Пошук по сайту


Уроку

Уроку

Сторінка1/3
  1   2   3


8 КЛАС

(усього 70 год, із них 10 год — резервний час)


уроку

Дата

Тема уроку

Мета уроку

Державні вимоги
до учнів


Демонстрації, лабораторні досліди

Домашнє завдання

1
Повторення основних питань курсу хімії 7 класу. Речовина. Хімічні елементи

Актуалізувати знання учнів про основні хімічні поняття; повторити й узагальнити відомості про класифікацію речовин за складом та будовою й основні правила складання хімічних формул бінарних сполук за валентністю; закріпити вміння проводити розрахунки за хімічними формулами: обчислювати відносну молекулярну масу речовини та масову частку елемента в складній речовині; розвивати вміння використовувати вивчений матеріал для розв’язування поставлених задач

Учні мають уміти характеризувати основні хімічні поняття  «речовина», «матеріал», «суміш», властивості речовин, атоми, молекули, йони, хімічні елементи, хімічні формули; називати якісний та кількісний склад речовин; складати формули за валентністю; визначати валентність за формулою; здійснювати елементарні хімічні розрахунки2
Повторення основних питань курсу хімії 7 класу. Хімічні реакції

Актуалізувати знання учнів про фізичні та хімічні явища, ознаки й умови перебігу хімічних реакцій; повторити й узагальнити відомості про властивості Оксигену та Феруму, кисню й заліза; закріпити вміння учнів складати рівняння хімічних реакцій і виконувати обчислення за законом збереження маси

Учні мають розрізняти фізичні та хімічні явища; називати зовнішні ефекти, що супроводжують хімічні реакції; знати умови виникнення й перебігу хімічних реакцій; спираючись на закон збереження маси, розставляти коефіцієнти в рівняннях хімічних реакцій; називати властивості кисню та залізаТема 1. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. ОБЧИСЛЕННЯ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

3
Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро

Сформувати поняття про кількість речовини та моль як одиницю вимірювання кількості речовини; пояснити учням значення сталої Авогадро та взаємозв’язок між кількістю речовини й числом атомів і молекул; сформувати вміння розраховувати число атомів та молекул за відомою кількістю речовини та кількість речовини за відомим числом атомів і молекул

Учні мають уміти характеризувати кількість речовини як величину, що показує число частинок у даній порції речовини; обчислювати число атомів і молекул та кількість речовини4
Молярна маса речовини

Сформувати в учнів поняття молярної маси й продовжити виробляти уявлення про кількість речовини; закріпити поняття сталої Авогадро; пояснити зв’язок між кількістю речовини, числом частинок та масою; розвивати вміння обчислювати кількість речовини за відомою масою й масу за відомою кількістю речовини

Учні мають уміти встановлювати зв’язок між відносною атомною чи відносною молекулярною масою й молярною масою; обчислювати молярну масу речовини, кількість речовини за відомою масою й масу за відомою кількістю речовини5
Розв’язування розрахункових задач. Обчислення за хімічними формулами молярної маси, маси, кількості речовини, числа структурних частинок

Закріпити уявлення про моль і молярну масу, застосовуючи їх у ході розв’язування задач; розвивати в учнів уміння виконувати розрахунки кількості речовини й маси, оперуючи поняттям «моль»; виробляти навички розв’язування задач

Учні мають уміти виконувати обчислення, використовуючи поняття «маса», «молярна маса» та «кількість речовини»; записувати коротку умову задачі; розв’язувати задачі за хімічними формулами6
Закон Авогадро. Молярний об’єм газів

Сформувати уявлення про молярний об’єм газів; пояснити учням суть закону Авогадро; навчити виконувати розрахунки, використовуючи закон Авогадро й наслідки з нього

Учні мають уміти наводити значення молярного об’єму газів за нормальних умов і формулу для обчислення кількості речовини з використанням поняття молярного об’єму газів; обчислювати об’єм, кількість речовини й число структурних одиниць газоподібних речовин7
Розв’язування розрахункових задач із використанням молярного об’єму газів

Закріпити поняття про моль і молярний об’єм газів, застосовуючи їх у ході розв’язування задач; розвивати в учнів уміння обчислювати кількість речовини й об’єм, використовуючи уявлення про молярний об’єм газів; удосконалювати навички, необхідні для розв’язування задач

Учні мають уміти виконувати обчислення, використовуючи поняття молярного об’єму газів, кількості речовини, маси й молярної маси; аналізувати умову задачі й обирати способи її розв’язання8
Відносна густина газів

Сформувати поняття відносної густини газів як наслідку із закону Авогадро; вивести формулу для визначення відносної густини газів; навести приклади застосування відносної густини газів під час розв’язування задач

Учні мають уміти обчислювати відносну густину газів; розв’язувати задачі з використанням відносної густини газів; порівнювати властивості газоподібних речовин на прикладі визначення їхньої відносної густини9
Узагальнення й систематизація знань із теми «Кількість речовини. Обчислення за хімічними формулами»

Узагальнити й систематизувати знання учнів з теми «Кількість речовини. Обчислення за хімічними формулами»; закріпити вміння й навички розв’язування задач за хімічними формулами з використанням понять «кількість речовини», «молярна маса», «молярний об’єм газів» і «відносна густина газів»

Учні мають знати термінологію з вивченої теми, формули для обчислення числа структурних одиниць, кількості речовини, маси й об’єму; уміти наводити значення сталих одиниць  сталої Авогадро, молярного об’єму газів; виконувати розрахунки за хімічними формулами10
Контроль знань із теми «Кількість речовини. Обчислення за хімічними формулами»

Визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Кількість речовини. Обчислення за хімічними формулами»

Визначити рівень знань учнів з вивченої теми й виявити недоліки в засвоєнні навчального матеріалу з метою їх подальшого коригуванняТема 2. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

2.1. Склад, назви та фізичні властивості основних класів неорганічних сполук

11
Класифікація неорганічних речовин. Оксиди: поняття, склад і фізичні властивості

Розширити знання учнів про оксиди, розглянути склад, будову й фізичні властивості оксидів; закріпити навички складання формул оксидів та утворення їхніх назв за сучасною українською номенклатурою; ознайомити учнів із поширеністю оксидів у природі й галузями, у яких ці сполуки використовують

Учні мають уміти складати формули оксидів; давати оксидам назви; наводити приклади застосування оксидів; усвідомлювати негативний вплив деяких речовин на довкілля

Демонстрація Зразки оксидів
12
Кислоти: поняття, склад, класифікація, фізичні властивості

Сформувати поняття про кислоти; розглянути склад, назви й класифікацію кислот, їхні фізичні властивості; ознайомити учнів із найважливішими неорганічними кислотами; розвивати вміння спостерігати й робити висновки

Учні мають знати формули й назви найважливіших неорганічних кислот; уміти класифікувати кислоти за вмістом Оксигену та за кількістю Гідрогену; порівнювати кислоти за складом; характеризувати фізичні властивості кислот

Демонстрація. Зразки кислот
13
Кислоти: поширеність у природі, добування, використання

Розширити знання учнів про кислоти; ознайомити з поширеністю кислот у природі та їх використанням; сформувати уявлення про індикатори й уміння виявляти кислоти за їх допомогою; розглянути правила безпеки під час роботи з кислотами; розвивати вміння спостерігати й робити висновки

Учні мають уміти характеризувати поширеність кислот у природі; застосовувати індикатори для виявлення кислот у розчинах; наводити приклади застосування кислот; усвідомлювати правила безпечного поводження з кислотами

Лабораторний дослід № 1. Дія кислот на індикатори
14
Основи: поняття, склад, класифікація, використання

Сформувати уявлення про основи; ознайомити учнів зі складом, назвами, фізичними властивостями й класифікацією основ за їхньою розчинністю, дати уявлення про луги; сформувати вміння складати формули основ, давати їм назви, виявляти луги за допомогою індикаторів; розглянути основні сфери застосування основ і правила безпеки під час роботи з цими речовинами; розвивати вміння спостерігати й робити висновки

Учні мають уміти складати формули основ і давати їм назви; розрізняти луги й нерозчинні у воді основи; користуватися таблицею розчинності; застосовувати індикатори для виявлення лужного середовища; наводити приклади застосування основ; знати правила безпечного поводження з лугами

Демонстрація. Зразки основ.
Лабораторний дослід № 2. Дія розчину лугу на індикатори
15
Солі: поняття, склад, назви

Сформувати поняття про солі, визначити особливості їхнього складу; сформувати вміння записувати формули солей та їхні назви й навички класифікації

Учні мають уміти розпізнавати та складати формули солей, давати їм назви16
Солі: фізичні властивості, поширеність у природі

Сформувати в учнів уявлення про фізичні властивості солей, їхню поширеність у природі та значення в житті людини; продовжити формування навичок класифікації неорганічних сполук; розвивати вміння спостерігати й робити висновки

Учні мають уміти описувати фізичні властивості солей; дістати уявлення про поширеність різноманітних порід і мінералів; знати назви найпоширеніших мінералів; уміти наводити приклади застосування солей; установлювати взаємозв’язок між фізичними властивостями та можливостями застосування солей

Демонстрація. Зразки солей
17
Узагальнення й систематизація знань із теми «Основні класи неорганічних сполук»

Узагальнити й систематизувати знання з теми «Основні класи неорганічних сполук»; закріпити вміння учнів складати формули речовин за їхніми назвами й давати назви речовинам за їхніми формулами, класифікувати неорганічні речовини

Учні мають знати термінологію з вивченої теми; уміти розподіляти речовини на оксиди, кислоти, основи та солі; складати формули оксидів, кислот, основ і солей; описувати фізичні властивості основних класів неорганічних сполук18
Контроль знань із теми «Основні класи неорганічних сполук»

Визначити рівень навчальних досягнень учнів із теми «Основні класи неорганічних сполук»

2.2. Хімічні властивості та способи добування основних класів неорганічних сполук

19
Класифікація оксидів. Відношення оксидів до води

Систематизувати й поглибити знання учнів про оксиди; сформувати уявлення про поділ оксидів на кислотні, основні та амфотерні, а також про властивості оксидів на прикладі їхньої взаємодії з водою; розвивати вміння складати рівняння хімічних реакцій; узагальнювати й порівнювати, спостерігати й робити висновки

Учні мають уміти розрізняти солетворні й несолетворні оксиди; розподіляти оксиди на кислотні, основні й  амфотерні; знати ознаки, покладені в основу класифікації оксидів; прогнозувати можливість перебігу реакцій взаємодії оксидів із водою; записувати рівняння реакцій за участю оксидів

Демонстрації: 1. Взаємодія основних оксидів з водою.

2. Взаємодія кислотних оксидів з водою  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку: Навчальна
Тема уроку: Органічні сполуки. Спільні та відмінні ознаки органічних та неорганічних сполук. (Слайд 1)

Тема уроку. Класифікація хімічних реакцій. Мета уроку
Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; з`ясувати, за якими ознаками класифікують хімічні реакції;...

Урок фізики 8 клас. Тема уроку
Мета уроку : Узагальнити І систематизувати знання та вміння учнів з основного навчального матеріалу даної теми

Методична розробка уроку гри з матеріалознавства на тему : «Портландцемент,...
«Штукатур», кваліфікація ІІ розряд. Тому під час вивчення теми уроку «Портландцемент, його виготовлення, та застосування», викладач...

Уроку
Тема уроку: Алкани ( парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Поняття про конформації. Систематична номенклатура....

Поглинута та еквівалентна дози йонізуючого випромінювання. Дозиметри....
Мета уроку: ознайомити учнів з методами спостереження та реєстрації елементарних частинок, формувати вміння самостійно працювати...

Хімічна дія світла та її використання. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: дати уявлення про фотохімічні реакції; роз’яснити суть фотосинтезу; розвивати творче мислення; виховувати пізнавальний...

Квантові постулати Бора. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: розкрити шляхи виходу з кризи класичної фізики, пояснити постулати квантової теорії бора; розвивати уяву, творче мислення;...

Електричний струм в рідинах та його використання. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: з’ясувати природу процесів, що зумовлюють електричний струм в електролітах, повторити І поглибити поняття електричної...

Методична розробка уроку на тему: загальна послідовність процесу
Даний урок дає змогу учням ознайомитись із послідовністю процесу виконання фарбування барвниками І та ІІ груп під час підготовки...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка