Пошук по сайту


Уроку

Уроку

Сторінка1/3
  1   2   3


9 КЛАС

(2 години на тиждень, усього 70 годин, із них 10 годин — резервний час)


уроку

Дата

Тема уроку

Мета уроку

Державні вимоги
до учнів


Демонстрації, лабораторні досліди

Домашнє завдання

ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 8 КЛАСУ

1
Основні класи неорганічних сполук. Хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей


Актуалізувати знання учнів про основні класи неорганічних сполук; узагальнити знання учнів про склад, класифікацію, властивості оксидів, кислот, основ і солей; удосконалити вміння складати рівняння реакцій, що характеризують генетичний зв’язок між класами неорганічних речовин; закріпити вміння проводити розрахунки за хімічними формулами й хімічними рівняннями; розвивати вміння використовувати вивчений матеріал для розв’язування поставлених задач

Учні мають відновити в пам’яті основні хімічні поняття; учні мають повторити основні класи неорганічних сполук, їхні хімічні властивості та взаємозв’язок; учні мають уміти проводити розрахунки за хімічними формулами та хімічними рівняннями
2
Хімічний зв’язок і будова речовини


Повторити й узагальнити знання про види хімічного зв’язку, будову речовин; актуалізувати та закріпити знання учнів про залежність хімічного зв’язку від будови речовини; закріпити навички визначення типу хімічного зв’язку, ступеня окиснення елементів та типу кристалічних ґраток


Учні мають уміти визначати тип хімічного зв’язку, ступінь окиснення елементів та типи кристалічних ґраток; учні мають складати електронно-крапкові формули та схеми утворення хімічного зв’язку; учні мають уміти прогнозувати властивості речовин за їхньою будовою та будову речовин за їхніми властивостямиТема 1. РОЗЧИНИ

3
Значення розчинів у природі та житті людини. Розчин і його компоненти. Поняття про колоїдні та істинні розчини. Класифікація розчинів

Сформувати поняття про розчини, їх класифікацію; пояснити відмінність істинних і колоїдних розчинів; сформувати вміння розрізняти типи дисперсних систем; розвивати вміння аналізувати інформацію та робити висновки


Учні мають описувати складові частини розчину; учні мають класифікувати розчини за розміром та агрегатним станом частинок розчинених речовин; учні мають наводити приклади застосування розчинів


Демонстрація. Колоїдні та істинні розчини

4
Вода як розчинник. Фізико-хімічна суть процесу розчинення. Кристалогідрати


Сформувати уявлення про розчинення як результат складного фізико-хімічного процесу взаємодії між молекулами розчиненої речовини і розчинника; дати поняття про гідратацію як процес приєднання молекул води до молекул розчиненої речовини, про продукти такого приєднання — кристалогідрати; ознайомити з особливостями будови молекул води, диполями; дати уявлення про водневий зв’язок; розвинути знання про значення води як розчинника в природі, житті та практичній діяльності людини

Учні мають розглядати воду, як полярну молекулу; учні мають характеризувати водневий зв’язок; учні мають розуміти фізико-хімічну суть процесу розчинення; учні мають знати формули та назви найпоширеніших кристалогідратів


Демонстрація. Теплові ефекти розчинення (розчинення амоній нітрату і концентрованої сульфатної кислоти у воді)
5
Розчинність, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені розчини


Дати уявлення про розчинність речовин у воді; розкрити залежність значення розчинності від природи розчинених речовин та розчинника, температури й тиску; розмежувати поняття «насичений» і «концентрований» розчин, «ненасичений» і «розбавлений» розчин; ознайомити з таблицею розчинності речовин та формувати вміння користуватися нею; розвивати вміння
спостерігати та робити висновки

Учні мають уміти визначати межі розчинності речовин; учні мають наводити приклади розчинних, малорозчинних і практично нерозчинних речовин; учні мають характеризувати насичені й ненасичені, концентровані та розведені розчини


Демонстрація. Розчинність твердих, рідких і газуватих речовин у воді

6
Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини


Сформувати поняття про масову частку розчиненої речовини; навчити учнів проводити розрахунки масової частки і маси розчиненої речовини та розчинника; розвивати навички, необхідні при розв’язуванні задач


Учні мають ознайомитися із кількісним вираженням складу розчину; учні мають уміти обчислювати масову частку розчиненої речовини, масу розчиненої речовини за відомою масовою часткою, масу води та масу розчину; учні мають аналізувати умову задачі та знаходити раціональні шляхи її розв’язання7
Приготування розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини. Розв’язування задач із використанням масової частки розчиненої речовини

Сформувати в учнів уявлення про способи приготування розчинів; навчити учнів проводити розрахунки масової частки і маси розчиненої речовини та розчинника; підготувати учнів до практичної роботи з приготування розчинів; розвивати самостійність, творчу активність, логічне мислення, уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки

Учні мають уміти обчислювати маси розчиненої речовини і води для приготування розчину із заданою масовою часткою розчиненої речовини; учні мають уміти розв’язувати задачі з використанням масової частки розчиненої речовини8
Практична робота № 1. Приготування розчину солі з певною
масовою часткою розчиненої речовиниПродовжити формування навичок розв’язання розрахункових задач із використанням масової частки розчиненої речовини; формування в учнів навичок проведення хімічних дослідів, закріплення вмінь хімічно грамотного й безпечного поводження з речовинами, роботи з терезами, мірним посудом; розкрити роль хімічних знань і умінь у повсякденному житті та професійній діяльності людини; розвивати здатність до співпраці, групової діяльності, взаємодопомоги


Учні мають уміти виготовляти розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини із проведенням таких операцій: зважування, відмірювання певного об’єму рідини, розчинення; учні мають знати формулу для визначення масової частки розчиненої речовини та проводити необхідні розрахунки; учні мають дотримуватися правил безпечного користування хімічним посудом і реактивами; учні мають уміти оформлювати результати роботи9
Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти


Ознайомити учнів з класифікацією речовин за їхньою здатністю проводити електричний струм у водному розчині або в розплаві на електроліти та неелектроліти; сформувати поняття «електроліти та неелектроліти»; розкрити суть процесу електролітичної дисоціації, залежність електропровідності розчинів і розплавів речовин від їхньої будови; пояснити роль води в процесі дисоціації; ознайомити з теорією електролітичної дисоціації С. Арреніуса; розвивати вміння спостерігати і робити висновки

Учні мають знати механізм електролітичної дисоціації; учні мають встановлювати залежність електропровідності розчинів від виду хімічного зв’язку й типу кристалічних ґраток розчиненої речовини; учні мають уміти записувати рівняння електролітичної дисоціації
10
Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах


Поглибити й розширити знання учнів про кислоти, основи і солі з погляду теорії електролітичної дисоціації; уточнити визначення кислот, основ і солей з погляду теорії електролітичної дисоціації; пояснити, що зумовлює найважливіші властивості кислот і лугів; формувати навички складання рівнянь дисоціації на прикладі розчинних кислот, основ, солей; розвивати вміння спостерігати, порівнювати та робити висновки

Учні мають розширити та поглибити знання про розчини, електролітичну дисоціацію, властивості основних класів неорганічних сполук; учні мають уміти складати рівняння електролітичної дисоціації розчинних кислот, основ і солей; учні мають дотримуватися правил безпечного поводження з кислотами та лугами

Демонстрація. Зміна забарвлення індикаторів у розчинах кислот і лугів.
Лабораторний дослід № 1. Виявлення йонів Гідрогену і гідроксид-іонів

11
Сильні та слабкі електроліти. Ступінь дисоціації


Сформувати в учнів поняття про ступінь електролітичної дисоціації, сильні та слабкі електроліти; ознайомити з прикладами сильних і слабких електролітів; продовжити формувати вміння складати рівняння електролітичної дисоціації кислот, основ, солей; розвивати вміння порівнювати та робити висновки


Учні мають характеризувати ступінь електролітичної дисоціації як одиницю кількісного виміру величини дисоціації; учні мають розпізнавати сильні та слабкі електроліти за допомогою таблиці розчинності; учні мають уміти обчислювати ступінь електролітичної дисоціації

Демонстрація. Електропровідність розчинів сильного і слабкого електролітів

12
Реакції обміну між розчинами електролітів


Пояснити поняття про реакції йонного обміну, причини та умови їх здійснення; сформувати вміння складати повні та скорочені рівняння реакцій йонного обміну, пояснювати їхній механізм з погляду теорії електролітичної дисоціації; продовжити розвивати навички складання рівнянь дисоціації речовин; розвивати вміння спостерігати, порівнювати та робити висновки


Учні мають знати суть перебігу реакцій йонного обміну; учні мають називати умови перебігу реакцій йонного обміну; учні мають передбачати можливість перебігу хімічних реакцій; учні мають уміти складати молекулярні, повні та скорочені йонні рівняння реакцій; учні мають уміти працювати з таблицею розчинності

Демонстрація. Реакції йонного обміну між розчинами електролітів
Лабораторний дослід № 2. Реакції обміну в розчинах електролітів з випаданням осаду.

Лабораторний дослід № 3. Реакції обміну в розчинах електролітів з виділенням газу.

Лабораторний дослід № 4. Реакції обміну в розчинах електролітів з утворенням води
13
Практична робота № 2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів


Закріпити знання про реакції йонного обміну та умови їх перебігу; удосконалити вміння записувати рівняння реакцій у молекулярній та повній і скороченій йонних формах; розвивати навички дотримуватись правил безпеки при проведенні хімічних дослідів, описувати досліди, робити висновки


Учні мають знати особливості та умови перебігу реакцій йонного обміну; учні мають уміти складати йонні рівняння; учні мають передбачати ймовірність перебігу реакцій у розчинах; учні мають дотримуватися правил безпеки при користуванні хімічним посудом і реактивами; учні повинні вміти оформлювати результати практичної роботи14
Особливості перебігу реакцій йонного обміну


Поглибити та закріпити знання про особливості та умови перебігу реакцій йонного обміну; продовжити розвивати навички складання рівнянь у молекулярному та йонному вигляді; розвивати вміння передбачати ймовірність перебігу реакцій у розчинах; розвивати самостійність, творчу активність, логічне мислення, уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки

Учні мають уміти складати йонні рівняння; учні мають уміти добирати вихідні речовини для здійснення відповідних реакцій; учні мають передбачати можливість протікання реакцій у розчинах; учні мають робити узагальнюючі висновки про умови, за яких реакції йонного обміну відбуваються до кінця15
Практична робота № 3. Розв’язування експериментальних задач


Сформувати навички розв’язання експериментальних задач; узагальнити та закріпити знання про реакції обміну в розчинах електролітів та процеси дисоціації електролітів; закріпити знання про умови перебігу реакцій йонного обміну в розчинах електролітів; формувати навички проведення експерименту


Учні мають уміти планувати проведення експерименту для добування речовин; учні мають знати особливості та умови перебігу реакцій йонного обміну; учні мають складати рівняння хімічних реакцій у повному та скороченому йонному вигляді; учні мають уміти передбачати ймовірність перебігу реакцій у розчинах; учні мають дотримуватись правил безпеки при користуванні хімічним посудом і реактивами; учні повинні вміти оформлювати результати практичної роботи


  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку: Навчальна
Тема уроку: Органічні сполуки. Спільні та відмінні ознаки органічних та неорганічних сполук. (Слайд 1)

Тема уроку. Класифікація хімічних реакцій. Мета уроку
Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; з`ясувати, за якими ознаками класифікують хімічні реакції;...

Урок фізики 8 клас. Тема уроку
Мета уроку : Узагальнити І систематизувати знання та вміння учнів з основного навчального матеріалу даної теми

Методична розробка уроку гри з матеріалознавства на тему : «Портландцемент,...
«Штукатур», кваліфікація ІІ розряд. Тому під час вивчення теми уроку «Портландцемент, його виготовлення, та застосування», викладач...

Уроку
Тема уроку: Алкани ( парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Поняття про конформації. Систематична номенклатура....

Поглинута та еквівалентна дози йонізуючого випромінювання. Дозиметри....
Мета уроку: ознайомити учнів з методами спостереження та реєстрації елементарних частинок, формувати вміння самостійно працювати...

Хімічна дія світла та її використання. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: дати уявлення про фотохімічні реакції; роз’яснити суть фотосинтезу; розвивати творче мислення; виховувати пізнавальний...

Квантові постулати Бора. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: розкрити шляхи виходу з кризи класичної фізики, пояснити постулати квантової теорії бора; розвивати уяву, творче мислення;...

Електричний струм в рідинах та його використання. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: з’ясувати природу процесів, що зумовлюють електричний струм в електролітах, повторити І поглибити поняття електричної...

Методична розробка уроку на тему: загальна послідовність процесу
Даний урок дає змогу учням ознайомитись із послідовністю процесу виконання фарбування барвниками І та ІІ груп під час підготовки...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка