Пошук по сайту


Уроку

Уроку«Погоджено» «Затверджено»

Заступник директора з НВР: Директор школи:

ХІМІЯ

7 КЛАС ( І СЕМЕСТР)
Дата

Тема уроку

Хімічний експеримент

Примітка


1


2


3

4

5
6
7
8


9
10
11
12
13
14
15

16


Вступ ( 3 години)

Хімія – природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії. Вступний інструктаж.

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом.

ПР № 1. Правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами; будова полум’я.

Тема І. «Початкові хім. поняття – І»

( 5 годин)

Речовини. Чисті речовини і суміші.

Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їхні назви і символи.

Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів.

Підсумковий урок з теми «Початкові хімічні поняття – І».

Тема 2. «Початкові хім. поняття - ІІ» ( 8 годин)

Багатоманітність речовин. Метали й неметали.

Прості й складні речовини.
Хімічні формули речовин.

Валентність хімічних елементів.

Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

Визначення валентності за формулами бінарних сполук.

Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою.

Масова частка елемента в речовині.

Контрольна робота №1 з теми «Початкові хімічні поняття – ІІ».


Демонстрації 1-3. Взаємодія соди з розчином оцтової кислоти.

«Дим без вогню». Зміна забарвлення індикаторів у різному

середовищі.

Лаб. дослід 1. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.


«Погоджено» «Затверджено»

Заступник директора з НВР: Директор школи:

ХІМІЯ

8 КЛАС ( І СЕМЕСТР)

Дата

Тема уроку

Хімічний експеримент

Примітка1
2

3
4
5

6

7

8
9
10

11

12

13
14,

15
16 17,

18
19


20


21


22

23

24

25


26,

27

28
29


30

31
32
«Повторення основних питань курсу хімії 7 класу» ( 2 години )

Найважливіші поняття хімії. Вступний інструктаж.

Найважливіші поняття хімії.

Тема 1. «Кількість речовини. Розр. за хімічними формулами» ( 9 годин )

Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Число Авогадро.

Обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини.

Молярна маса.

Обчислення за хімічними формулами молярної маси, маси й кількості речовини.

Молярний об’єм газів.

Обчислення об’єму газу за нормальних умов.

Відносна густина газів. Обчислення відносної густини газів.

Розрахунки за хімічними формулами.

Контрольна робота № 1 з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»

Тема 2. «Основні класи неорганічних сполук – І» ( 8 годин )

Оксиди, їх склад, назви.

Основи, їх склад, назви.
Кислоти, їх склад, назви. Класифікація кислот.

.

Солі (середні), їх склад, назви.
Узагальнення знань про склад і назви основних класів неорганічних сполук.

Підсумковий урок з теми «Основні класи неорганічних сполук-І».

Тема 3. «Основні класи неорганічних сполук – ІІ» ( 10 годин)

Фізичні та хімічні властивості оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами. Класифікація оксидів. Оксиди в природі. Використання оксидів

Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Фізичні та хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами.

Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними оксидами та основами, солями. Реакції заміщення й обміну. Використання кислот.

Фізичні властивості основ. Класифікація основ. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Хімічні властивості лугів: дія на індикатори.
Хімічні властивості лугів: взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ при нагріванні. Використання основ.
Поняття про амфотерні гідроксиди.


Фізичні та хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями. Поширення солей у природі та їхнє практичне значення.
Узагальнення знань про властивості основних класів неорганічних сполук.

Підсумковий урок з теми «Основні класи неорганічних сполук – ІІ».

Тема 4. «Основні класи неорганічних

сполук – 3» ( годин)

Загальні способи добування оксидів.

Загальні способи добування кислот.
Загальні способи добування основ.Демонстрація 1-2.

Зразки оксидів.

Взаємодія оксидів з водою.

Демонстрація 3.

Зразки кислот.

Лаб. дослід 1.

Дія розчинів кислот на індикатори.

Лаб. дослід 2.

Взаємодія хлоридної кислоти з металами.
Демонстрація 4.

Хім. властивості кислот.

Демонстрація 6.

Зразки основ.

Лаб. дослід 3. Дія розчинів лугів на індикатори.

Демонстрація 7.

Хімічні власт. основ.

Лаб. досліди 4-6.

Взаємодія розчинів лугів із кислотами.

Взаємодія нерозч. основ з кислотами.

Розкладання нерозч. основ при нагріванні

Демонстрація 8. Доведення амфотерності цинк гідроксиду.

Демонстрації 9-10.

Зразки солей.

Хімічні властивості солей.

Лаб. досліди 7-9.

Взаємодія солей із металами.

Взаємодія солей із лугами в розчині.

Реакція обміну між солями в розчині.

Демонстрація 5.

Добування НСІ і досліди з нею.


«Погоджено» «Затверджено»

Заступник директора з НВР: Директор школи:


ХІМІЯ

9 КЛАС ( І СЕМЕСТР)

Дата

Тема уроку

Хімічний експеримент

Примітка1

2
3

4
5
6

7
8


9

10

11

12,

13

14
15 16
17
18
19
20

21 22,

23
24
25


26


27

28

29
30
31,

32
«Повторення основних питань курсу хімії 8 класу» ( 2 години)

Склад і властивості основних класів неорганічних сполук. Вступний інструктаж.

Хімічний зв'язок і будова речовини.

Тема 1. «Розчини - І» ( 6 годин)

Значення розчинів у природі і житті людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини. Розчин та його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв'язок.

Розчинність, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені розчини. Фізико-хімічна суть процесу розчинення. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Поняття про кристалогідрати.

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

Обчислення масової частки і маси речовини в розчині.
Виготовлення розчину з певною масовою часткою розчиненої речовини.

ПР № 1. Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини.

Тема 2. «Розчини - ІІ» ( 10 годин)

Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти.


Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.
Ступінь дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу.

ПР № 2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів.

Йонні рівняння.

ПР № 3. Розв’язування експеримен-тальних задач.

Узагальнення і систематизація знань з теми «Розчини».

Підсумковий урок з теми «Розчини – ІІ»

Тема 3. «Хімічні реакції» ( 10 годин)

Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками.

Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.
Оборотні й необоротні реакції.

Окисно-відновні реакції, їхнє значення. Процеси окиснення і відновлення; окисники і відновники.

Складання рівнянь найпростіших ОВР, добір коефіцієнтів.

Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.
Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.

Узагальнення знань про хімічні реакції.

Контрольна робота № 1 з теми «Хімічні реакції»

Тема 4. «Найважливіші органічні

сполуки – І» ( годин)

Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук.

Особливості будови атома Карбону в основному і збудженому станах. Утворення ковалентних зв’язків між атомами Карбону.

Структурні формули органічних речовин.


Демонстрація 1. Теплові явища під час розчинення.
Демонстрація 2. Виготовл. розчину.

Демонстрація 3. Дослідження. речовин та їх розчинів на електропровідність.
Лаб. дослід 1. Виявлення йонів Н⁺ і ОН⁻ в розчині.

Демонстрація 4. Реакції обміну між розчинами електролітів.

Лаб. досліди 2-4.

Реакції обміну, що відбуваються з утв. осаду, газу, води.


Демонстрація 5 (а). Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну.
Демонстрація 5(б). Реакції екзо- та ендотермічні.

Демонстрація 6.

Залежність швидкості реакції металів з НСІ від природи металів та концентрації кислоти.

Лаб. дослід 5. Вплив площі поверхні, концентрації, температури на швидкість реакції цинку з НСІ.

«Погоджено» «Затверджено»

Заступник директора з НВР: Директор школи:

ХІМІЯ

11 КЛАС (академічний рівень, І СЕМЕСТР)

Дата

Тема уроку

Хімічний

експеримент

Примітка

1
2
3

4
5

6


7


8


9

10

11

12
13


14
15
16

17

18

19

20


21

22
23


24
25

26


27

28

29,

30

31


32

«Повторення основних відомостей про органічні сполуки. Склад, властивості, застосування найважливіших органічних сполук» ( 2 години)

Вступний інструктаж. Повторення основних відомостей про органічні сполуки.

Склад, властивості, застосування найважливіших органічних сполук.

Тема 1. «Теорія будови органічних сполук»

( 3 години)

Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. Бутлерова

Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул. Ізомерія.

Розвиток і значення теорії будови органічних сполук. Життя і діяльність О. Бутлерова.

Тема 2. «Вуглеводні – І»

( 8 годин)

Класифікація вуглеводнів. Утворення ковалентних С-С зв’язків у органічних сполуках. Одинарний, подвійний і потрійний зв’язки.

Види гібридизації електронних орбіталей атома Карбону. Основні характеристики ковалентного зв’язку: довжина, енергія, полярність, просторова напрямленість.

Алкани (парафіни). Загальна формула алканів. Фізичні властивості алканів.

Структурна ізомерія. Поняття про конформації.
Систематична номенклатура.

Хімічні властивості алканів: повне і часткове окиснення, хлорування, термічний розклад, ізомеризація. Механізм реакції заміщення.

Добування, застосування алканів. Поняття про циклоалкани (циклопарафіни).

ПР №1. Виявлення С, Н, СІ в орг. речовинах.

Тема 3. «Вуглеводні – ІІ»

( 10 годин)

Алкени. Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів.

Структурна і просторова (цис-, транс-) ізомерія алкенів, номенклатура.

Хімічні властивості алкенів: повне і часткове окиснення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів, води, полімеризація.
Правило В. Марковникова. Механізм реакції приєднання за подвійним зв’язком. Добування, застосування алкенів.

Алкіни. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Структурна ізомерія, номенклатура алкінів.

Хімічні властивості: повне і часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів. Добування, застосування алкінів.


Бензен як представник ароматичних вуглеводнів, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули, фізичні властивості.

Хімічні властивості бензену: повне і часткове окиснення, приєднання, заміщення. Добування, застосування бензену. Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їхній вплив на довкілля.

Виведення молекулярної формули газуватої речовини.

Контрольна робота № 1 з теми «Вуглеводні».

Тема 4. «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка» ( 4 години)

Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання.

Нафта. Склад, властивості нафти. Основні процеси переробки: перегонка, крекінг. Застосування нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину.
Кам’яне вугілля, продукти коксування кам’яного вугілля, їх застосування.

Охорона довкілля від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів переробки.

Тема 5. «Оксигеновмісні сполуки – І»

( годин)

Спирти. Насичені одноатомні спирти. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів.

Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів. Хімічні властивості спиртів: повне і часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, гідроген галогенідами.
Етиленгліколь, гліцерол.


Добування та застосування спиртів. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини.


Демонстрація 1.

Визначення якісного складу метану за прод. згоряння.

Демонстрація 2.

Моделі молекул вуглеводнів.

Лаб. дослід 1.

Виготовлення моделей молекул вуглеводнів (ізом., конформацій).


Демонстрація 3.

Відношення алканів до розчинів калій перманганату, лугів, кислот.

Демонстрація 4.

Горіння етену, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату.

Демонстрація 5.

Добування етену.

Демонстрація 6-7.

Добування етину карбідним способом.

Горіння етину, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату.

Демонстрація 8.

Бензен як розчинник

Демонстрація 9-11.

Відношення бензену до розчину калій перманганату.

Горіння бензену.

Відношення бензену до бромної води.

Демонстрація 12.

Модель нафтоперегінної установки.
Лаб. досліди 2-3.

Ознайомлення зі зразками нафтопр. і прод. коксування кам’яного вугілля.

Ознайомлення з різними видами палива. Колекції.

Демонстрація 13.

Порівняння власт. спиртів у гомологічному ряду (розчинність у воді, горіння).

Демонстрація 14-15.

Взаємодія етанолу з натрієм, гідроген бромідом.

Лаб. дослід 4. Взаємодія гліцеролу з купрум (ІІ) гідроксидом.
«Погоджено» «Затверджено»

Заступник директора з НВР: Директор школи:

ХІМІЯ

10 КЛАС (рівень стандарту, І СЕМЕСТР)
Дата

Тема уроку

Хімічний експеримент

Примітка1
2

3

4

5
6

7

8
9


10

11


12
13

14

15
16
Повторення питань курсу хімії основної школи ( 2 години)

Вступний інструктаж. Найважливіші класи неорганічних сполук.

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. Менделєєва. Будова атома і види хімічного зв’язку.

Тема І «Неметалічні елементи та їхні сполуки-І» ( 6 годин)

Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни О і С. Значення озонового шару для життя організмів на Землі.

Поширеність неметалічних елементів у природі, застосування неметалів. Поняття про адсорбцію.

Основні фізичні та хімічні властивості неметалів.

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Склад, фізичні властивості, добування в лабораторії амоніаку і гідроген хлориду. Взаємодія амоніаку та гідроген хлориду з водою.

Солі амонію. Якісна реакція на йони амонію та хлорид-іони.

Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки-І»

Тема ІІ «Неметалічні елементи та їхні сполуки-ІІ» ( 8 годин)

Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів неметалічних елементів.
Сульфатна кислота і сульфати. Найважливіші природні сульфати. Якісна реакція на сульфат-іони. Застосування сульфатної кислоти і сульфатів.

Нітратна кислота і нітрати, їх поширеність у природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах.

Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічного виробництва. Роль хімії у розв’язуванні продовольчої проблеми.

Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширеність у природі та застосування. Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іони.
ПР № 1. Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів і гідроген карбонатів.

Контрольна робота № 1 з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки».

Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання. Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі.
Лаб. дослід 1.

Ознайомлення зі зразками простих речовин неметалів.

Демонстрація 1.

Добування амоніаку і розчинення його у воді, випробування розчину ф-ф.

Демонстрація 2-4.

Якісна реакція на СІˉ

Утворення амоній хлориду з НСІ і NН3.

Якісна реакція на йони амонію.

Лаб. досліди 2-3.

Виявлення СІˉ у розчині.

Виявлення йонів амонію у розчині.
Демонстрації 5-8.

Спалювання сірки і доведення кислотн. характеру її оксиду.

Виділення теплоти під час розч. у воді конц. H2SO4.

Водовідбірні власт. концентров. Н2SO4.

Якісна реакція на сульфат-іони.

Лаб. досліди 4-5.

Ознайомлення зі зразками природних сполук Сульфуру.

Виявлення сульфат-іонів у розчині.

Лаб. дослід 6.

Ознайомлення зі зразками нітратів та солей амонію.

Лаб. дослід 7.

Ознайомлення зі зразками мінеральн. добрив.
Демонстрація 9.

Добування СО2 та його перетворення на СаСО3 і Са(НСО3)2.

Лаб. дослід 8.

Дослідження властивостей карбонатів.


«Погоджено» «Затверджено»

Заступник директора з НВР: Директор школи:


ХІМІЯ

10 КЛАС (академічний рівень, І СЕМЕСТР)

Дата

Тема уроку

Хімічний експеримент

Приміт-

ка1
2

3


4
5

6

7

8
9


10


11

12,

13

14

15
16
Повторення основних питань курсу хімії основної школи ( 3 години)

Вступний інструктаж. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. Менделєєва у світлі уявлень про будову атома.

Хімічний зв'язок.

Основні класи неорганічних сполук і генетичний зв'язок між ними.

Тема І. Неметалічні елементи та їхні сполуки-І ( 6 годин)

Місце неметалічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів. Фізичні властивості неметалів. Поширеність у природі. Алотропія. Значення озонового шару для життя організмів на Землі.

Загальні хімічні властивості неметалів: взаємодія з киснем, воднем, металами.


Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Гідроген хлорид, хлоридна кислота: властивості, застосування, добування в лабораторії. Хлориди. Якісна реакція на хлорид-йон.

Амоніак: властивості, застосування.

Солі амонію. Якісна реакція на йон амонію. Добування амоніаку в лабораторії та загальна схема добування у промисловості.


Розв’язування задач на обчислення виходу продукту реакції від теоретичного.

Тема ІІ. Неметалічні елементи та їхні сполуки-ІІ ( 7 годин)

Оксиди неметалічних елементів: SO2, SO3, NO, NO2, P2O5, CO, CO2, SiO2. Кислотний характер оксидів і гідратів оксидів. Кислотні дощі.

Сульфатна кислота. Фізичні властивості. Хімічні властивості: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, оксидами металічних елементів, основами, солями. Сульфати. Якісна реакція на сульфат-йон.

Нітратна й ортофосфатна кислоти та їхні властивості.

Нітрати й ортофосфати. Азотні й фосфорні добрива. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини. Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля.

Узагальнення знань з теми «Неметалічні елементи та їх сполуки-ІІ».

Контрольна робота № 1.
Демонстрація 1.

Періодична система хімічних елементів.

Демонстрація 2.

Моделі будови атомів елементів І-ІІ періодів.

Лаб. дослід 1. Визначення йонів Н⁺, ОН⁻.


Демонстрації 3-4. Взаємодія заліза з сіркою.

Добування карбон (ІV) оксиду.

Демонстрація 5. Хімічні властивості хлоридної кислоти.

Лаб. дослід 2. Якісна реакція на хлорид-йон.

Демонстрація 6. Добування амоніаку в лабораторії, розч. його у воді.

Лаб. дослід 3. Якісна реакція на йон NH4⁺.

Демонстрація 7. Гідратація СО2 та Р2О5, випробування розчинів індикатором.

Лаб. дослід 4. Взаємодія СО2 з розчином кальцій гідроксиду.

Демонстрації 8-9ї. Хімічні властивості роз. H2SO4. Взаємодія конц. H2SO4 з міддю.

Лаб. дослід 5. Виявлення сульфат-йонів у розчині.

Демонстрація 10. Взаємодія конц. і роз. розчинів нітратної кислоти з міддю.

Лаб. досліди 6-7. Ознайомлення зі зразками азотних та фосфорних добрив.«Погоджено» «Затверджено»

Заступник директора з НВР: Директор школи:
ХІМІЯ

11 КЛАС (рівень стандарту І СЕМЕСТР)Дата

Тема уроку

Хімічний експеримент

Примітка


1

2
3

4
5


6

7

8

9
10


11
12

13

14, 15


16

Тема 1. Органічні сполуки - І (5 год)

Вступний інструктаж. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. Бутлерова.

Явище ізомерії. Структурна ізомерія насичених вуглеводнів.

Номенклатура насичених вуглеводнів.

Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація.

Органічні речовини в живій природі. Рівні структурної організації органічних речовин.

Тема 2. Органічні сполуки – ІІ (7 год)

Природні джерела органічних речовин. Природний і супутний нафтовий гази, їх склад, використання.

Нафта. Склад, властивості нафти. Продукти перегонки нафти, їх застосування. детонаційна стійкість бензину.


Кам’яне вугілля, продукти його переробки.


Основні види палива та їх значення в енергетиці країни.

Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки.

Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини.

Контрольна робота № 1 з теми «Природні джерела вуглеводнів».

Тема 3. Органічні сполуки – ІІІ ( год)

Органічні речовини як основа сучасних матеріалів.
Пластмаси.

Синтетичні каучуки, гума.Демонстрація 1. Моделі молекул вуглеводнів.

Лаб. дослід 1. Виготовл. моделей молекул парафінів.

Демонстрація 2. Модель нафтоперег. установки.

Лаб. дослід 2. Ознайомл. зі зразками нафтопродуктів.

Лаб. дослід 3. Ознайомлення зі зразками продуктів коксування вугілля та різних видів палива.

Демонстрація 3. Виявлення властив. пластмас: відношення до нагр., розчинів кислот, лугів, окисників.

Лаб. дослід 4. Ознайомлення зі зразками пластмас.

Лаб. дослід 5. Ознайомлення зі зразками каучуків.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку: Навчальна
Тема уроку: Органічні сполуки. Спільні та відмінні ознаки органічних та неорганічних сполук. (Слайд 1)

Тема уроку. Класифікація хімічних реакцій. Мета уроку
Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; з`ясувати, за якими ознаками класифікують хімічні реакції;...

Урок фізики 8 клас. Тема уроку
Мета уроку : Узагальнити І систематизувати знання та вміння учнів з основного навчального матеріалу даної теми

Методична розробка уроку гри з матеріалознавства на тему : «Портландцемент,...
«Штукатур», кваліфікація ІІ розряд. Тому під час вивчення теми уроку «Портландцемент, його виготовлення, та застосування», викладач...

Уроку
Тема уроку: Алкани ( парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Поняття про конформації. Систематична номенклатура....

Поглинута та еквівалентна дози йонізуючого випромінювання. Дозиметри....
Мета уроку: ознайомити учнів з методами спостереження та реєстрації елементарних частинок, формувати вміння самостійно працювати...

Хімічна дія світла та її використання. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: дати уявлення про фотохімічні реакції; роз’яснити суть фотосинтезу; розвивати творче мислення; виховувати пізнавальний...

Квантові постулати Бора. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: розкрити шляхи виходу з кризи класичної фізики, пояснити постулати квантової теорії бора; розвивати уяву, творче мислення;...

Електричний струм в рідинах та його використання. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: з’ясувати природу процесів, що зумовлюють електричний струм в електролітах, повторити І поглибити поняття електричної...

Методична розробка уроку на тему: загальна послідовність процесу
Даний урок дає змогу учням ознайомитись із послідовністю процесу виконання фарбування барвниками І та ІІ груп під час підготовки...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка