Пошук по сайту


Та мета уроку

Та мета уроку

Каландарно –тематичне планування уроків хімії у 7 класі

(1год на тиждень, разом 35год, 5 годин – резервний час)

Тема та мета уроку

Дата

І семестр

ВступХімія — при­роднича наука. Хімія в навколиш­ньому світі . Короткі відо­мості з історії хімії.

05.09

Мета; Пояснити місце хімії серед наук про природу, з'ясувати цілі й завдання хімії. Сформувати знання про роль хімічної науки для розвитку народного господарства, у повсяк­денному житті людини

Мета: Вивчити основні етапи становлення хімії як на­уки. Назвати найвидатніших хіміків і охарактери­зувати їх внесок у науку. Повторити відомості про речовини, вивчені в курсі «Природознавство»Правила по­ведінки учнів у хімічному кабінеті.

Ознайомлен­ня з об­ладнанням кабінету хімії та лаборатор­ним посудом.

12.09

Мета: Ознайомити учнів з прави­лами поведінки в кабінеті хімії, під час уроку, демон­страційних і лабораторних дослідів, практичних робіт. Повторити правила надан­ня першої медичної допо­моги в разі потрапляння шкідливих речовин на шкіру, в очі, у дихальні шляхи. Познайомити з основним обладнанням кабінету хімії, лабораторним посудом

Демонстрація1. Взаємодія натрій гідрогенкарбонату з розчином оцтової кислоти.

Демонстрація 2. Утворення амоній хлориду.

Демонстрація 3. Зміна забарв­лення індика­торів у різному середовищіПрактична робота 1: Правила тех­ніки безпеки під час робо­ти в хімічно­му кабінеті. Прийоми поводження з лаборатор­ним посудом І нагріваль­ними прила­дами. Будова полум'я

19.09

Мета Формувати навички практичної роботи; перевірити навички по­водження під час роботи в кабінеті хімії, з хімічни­ми речовинами і лабо­раторним обладнанням. Сформувати вміння ви­користовувати хімічний,, посуд, лабораторний штатив, нагрівальні при­лади

Тема 1. Початкові хімічні поняття (17 годин +4 години резервного часу)Речовини. Чисті речовини й суміші

26.09

Мета Повторити відомості про речовини, суміші, їх влас­тивості. Навчити учнів розрізняти фізичні тіла, речовини, матеріали. По­вторити поняття «чисті речовини» та «суміші», основні способи розді­лення сумішей. Продо­вжити знайомство з лабо­раторним обладнанням і методикою проведення хімічного експериментуАтоми, молекули, йони, хімічні елементи, їхні назви й символи

03.10

Мета Поглибити знання учнів про атоми і молекули як складні структурні частинки речовини. Дати поняття про йони як заряджені частинки ре­човини. На основі будови атома дати поняття про хімічний елемент як пев­ний тип атомів. Позна­йомити учнів із сучасною науковою українською номенклатурою. Дати уявлення про поширен­ня хімічних елементів у природіПочаткове поняття про періодич­ну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва

10.10

Мета Познайомити учнів із будовою періодичної системи хімічних еле­ментів Д. І. Менделєєва. Сформувати початкові навички визначення положення хімічного елемента в періодичній системі. Продовжити знайомство із символами й назвами елементів за сучасною українською номенклатуроюАтомна оди­ниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів. Самостійна робота

17.10

Мета Розширити знання учнів про періодичну систему елементів; закріпити знан­ня про хімічний елемент, хімічну символіку. Озна­йомити учнів з поняттям абсолютної та відносної атомної маси, одиницею вимірювання відносної атомної маси — атомною одиницею маси (а.о.м.). Навчити визначати від­носну атомну масу за періодичною системою.Багатоманіт­ність речо­вин. Метали й неметали. Прості та складні речовини.


24.10

Мета Увести поняття про багатоманітність речовин, Дати елементарну класифікацію елементів на метали та неметали, їх поширення в приро­ді. Навчити розрізняти металічні й неметалічні елементи за їх поло­женням у періодичній системі. Показати суттєву відмінність фізичних і хімічних властивостей металів й неметалів

Мета Поглибити знання учнів про класифікацію речовин за складом їх молекул. Дати поняття про прості та складні речовини. Навчитися розрізняти поняття «хімічна сполука» і «су­міш речовин»,«проста речовина» і «хімічний елемент». Навчити ана­лізувати якісний склад простих і складних 1 речовин

Лабораторний дослід 1. Озна­йомлення зі зразками про­стих і складних речовинХімічні формули речовин.

07.11

Узагальнення та систематизація знань (ТО № 1).

Мета Закріпити знання про прості та складні речо­вини. Навчити запису­вати хімічні формули простих і складних речовин, користуючись хімічними знаками й індексами. Навчитися читати хімічні формули речовин, визначати їх якісний і кількісний склад

Мета: визначити рівень навчальних досягнень учнів.Валентність хімічних елементів. Складан­ня формул бінарних сполук за валентністю елементів.

14.11

Мета Визначити поняття «валентність» як здат­ність атомів утворювати хімічні сполуки. Позна­йомити учнів зі значенням валентнрстей окремих . атомів. Показати найпро­стіші способи визначення валентності за періодич­ною системою. Навчити визначати валентність атомів одного елемента за валентністю іншого в спо­луках, що утворені атома­ми двох хімічних елементівСкладан­ня формул бінарних сполук за валентністю елементів.

21.11

Мета формування вміння складати хімічні формули бінарних сполук на основі валентностіВизначення валентності за формулами бінарних сполук.

28.11

Мета Визначення валентності за формула­ми бінарних сполук. Продовжити формування вміння складати хімічні формули бінарних сполук на основі валентності й визначати валентність атомів хімічних елементів за формулами. Узагальни­ти й поглибити знання про зміст хімічної формули, склад простих і складних речовин. Підготовка до тематичного оцінюванняВідносна молеку­лярна маса речовини, ЇЇ обчислення за хімічною формулою.

05.12

Мета Поглибити поняття про хімічну формулу, її вико­ристання для розрахунків. Дати поняття про відносну молекулярну масу. Навчити визначати відносну молекулярну масу речовини. Форму­вати вміння й навички робити об­числення за хімічними фор­мулами.Контрольна робота за I семестр 2014-2015 навчальний рік

12.12

Мета Виявити рівень засво­єння основних понять, термінів, правил; визна­чити рівень навчальних досягнень учнів з теми

16

Масова част­ка елемента в речовині

26.12

Мета Закріпити знання про хімічні формули, вміння обчислювати відносну молекулярну масу. Поширити знання з математики про частки на обчислення масової частки елемента в складі речовини. Навчити обчислювати масову частку елемента в складній речовині, використовувати по­няття «масова частка» для розв'язання задач на визна­чення хімічних формул

15

Обчислення масової част­ки елемента в складі речовини

19.12

Узагальнення та систематизація знань (ТО № 2).

Мета Поглибити знання учнів про масові частки еле­мента в складі речовини. Удосконалити практичні навички обчислення масової частки речови­ни, розв'язання задач на визначення хімічної фор­мули за масовою часткою елементів, що входять до складу молекули речо­вини. Оцінити рівень за­своєння вмінь та навичок використання поняття про масову частку елемен­та в складі речовиниІІ СЕМЕСТРРозв'язуван­ня задач на визначення хімічних формул за масовою часткою елемента, що входить до складу речовини
Мета Удосконалити практичні навички обчислення масової частки речови­ни, розв'язання задач на визначення хімічної фор­мули за масовою часткою елементів, що входять до складу молекули речо­вини. Оцінити рівень за­своєння вмінь та навичок використання поняття про масову частку елемен­та в складі речовиниРозв'язуван­ня задач на визначення хімічних формул за масовою часткою елемента, що входить до складу речовини
Мета Удосконалити практичні навички обчислення масової частки речови­ни, розв'язання задач на визначення хімічної фор­мули за масовою часткою елементів, що входять до складу молекули речо­вини. Оцінити рівень за­своєння вмінь та навичок використання поняття про масову частку елемен­та в складі речовиниФізичні та хімічні яви­ща. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжу­ють
Фізичні й хімічні властивості речовини. Як вивча­ють хімічні сполуки та явища. Спо­стереження й експери­мент у хімії

Мета Повторити й поглибити знання про фізичні та хімічні явища, з'ясувати їх суттєві відмінності. Сфор­мувати поняття про хімічні реакції як спосіб виражен­ня хімічного явища. З'ясу­вати ознаки хімічної реакції та умови їх виникнення за експериментальними даними. Вдосконалити на­вички роботи з хімічними речовинами І лабораторним обладнанням

Демонстра­ція 4—8. Хімічні реакції, що супроводжу­ються: виді­ленням газу; випадінням осаду; зміною забарвлення; появою запаху; тепловим ефек­том.

Мета Узагальнити й погли­бити знання учнів про властивості речовин із попередніх курсів «При­родознавство» І «Фізика». Познайомити учнів із ме­тодами вивчення хімічних сполук і явищ. Дати по­няття про спостереження й експеримент, як методи дослідження фізичних і хімічних властивостей речовин і явищ у хімії

Лаборатор­ний дослід 2. Ознайомлення з фізичними властивостями речовинПрактична робота 2. Дослідження фізичних ї хімічних явищ
Мета Продовжити формування навичок роботи з хіміч­ними речовинами й ла­бораторним обладнан­ням. Перевірити знання правил техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії. Поглибити знання про фізичні та хімічні явища, умови перебігу, ознаки хімічних реакцій на підставі експеримен­тальних даних. Визна­чити рівень засвоєння знань про хімічні реакціїЗакон як форма науко­вих знань. Закон збере­ження маси речовин
Мета: Вивчити закон збере­ження маси речовин як один з основних законів природи. Показати роль учених-хіміків А. Лавуазьє, М.Ломоносова в розкритті цього закону як форми наукових знань про природу. Пояснити значення закону збере­ження маси речовини в хімії. Дати пояснення хімічних рівнянь як під­твердження закону збе­реження маси речовини

Демонстрація 10. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовинХімічні рів­няння
Мета Повторити й розширити знання про хімічні реак­ції. Сформувати поняття про хімічне рівняння як умовне зображення хімічної реакції. Форму­вати вміння й навички складання рівнянь хіміч­них реакцій, розстановки коефіцієнтів на підставі закону збереження маси речовини, читання хіміч­них рівнянь

Лабораторний дослід 3. Прове­дення хімічних реакційХімічні рів­няння
Мета Форму­вати вміння й навички складання рівнянь хіміч­них реакцій, розстановки коефіцієнтів на підставі закону збереження маси речовини, читання хіміч­них рівняньУзагальнення й системати­зація знань.
Узагальнення та систематизація знань (ТО № 3).

Мета Узагальнення та систе­матизація знань про по­чаткові хімічні поняття, хімічні формули, хімічні реакції. Підготовка до тематичного оцінювання

Мета Узагальнити й. система­тизувати знання з теми. З'ясувати рівень засвоєн­ня основних понять і за­конів. Визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Початкові хімічні поняття»

Тема 2. Прості речовини метали ти неметали (10 годин)Оксиген. Ки­сень. Склад його молеку­ли, фізичні властивості
Мета Повторити класифікацію речовин. Закріпити по­няття про елементи-не-метали та прості речовини на прикладі Оксигену і кисню. Дати поняття про хімічний елемент Оксиген і просту речови­ну кисень. Ознайомити з історією відкриття кисню, його поширенням. у природі, фізіологічною дією і фізичними власти­востямиДобування кисню в лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про каталізатори.
Мета Сформувати уявлення про реакції розкладу та каталізатор на прикладі реакцій одержання кисню в лабораторії. Підготувати учнів до практичної роботи

Демонстрація 11. Одержання кисню з калій перманганату

Демонстрація 12. Одержання кисню з гідро­ген пероксиду.

Демонстрація 13. Збирання кис­ню шляхом ви­тіснення води.

Демонстрація 14. Виявлення киснюХімічні властивос­ті кисню: взаємодія з вугіллям, сіркою, фосфором.

Реакція спо­лучення. Поняття про оксиди, окиснення, горіння.
Мета Вивчити хімічні властивості кисню на прикладі вза­ємодії з вугіллям, сіркою, фосфором. Закріпити й роз­ширити знання про хімічні реакції, складання рівнянь хімічних реакцій. Дати уявлення про реакції спо­лучення, окиснення. Дати поняття про оксиди як про­дукти окиснення елементів металів і неметалів

Демонстрація 15. Спалювання неметалів (фос­фору, вуглецю, сірки) у повітрі та кисніПрактична робота 3. Добування кисню в лабораторії та вивчення його власти­востей.
Мета Перевірити знання техніки безпеки під час виконання практичної роботи. Продовжити роз­вивати навички роботи з'хімічними речовинами й лабораторним облад­нанням. Навчити склада­ти прилад для одержання газів, збирати гази шляхом витіснення повітря й води. Формувати вміння й нави­чки проведення хімічного експерименту й аналізу явищ, що спостерігають­ся, робити висновки в ході практичної роботиУмови ви­никнення і припинення горіння
Мета Розширити й поглибити знання учнів про процес горіння. З'ясувати умо­ви виникнення і припи­нення горіння, механізм дії засобів пожежегасіння, заходи протипожеж­ної безпеки в побуті й на виробни­цтві. Розвивати вміння складати рівняння хімічної реакції взаємо­дії кисню з простими речовинами. Поглиби­ти знання про складні речовини на прикладі оксидів, навички скла­дання бінарних сполукПоширеність та кругообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль
Мета Узагальнити й сис­тематизувати знання про хімічний елемент Оксйген та просту речо­вину кисень. Розглянути поширеність і кругообіг Оксигену в природі. З'ясувати біологічну роль Оксигену. Виявити рівень засвоєння основ­них понять, навичок складання хімічних рівняньФерум. Залі­зо. Фізичні та хімічні властивості заліза: вза­ємодія з кис­нем, сіркою
Мета Поглибити знання про елементи-метали та прості речовини на прикладі Феруму та за­ліза. Ознайомити учнів з фізичними та хіміч­ними властивостями заліза; взаємодією з киснем, сіркою. Роз­ширити знання

Лабораторний дослід 4. Ви­вчення фізич­них власти­востей заліза.

Демонстрація 16. Взаємодія за­ліза із сіркою.

Демонстрація 17. Спалювання заліза в кисніПоширеність Феруму в природі. Застосуван­ня заліза. Руйнування (іржавін­ня) заліза в природних умовах
Мета Закріпити знання про фізичні й хімічні власти­вості заліза. Ознайомити з поширеністю Феруму в природі, застосуванням заліза. Поглибити знання учнів про хімічні явища на прикладі іржавіння заліза. Познайомити зі способами запобігання ржавінню


Контрольна робота за II семестр 2014-2015 навчального року
Мета Визначити рівень на­вчальних досягнень учнів з теми «Прості речовини метали і неметали»Узагальнення та систематизація знань.
Мета Узагальнити й системати­зувати знання учнів про прості речовини метали й неметали. Провести аналіз контрольної роботи і коригування знань учнів.Узагальнення та систематизація знань (ТО № 4).
Мета Узагальнити й системати­зувати знання учнів про прості речовини метали й неметали. Провести аналіз контрольної роботи і коригування знань учнів.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема уроку. Класифікація хімічних реакцій. Мета уроку
Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; з`ясувати, за якими ознаками класифікують хімічні реакції;...

Поглинута та еквівалентна дози йонізуючого випромінювання. Дозиметри....
Мета уроку: ознайомити учнів з методами спостереження та реєстрації елементарних частинок, формувати вміння самостійно працювати...

Хімічна дія світла та її використання. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: дати уявлення про фотохімічні реакції; роз’яснити суть фотосинтезу; розвивати творче мислення; виховувати пізнавальний...

Квантові постулати Бора. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: розкрити шляхи виходу з кризи класичної фізики, пояснити постулати квантової теорії бора; розвивати уяву, творче мислення;...

Електричний струм в рідинах та його використання. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: з’ясувати природу процесів, що зумовлюють електричний струм в електролітах, повторити І поглибити поняття електричної...

Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Н. Бора. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: дати учням уявлення про будову атома; познайомити їх із планетарною моделлю атома Резерфорда; розглянути сучасні теорії...

Зв’язок фізики з повсякденним життям, технікою І виробничими технологіями....
Мета уроку: Ознайомити учнів з розвитком фізики, із застосуванням новітніх матеріалів та технологій у виробництві, формувати інтерес...

Вимірювання швидкості руху молекул. (Дослід О. Штерна.) Пояснення...
Мета уроку: сформувати в учнів поняття про фізичні властивості речовин у різних агрегатних станах, використовуючи основні положення...

Класичні уявлення про будову атома. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: дати учням уявлення про будову атома; познайомити їх із планетарною моделлю атома Резерфорда; розглянути сучасні теорії...

Ядерні реакції. Енергетичний вихід ядерних реакцій. Розв’язування задач. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: познайомити учнів із можливістю перетворення ядер хімічних елементів, навчити їх обчислювати енергетичний вихід ядерних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка