Пошук по сайту


Урок 13 (3) Тема. Солі (середні), їх склад, назви

Урок 13 (3) Тема. Солі (середні), їх склад, назви

Урок 13 (3)

Тема .Солі (середні), їх склад, назви.

Мета: ознайомити учнів зі складом солей і їх назвами;

 • вивчити алгоритм складання назв солей;

 • розвивати комунікативні навички, логічне мислення, пізнавальну активність учнів;

 • виховувати людину, яка володіє соціальними, комунікативними, інформаційними компетентностями та рисами характеру: допитливістю, цілеспрямованістю, активністю.

Тип уроку: комбінований.

Міжпредметні зв’язки: математика, природознавство.

Обладнання: алгоритм складання назв солей за формулами та формул солей за назвами, плакат «Дерево мудрості».

Хід уроку

Етапи уроку

Зміст уроку

Форми, методи

Актуалізація опорних знань учнів

Мотивація навчальної діяльності
Повідомлен-ня теми, мети, задач уроку
Сприйняття та первинне осмислення нового матеріалу


Осмислення та закріплення нового матеріалу


Підведення підсумків


Учитель проводить бесіду за питаннями:

 • Які класи складних речовин ми вже вивчили?

 • Що називається оксидами?

 • Що таке кислоти?

 • У чому полягає подібність формул кислот?

 • Чим вони відрізняються?

 • Як визначається валентність кислотного залишку?

Робота в парах. Гра «Хрестики- нолики». Виграшний шлях для І варіанту- формули оксидів, для ІІ – формули кислот. Знайдіть виграшний шлях, випишіть і назвіть речовини, здійсніть взаємоперевірку.


А)

ZnO

HNO3

Ag2O

SO2

PbO2

H2SO4

HBr

N2O3

BaOВ)

CO2

HNO3

K2O

H3PO4

H2S

H2SO3

HBr

Al2O3

CaOХімічний диктант. Написати формули речовин:

 1. Сульфатна кислота

 2. Калій оксид

 3. Ортофосфатна кислота

 4. Сульфур (ІV) оксид

 5. Карбонатна кислота

 6. Хлоридна кислота

Дати назви речовинам:

 1. ZnO

 2. H2SіO3

 3. HNO3

 4. Fe2O3

 5. HI

 6. HBr

Розподілити речовини по класах, дати їм назви:

Na2O, K2CO3, SO2, H2SO3, Ba (NO3)2, HCl.

Звертається увага,що не всі сполуки виписані. Отже, сьогодні на уроці будемо вивчати ще один клас речовин – солі. У хімії солями називають не ті речовини, які мають солоний смак, а ті, що подібні за хімічним складом до кухонної солі, хімічна формула якої NaCl.

 • Оголошується тема уроку, проводиться її аналіз.

 • Учні проговорюють і прикріплюють до «Дерева мудрості» аркуші зі своїми побажаннями та очікуваннями.

Склад солей.

Аналізуючи склад солей за наведеними формулами, учні приходять до висновку, що всі солі містять метали і кислотні залишки. Виводять загальну формулу та записують визначення класу солей.

MenRm

Назви солей та складання їх хімічних формул.

Під керівництвом вчителя учні за алгоритмом 1 дають назви солей:

а) для металів зі сталою валентністю;

б) для металів зі змінною валентністю

та складають формули солей за їх назвами (алгоритм 2). Паралельно вчитель пропонує дітям найбільш відомі тривіальні назви солей: СаСО3 – крейда, вапняк, мармур; Na2CO3 – сода; KNO3 – калійна селітра та інші.

 • Які речовини називають солями?

 • Як називають солі за сучасною українською номенклатурою?

 • Дайте назву солям:

І група: K2SO3, Ba(NO3)2, Na2CO3, AlCl3.

II група: MgSO4, K2SiO3, Na3PO4, ZnI2

 • Складіть хімічні формули солей за назвами:

І група: кальцій ортофосфат, магній йодид, ферум(ІІ) хлорид;

ІІ группа: калій нітрат, ферум(ІІ) сульфат, купрум (ІІ) хлорид.

 • Гра «Третій зайвий»

а) Na Cl, Ca(OH)2, Al PO4

б) FeSO4, MgO, CuI2

в) ZnSO3,HNO3, BaCl2

 • Гра «Утвори пару»

Скласти формули солей: Fe, SO4, Na, K2, Cl, PO4, Na3, Ca, CO3, S.

Справдження очікувань.

Учні зривають аркуші з «Дерева мудрості» і визначають, чи здійснились їх бажання стосовно теми уроку, тим самим визначають напрямки діяльності на наступні уроки.

Учитель підводить підсумки уроку, виставляє оцінки.

Визначення та обговорення домашнього завдання.


Фронтальна бесіда, діалогічний метод

Групова робота, взаємоконтроль

Контрольно-корекційний

Частково-пошуковий метод
Мотивування перспективи

Аналітичний метод

Бесіда, наочний метод


Групова робота,

метод «Навчаючи - учусь»


Пошуковий

Бесіда

Стимуляційні методи

Пояснення вчителя.


Урок 14(4)

Тема. Основи, їх склад, назви.

Мета: Ознайомити учнів зі складом основ;

 • сформулювати визначення основ;

 • вивчити назви основ за сучасною українською номенклатурою;

 • розвивати прийоми розумової діяльності: опис, пояснення, прогнозування, вміння висловлювати свою думку, порівнювати, робити висновки;

 • формувати навички самооцінювання, вміння бачити перспективи власного просування у вивченні навчального матеріалу.

Тип уроку: комбінований.

Міжпредметні зв’язки: математика, географія.

Обладнання: картки з формулами та назвами основ, плакат «Піраміда солей»

Хід уроку

Етапи уроку

Зміст уроку

Форми, методи

Актуалізація опорних знань учнів

Мотивація навчальної діяльності


Повідомлення теми, мети, задач уроку


Сприйняття та первинне осмислення нового матеріалу


Осмислення та закріплення нового матеріалу


Підведення підсумків


Вчитель проводить бесіду за питаннями:

 • Які класи складних речовин ми вже вивчили?

 • Які речовини називаються солями?

 • Обґрунтуйте належність солей до складних речовин.

 • Як складаються назви солей?

 • Алгоритм складання формул солей.

Вправа «Дзеркало». Знайдіть відповідність між формулами та назвами солей:

Na2SO4 купрум(ІІ) нітрат

Ba3(PO4)2 магній карбонат

FeCl3 натрій сульфат

Cu(NO3)2 барій ортофосфат

K2S ферум (ІІІ) хлорид

MgCO3 калій сульфід

Вправа «Піраміда». Складіть формули дев’яти різних солей, комбінуючи наведені нижче складові частини по горизонталі та вертикалі, за умови, що солеутворюючі складові знаходяться поруч.

Cu

Na2 S O4

Ca S O4 S Ca

Ba Cl2 O4 Cu Na2 S Cu

Cu S O4 Na Br2 S O4 S Cl

- Які з наведених нижче речовин не належать до жодного з вивчених нами класів:

MgO, Fe(OH)2 , HCl, ZnSO4, Al(OH)3, SO3, HNO3, BaCl2, KOH ?

Учні приходять до висновку про існування ще одного класу неорганічних речовин і під керівництвом вчителя виводять загальну формулу

Ме(ОН)n . Вчитель дає назву класу.

- Слово «основа» має кілька різних значень. Наприклад, у математиці воно означає частину геометричної фігури. Так існують вирази: основа трикутника, основа піраміди і тд. У хімії основами називають групу речовин, які мають наведений хімічний склад.

Три елементи зійшлися до купи,

Дружно і міцно взялися за руки.

Група «ОН» заховалась в кінці,

Отже основами будуть вони.

 • Оголошується тема, проводиться її аналіз.

 • Учні ознайомлюються з очікуваними результатами та способами їх оцінювання.

 • Повідомляється, що наприкінці уроку учні мають проводити рефлексію своєї діяльності, осмислення досягнень, невдач.

Спираючись на раніше виведену загальну формулу основ, учні дають визначення класу основ. Звертаємо увагу, що гідроксильна група завжди одновалентна, а індекс біля неї дорівнює валентності металу.

Учитель пропонує усний алгоритм назв основ і відпрацьовує на кількох прикладах.

- Деякі основи мають тривіальні назви: Na OH - каустична сода або їдкий натр; КОН – їдке калі; Са(ОН)2 – гашене вапно.

Далі на прикладах відпрацьовується правило складання формул основ.

 • Які речовини називають основами?

 • Що ви знаєте про номенклатуру основ?

 • Від чого залежить кількість гідроксогруп в основах?

Вправа «Зворотний зв’язок»: на картках написані формули основ. Учні називають їх. А потім навпаки, за назвами складають формули.

Розрахункова задача. Для барій гідроксиду обчисліть: а) масову частку барію; б) відношення мас хімічних елементів; в) масу 2,5 моль речовини; г) кількість речовини, що відповідає 513 г барій гідроксиду.

Інтерактивна вправа «Мікрофон». Вчитель формулює незакінчене речення і пропонує учням, висловлюючись, закінчити його:

 • На сьогоднішнім уроці для мене найбільш важливим відкриттям було…

 • Ця інформація дозволяє нам зробити висновок, що …

 • Я вважаю, що …

Вчитель дає оцінку роботі класу та окремих учнів протягом уроку, підводить підсумки виконаної роботи та визначає перспективи на наступні уроки.
Визначення об’єму та змісту домашнього завдання.

Фронтальна бесіда, діалогічний метод

Індивідуальна робота

Контрольно-корекційний метод


Групова робота

Комунікативно-творчий метод

Створення перспективних ліній
Аналітичний метод

Бесіда
Фронтальний метод

Фронтальний метод
Індивідуальна робота з вільним вибором завдання

Само- і взаємо аналіз

Стимулювання

Пояснення вчителя.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Розв’яжіть кросворд «Хімічний склад кухонної солі»
Хімічна сполука, яку додають до складу кухонної солі для профілактики захворювань щитовидної залози

Урок Тема. Нітратна й ортофосфатна кислоти та їх солі. Фізичні та хімічні
Тема. Нітратна й ортофосфатна кислоти та їх солі. Фізичні та хімічні властивості. Застосування

Тестування з теми «Склад І назви основних класів неорганічних сполук»
Оксиди – складні речовини, утворені двома елементами, одним з яких обов’язково є Оксиген

1. Назви складові частини атома, вкажи їх заряди та назви
Обчисли число протонів І нейтронів у елементів: а з порядковими номерами 6,11,20; б з зарядом ядра +8, +17, +19; в LI, P, Cu, K

Конспект уроку 32 Тема: Кислоти, їх склад, назви, класифікація, визначення....
Мета: формувати знання про класифікацію кислот, їх фізичні властивості; заходи безпеки при роботі з кислотами; про поширеність кислот...

Конспект уроку Тема: Будова атома. Склад атомних ядер
Мета: узагальнити та поглибити знання учнів про склад атомних ядер; протонне та нуклонне

Конспект уроку 23 Тема: Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини
Мета: формувати знання про кількісний склад розчину та вміння обчислювати масову частку розчиненої

Тема Речовини. Чисті речовини І суміші. Атоми, молекули, йони. Хімічні...

Поширення солей у природі та їх практичне значення
Мета: розглянути поширення солей у природі, закономірності їх розповсюдження, практичне значення солей; закріпити знання про склад...

Тема: Насичені та ненасичені вуглеводні
Навчальна: узагальнити, систематизувати знання учнів про склад, будову, властивості вуглеводнів, сфери їх застосуванняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка