником (страховиком) та застрахованою особою.»;

20) статтю 125 виключити;
21) Розділ ІІІ викласти в такій редакції:

«Розділ ІІІ «Податок на прибуток підприємств»

Стаття 133. Платники податку

133.1. Платниками податку — резидентами є:

133.1.1. суб’єкти господарювання — юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами;

133.1.2. управління залізниці, яке отримує прибуток від основної діяльності залізничного транспорту;

133.1.3. підприємства залізничного транспорту та їх структурні підрозділи, які отримують прибуток від неосновної діяльності залізничного транспорту;
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

поділитися в соціальних мережахСхожі:

П л а н
Закон України «Про освіту», Закон «Про мови в Україні», реформа освітньої галузі накреслили основні напрямки розвитку всіх ланок...

Закон україни
...

Закон збереження маси І енергії
Основні поняття І закони хімії, періодичний закон І будова речовини. Будова молекул І хімічний зв’язок

Закон України «Про освіту»
Міністерство освіти І науки України розміщує доопрацьований робочою групою, з урахуванням отриманих зауважень І пропозицій, проект...

Закон україни
У тексті Закону слова "Державного лікувально-оздоровчого управління" замінено словами "Державного управління справами" згідно із...

Закон України "Про дошкільну освіту"
Гловацька О. В. методист обласного методичного кабінету безпеки життєдіяльності населення

Закон України «Про освіту»
Орієнтовний перелік загальношкільних заходів (засідань педагогічної ради, семінарів, конференцій, тощо)

Закон України «Про освіту»
Робота міської станції юних натуралістів у 2013 році проводилась відповідно затвердженого плану

Конспект уроку 19 Тема: Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння
Мета: пояснити та сформулювати закон збереження маси речовин; дати поняття про рівняння хім

Конспект уроку 16. Тема: Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння
Мета: повторити з учнями закон збереження маси речовин; поняття про схеми та рівняння хімічнихБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка