Пошук по сайту


Тема уроку

Тема уроку

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6п/п


Клас

Дата

Тема уроку

Тип

уроку

Хімічний

експеримент

Державні вимоги до рівня підготовки учнів

11-й клас ( 6 год на тиждень, разом 210 год, з них 20 год – резервний час )

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Повторення основних відомостей про органічні сполуки (3 год)

1
Слад найважливіших органічних сполук

Урок повторення
Учень

називає вивчені органічні сполуки;

наводить їхні формули.

2
Властивості найважливіших органічних сполук

Урок повторення
Учень

ілюструє хімічні властивості речовин рівняннями хімічних реакцій.

3
Застосуваня найважливіших органічних сполук

Урок повторення
Учень

наводить наводить приклади застосування відомих органічних сполук.


Тема 1. Теорія будови органічних сполук (5 год)


4
Короткі відомості з історії становлення і розвитку органічної хімії. Перші синтези органічних речовин.

Урок засвоєння нових знань
Учень (учениця)

називає передумови створення теорії хімічної будови органічних сполук, напрямки її розвитку.

5
Теорія як вища форма наукових знань. Передумови створення теорії хімічної будови органічних сполук. Теорія хімічної будови О.М.Бутлерова.

Урок засвоєння нових знань
Учень (учениця)

формулює основне положення теорії будови органічних сполук;

характеризує сутність сучасної теорії будови органічних сполук;

пояснює значення теорії будови органічних сполук; висловлює судження про роль теорії в системі наукових знань.

6
Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул. Ізомерія. Приклади ізомерії неорганічних і органічних речовин.

Урок- тренінг
Учень (учениця)

наводить приклади структурних формул ізомерів неорганічних і органічних сполук; залежності властивостей речовин від їхніх складу і будови;

наводить означення ізомерії.

7
Розвиток теоретичних уявлень про будову органічних речовин.

Урок засвоєння нових знань
Учень (учениця)

називає напрямки розвитку теорії хімічної будови органічних сполук,

висловлює судження про роль теорії в системі наукових знань.

8
Основні напрями розвитку теорії будови органічних речовин, її значення. Життя і діяльність О.М.Бутлерова.

Урок засвоєння нових знань
Учень (учениця)

характеризує сутність сучасної теорії будови органічних сполук;

пояснює значення теорії будови органічних сполук.

Тема 2. Вуглеводні. ( 35 год)

9
Алкани (парафіни). Просторова будова насичених вуглеводнів. Структурна ізомерія алканів. Поняття про конформації.

Урок закріплення знань

Лабораторний дослід. 1. Виготовлення моделей молекул алканів (ізомерів, конформацій).

Учень (учениця)

складає моделі молекул вуглеводнів;

розрізняє вуглеводні нормальної будови, структурні та просторові ізомери, конформації;

пояснює суть структурної і просторової ізомерії вуглеводнів.

10
Систематична номенклатура.


Засвоєння нових знань
Учень (учениця)

називає вуглеводні за систематичною номенклатурою;

11
Метан, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули. -Гібридизація електронних орбіталей атома Карбону. Основні х-ки ков. зв’язку: довжина, енергія, полярність, просторова напрямленість.

Урок засвоєння нових знань

Демонстрації:

1. Визначення якісного складу метану за продуктам згоряння.

2. Моделі молекул вуглеводнів та галогенопохідних.

Учень (учениця)

складає молекулярну, структурну та електронну формули метану;

пояснює структурну й електронну формули метану;

характеризує ковалентні зв’язки за основним параметрами.

12
Гомологічний ряд метану, фізичні властивості гомологів, залежність фізичних властивостей від складу і хімічної будови молекул, поширеність у природі.

Урок засвоєння нових знань
Учень (учениця)

наводить приклади насичених вуглеводнів, їх загальну формулу;

складає молекулярні, структурні та електронні формули вуглеводнів;

характеризує фізичні властивості вуглеводнів;

встановлює причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями.

13
Виведення молекулярної формули газуватої речовини.

Урок- тренінг
Учень (учениця)

визначає молекулярну формулу газуватої речовини на основі її густини, відносної густини за воднем або за повітрям і масовою часткою елементів, а також за масою, об’ємом або кількістю речовини продуктів її згоряння; речовини за характерними реакціями.

14
Розрахункові задачі 1. Виведення молекулярної формули газуватої речовини.

Урок закріплення знань, умінь та навичок
Учень (учениця)

визначає молекулярну формулу газуватої речовини на основі її густини, відносної густини за воднем або за повітрям і масовою часткою елементів, а також за масою, об’ємом або кількістю речовини продуктів її згоряння.

15
Поняття про спектральні методи встановленя структури органічних сполук

Урок засвоєння нових знань
Учень (учениця)

пояснює суть спектральних методів встановленя структури органічних сполук.

16
Хімічні властивості алканів: повне і часткове окиснення, хлорування, нітрування, термічний розклад, ізомеризація. Механізм реакції заміщення.

Урок засвоєння нових знань

Демонстрація

3. Відношення насичених вуглеводнів до розчину калій перманганату, лугів, кислот.

Учень (учениця)

ілюструє хімічні властивості вуглеводнів рівняннями хімічних реакцій;

пояснює механізми реакцій заміщення ; правило Марковникова; електронну суть взаємного впливу атомів у молекулі;

характеризує хімічні властивості вуглеводнів.

17
Галогенопохідні алканів. Індукційний ефект. Реакції з активними металами, водою, лугами.

Урок засвоєння нових знань
Учень (учениця)

пояснює структурні й електронні формули в галогенопохідних; орієнтацію замісників у реакціях заміщення; електронну природу індукційного ефекту.

18
Добування парафінів. Застосування парафінів та їх галогенопохідних. Добування синтез-газу і водню з метану.

Урок засвоєння нових знань
Учень (учениця)

обґрунтовує застосування вуглеводнів їхніми властивостями.


19
Практична робота 1. Розділення й очищення речовин. Перегонка за атмосферного тиску. Перекристалізація.

Урок закріплення знань, умінь та навичок
Учень (учениця)

складає і використовує прилади для виконання дослідів;

дотримується правил безпечного поводження з вуглеводнями.

20
Циклоалкани (циклопарафіни), їх склад, будова, ізомерія. Поняття про конформації циклогексану. Залежність властивостей циклоалканів від будови циклів.

Урок засвоєння нових знань
Учень (учениця)

розрізняє структурні та просторові ізомери, конформації циклоалканів;

пояснює суть конформацій.

21
Добування і застосування циклопарафінів.Учень (учениця)

встановлює причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями вуглеводнів

22
Практична робота. 2. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах.

Урок закріплення знань, умінь та навичок
Учень (учениця)

складає і використовує прилади для виконання дослідів;

дотримується правил безпечного поводження з вуглеводнями.

23
Узагальнення та систематизація знань з теми: «Алкани»

Урок узагальнення та система-тизації знань
Учень (учениця)

робить висновки про властивості, виходячи з будови молекул речовин, і про будову речовин, виходячи з їх властивостей.

24
Контроль знань з теми: «Алкани»

Урок контролю знань
Учень (учениця)

робить висновки про властивості, виходячи з будови молекул речовин, і про будову речовин, виходячи з їх властивостей.

25
Алкени. Етен, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули. -Гібридизація електронних орбіталей атома Карбону. Подвійний карбон-карбоновий зв’язок, - та -зв’яз.

Урок засвоєння нових знань
Учень (учениця)

складає молекулярну, структурну та електронну формули етену;

пояснює структурні й електронні формули; утворення подвійного карбон-карбонового зв’язку.

26
Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Фізичні властивості. Структурна і просторова (цис-, транс-) зомерія алкенів, номенклатура.

Урок- тренінг
Учень (учениця)

називає вуглеводні за систематичною номенклатурою;

розрізняє вуглеводні нормальної будови, структурні та просторові ізомери, конформації;

пояснює суть структурної і просторової ізомерії вуглеводнів, конформації;

характеризує фізичні властивості вуглеводнів.

27
Хімічні властивості алкенів: повне і часткове окиснення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів, води, полімеризація. Правило В.В.Марковникова. Механізм реакції приєднання за подвійним зв’язком.

Урок засвоєння нових знань

Демонстрації:

4. Добування етену. 5. Горіння етену, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату.

Учень (учениця)

ілюструє хімічні властивості вуглеводнів рівняннями хімічних реакцій;

пояснює механізми реакції приєднання; правило Марковникова;

характеризуєхімічні властивості вуглеводнів


28
Добування та застосування алкенів.


Засвоєння нових знань
Учень (учениця)

обґрунтовує застосування вуглеводнів їхніми властивостями;

29
Алкадієни. Будова молекул алкадієнів зі спряженими зв’язками. Хім.. вл-ті: окиснення, приєднання, полімеризація.

Урок засвоєння нових знань
Учень (учениця)

встановлює причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями вуглеводнів.

30
Застосування алкадієнів. Природний каучук.

Засвоєння нових знань
Учень (учениця)

обґрунтовує застосування вуглеводнів їхніми властивостями.

31
Алкіни. Етин, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули. -Гібридизація електронних орбіталей атома Карбону. Потрійний карбон-карбоновий зв’язок.

Урок засвоєння нових знань
Учень (учениця)

складає молекулярну, структурну та електронну формули етину;

пояснює структурну й електронну формули; утворення потрійного карбон-карбонового зв’язку; суть просторової ізомерії.

32
Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Фізичні властивості, ізомерія, номенклатура алкінів.

Урок засвоєння нових знань
Учень (учениця)

називає вуглеводні за систематичною номенклатурою; характеризує фіз.. властивості вуглеводнів;

розрізняє вуглеводні нормальної будови, структурні та просторові ізомери.

33
Хімічні властивості: повне і часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів, полімеризація.

Урок засвоєння нових знань

Демонстрації:

6. Добування етину карбідним способом.

7. Горіння етину, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату.

Учень (учениця)

характеризує хімічні властивості вуглеводнів;

ілюструє хімічні властивості вуглеводнів рівняннями хімічних реакцій.34
Добування та застосування Етину.


Засвоєння нових знань
Учень (учениця)

обґрунтовує застосування вуглеводнів їхніми властивостями.

35
Практична робота. 3. Добування етину та досліди з ним.

Урок закріплення знань, умінь та навичок
Учень (учениця)

складає і використовує прилади для виконання дослідів;

дотримується правил безпечного поводження з вуглеводнями та іншими продуктами синтетичної органічної хімії.

36
Узагальнення та систематизація знань з теми: «Алкени. Алкадієни. Алкіни.»

Урок узагальнення та система-тизації знань
Учень (учениця)

робить висновки про властивості, виходячи з будови молекул речовин, і про будову речовин, виходячи з їх властивостей.

37
Контроль знань з теми: «Алкени. Алкадієни. Алкіни.»

Урок контролю знань
Учень (учениця)

робить висновки про властивості, виходячи з будови молекул речовин, і про будову речовин, виходячи з їх властивостей.

38
Ароматичні вуглеводні (арени). Бензен, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули, фізичні властивості.

Урок засвоєння нових знань
Учень (учениця)

наводить приклади ароматичних вуглеводнів,

складає молекулярну, структурну та електронну формули бензену;

характеризує фізичні властивості бензину.

39
Хімічні властивості бензену: окиснення, приєднання, заміщення.

Урок засвоєння нових знань
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку: Навчальна
Тема уроку: Органічні сполуки. Спільні та відмінні ознаки органічних та неорганічних сполук. (Слайд 1)

Урок фізики 8 клас. Тема уроку
Мета уроку : Узагальнити І систематизувати знання та вміння учнів з основного навчального матеріалу даної теми

Уроку
Тема уроку: Алкани ( парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Поняття про конформації. Систематична номенклатура....

Тема уроку. Класифікація хімічних реакцій. Мета уроку
Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; з`ясувати, за якими ознаками класифікують хімічні реакції;...

Урок №1. Тема уроку: Тепловий стан тіл І температура. Вимірювання температури
Мета уроку: Сформувати в учнів знання про тепловий стан тіл, температуру тіла. Виробити вміння користуватися термометрами, розвивати...

Тема уроку: Роль хімії та суспільства у розв'язанні глобальних екологічних...
Тема уроку: Роль хімії та суспільства у розв'язанні глобальних екологічних проблем. Атомна енергетика

Урок №26 Тема уроку: Розв’язування задач на використання операторів...
Тема уроку: Розв’язування задач на використання операторів розгалуження та різних видів циклічних операторів

Тема уроку: Молярний об’
Що можна сказати про відстані між структурними частинками речовини в різних агрегатних станах

Тема уроку, зміст
Періодичний закон І період система хімічних елементів Д.І. Менделєєва у світлі уявлень про будову атома

Тема уроку
Повторення та поглиблення основних хімічних понять курсу хімії 7-го класу. Розрахунки в хімії (20 год)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка