Пошук по сайту


Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи. К.: Освіта, 2013

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи. К.: Освіта, 2013

Календарне планування з хімії для 7 класу
(52 год, 1,5 год на тиждень, 5 год — резервні)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи. – К.: Освіта, 2013.

(навчальна програма, затверджена наказом Міністерства № 664 від 26.06.2012 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства № 585 від 29.05.2015).

Підручник:П.П.Попель, Л.С. Крикля "Хімія", 7 клас, Київ: вид-во "Академія", 2015 р.


Номер уроку

Дата

Тема уроку

Домашнє завдання

Програмові вимоги до рівня

підготовки учнів

Вступ

1
Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення

у навколишньому світі.


§1

Навчальний проект

1. Хімічні знання в різні епохи.


Учень/учениця

називає: основне обладнання кабінету хімії, лабораторний посуд;

знає і розуміє: правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті;

висловлює судження: про застосування хімічних знань та історію їхнього розвитку

2
Короткі відомості з історії хімії.

§ 2

3
Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом.

Демонстрації:
1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).


2. Зміна забарвлення індикаторів у різних середовищах.

§ 3

4
Правила безпеки в кабінеті хімії. Маркування небезпечних речовин.

Демонстрації:

15. Маркування небезпечних речовин.

§4,23

5
Практична робота №1.

Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я.

Проведення інструктажу з БЖД.

Повт. §3,4

Тема 1 "Початкові хімічні поняття"

6
Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми.

§5
Учень/учениця

називає: хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи;

описує: якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами, явища, які супроводжують хімічні реакції;

наводить приклади: простих і складних речовин, хімічних явищ у природі та побуті;

розрізняє: фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні та хімічні явища, фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості й складні речовини, металічні та неметалічні елементи, метали й неметали, атоми, молекули;

пояснює: зміст хімічних формул;

використовує: періодичну систему як довідкову для визначення відносної атомної маси елементів;

складає: формули бінарних сполук за валентністю елементів;

визначає: валентність елементів за формулами бінарних сполук;

спостерігає: хімічні явища й описує спостереження, формулює висновки;

уміло поводиться: з лабораторним обладнанням;

дотримується: інструкції щодо виконання хімічних дослідів та правил безпеки під час роботи в хімічному кабінеті;

виконує: найпростіші лабораторні операції з нагрівання речовин, розділення сумішей;

висловлює судження: про багатоманітність речовин.


7
Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії.

Фiзичні властивості речовин.

Лабораторний дослід № 1

Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.

Проведення інструктажу з БЖД.

§6

Домашній експеримент:

1. Взаємодія харчової соди з соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром.

8
Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні).

§7

9
Способи розділення сумішей.

§8

10
Практична робота №2

Розділення неоднорідної суміші.

Проведення інструктажу з БЖД.

Повт. §8

11
Атом, його склад. Хімічні елементи, їхні назви і символи. Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

Демонстрації:

3. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

§9

12
Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

§10

13
Прості речовини. Метали й неметали.

Металічні та неметалічні елементи.

Демонстрації:

4. Зразки металів і неметалів.

§11

14
Складні речовини. Багатоманітність речовин. Хімічні формули речовин.

Лабораторний дослід №2

Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин. Проведення інструктажу з БЖД.

§12,13

15
Валентність хімічних елементів.

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

§ 14

16
Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

Повт. §14

17
Тренувальні вправи по складанню формул бінарних сполук за валентністю елементів та визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.
тематична

18
Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

§15

Учень/учениця

спостерігає: хімічні явища й описує спостереження, формулює висновки;

уміло поводиться: з лабораторним обладнанням;

обчислює: відносну молекулярну масу речовини за її формулою, масову частку елемента в складній речовині;

дотримується: інструкції щодо виконання хімічних дослідів та правил безпеки під час роботи в хімічному кабінеті


19
Масова частка елемента в складній речовині.

§16

20
Обчислення масової частки елемента в складній речовині.

Повт.§16

21
Складання формул речовин за масовою часткою елементів у речовині
22
Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин.

Демонстрації:
5-9. Хімічні реакції, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.


Лабораторний дослід №3

Проведення хімічних реакцій.

Проведення інструктажу з БЖД.

§17

Навчальні проекти

2. Хімічні явища в природному довкіллі

3. Хімічні явища в побуті

4. Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах

5. Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості

23
Практична робота №3.

Дослідження фізичних і хімічних явищ.

Проведення інструктажу з БЖД.24
Узагальнюючий урок з теми «Вступ. Початкові хімічні поняття»
25
Контрольна робота № 1
26
Корекція знань, умінь та навичок. Розв’язування задач і вправ
тематична

Тема 2. "Кисень"

27
Повітря, його склад. Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

§18

Учень/учениця

називає: склад молекул кисню, оксидів, якісний та кількісний склад повітря;

наводить приклади: оксидів, реакцій розкладу і сполучення; маркування небезпечних речовин;

описує: поширеність Оксигену в природі; історію відкриття кисню, його фізичні властивості;

розрізняє: процеси горіння, повільного окиснення, дихання, реакції розкладу і сполучення;

характеризує: хімічні властивості кисню;

пояснює: суть реакцій розкладу і сполучення, процесів окиснення, колообігу Оксигену; сутність закону збереження маси речовин, рівнянь хімічних реакцій;

аналізує: умови процесів горіння та повільного окиснення;

обґрунтовує: застосування кисню; складає: рівняння реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду; кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом;

використовує: лабораторний посуд для добування (з гідроген пероксиду) і збирання кисню;

визначає: наявність кисню дослідним шляхом;

оцінює: роль кисню в життєдіяльності організмів, роль озону в атмосфері, вплив діяльності людини на чистоту повітря;

дотримується: запобіжних заходів під час використання процесів горіння; інструкції щодо виконання хімічних дослідів та правил безпеки під час роботи в хімічному кабінеті

28
Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

Демонстрації:
10. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин.


§19

29
Тренувальні вправи. Хімічні рівняння.

Повт. §19

30
Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

Демонстрації:
11. Добування кисню з гідроген пероксиду.


12. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.

13. Доведення наявності кисню.

§20

31
Практична робота №4

Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності.

Проведення інструктажу з БЖД.

Повт. §20

32
Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

§21 (с.127-130)

33
Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення,

дихання).

Демонстрації:

14. Спалювання простих і складних речовин.

§21 (с.130-132)

34
Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду, глюкози). Умови виникнення та припинення горіння.

§22

35
Колообіг Оксигену в природі. Застосування та біологічна роль кисню

§23 (с.140-143)

36
Озон. Проблема чистого повітря.

§23 (с.144-146)

Навчальні проекти

6. Проблема забруднення повітря та шляхи її розв’язування

7. Дослідження зміни концентрації вуглекислого газу у класній кімнаті під час занять

37
Узагальнення знань з теми «Кисень». Розв’язування задач і вправ
тематичнаТема 3. "Вода"

38
Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода – розчинник.§25

Навчальні проекти

10. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води

Учень/учениця

називає: склад молекули води;

наводить приклади: водних розчинів; формули кислот і основ;

описує: поширеність води у природі, фізичні властивості води;

розрізняє: розчинник і розчинену речовину;

обґрунтовує: значення розчинів у природі та житті людини;

складає: рівняння реакцій води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом;

обчислює: масову частку і масу розчиненої речовини в розчині;

виготовляє: розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини;

розпізнає: дослідним шляхом кислоти і луги;

оцінює: роль води в життєдіяльності організмів;

висловлює судження: про вплив діяльності людини на чистоту водойм та їх охорону від забруднень;

використовує: здобуті знання та навички в побуті та для збереження довкілля

39
Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

Демонстрації:

16. Виготовлення розчинів.

§26

Домашній експеримент:

2. Виготовлення водного розчину кухонної солі.

40
Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

§27

41
Виготовлення розчину.

Лабораторний дослід № 4

Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.

Проведення інструктажу з БЖД.

Повт. §27

42
Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.
43
Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.
44
Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи.

§28

45
Поняття про індикатори.

Лабораторний дослід № 5

Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами. Проведення інструктажу з БЖД.

Демонстрації:

17. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.

18. Взаємодія фосфор (V) оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.

§29

46
Узагальнення знань з теми «Вода»
47
Контрольна робота № 2
48
Корекція знань, умінь та навичок. Розв’язування задач і вправ
49
Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.

§30

Навчальні проекти

8. Проблема збереження чистоти водойм

9. Дослідження якості води з різних джерел

11. Способи очищення води в побуті

50
Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

§31

Домашній експеримент:

3.Очищення води кипятінням і за допомогою побутового фільтру

51
Узагальнення знань з курсу хімії 7 класутематична

52
Екскурсія. Хімічні лабораторії ЧНУподілитися в соціальних мережахСхожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи....
У 2013-14 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

У 2011/12 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних...
Класи — Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7 11 класи. — К.: Ірпінь: Перун, 2005

Здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи»
Міністерства освіти І науки України або схвалення для використання у загальноосвітніх навчальних закладах

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи»
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи»
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи»
Міністерством освіти І науки України для використання на уроках хімії в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах...

Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням болгарською мовою «Болгарська мова. 1-4 класи» (автори: Терзі...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство...
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка