Пошук по сайту


План роботи методиста Саламахи Валентини Сергіївни на 2012 2013 навчальний рік Звіт про роботу за 2011-2012 навчальний рік

План роботи методиста Саламахи Валентини Сергіївни на 2012 2013 навчальний рік Звіт про роботу за 2011-2012 навчальний рік

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Методичний кабінет

відділу освіти Магдалинівської районної

державної адміністрації

Затверджено

на засіданні ради

методичного кабінету

протокол № ___ від _____2012 року


План роботи

методиста

Саламахи Валентини Сергіївни

на 2012 – 2013 навчальний рік

Звіт про роботу за 2011-2012 навчальний рік
В поточному році працювала над науково-методичною проблемою «Методичний супровід створення гнучкої системи організації навчально-виховного процесу, відповідно до здібностей, нахилів і потреб учнів, в контексті безперервної математичної освіти»

Мета якої: ознайомлення із практичними наробками запровадження регіональних систем розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованими моделями роботи з обдарованими учнями. Визначення пріоритетів в роботі методичних об'єднань на II етапі реалізації обласного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».
Нові соціально-економічні умови, швидкий науково-технічний прогрес ставлять перед сучасною школою завдання з підготовки висококваліфікованого, конкурентоспроможного, творчого і мобільного випускника, який швидко реагуватиме на зміни у суспільстві та науці, здатного до самонавчання і розвитку – соціально-адаптованої, економічно-грамотної особистості.

А тому особливо актуальним є: створення належних умов для варіативної математичної освіти; забезпечення максимально об’єктивної оцінки результатів учнівської праці, вчителя; робота зі здібними й обдарованими дітьми, використовуючи для цього інтерактивні технології навчання.

З метою реалізації ІІ етапу провідної обласної науково - методичної теми: пріоритетними напрямками в роботі учителів математики визнати:

посилення технологізації навчання на уроках природничо-математичного циклу в умовах профілізації старшої, школи та введення Державних стандартів рівня навченості учнів;

модернізацію навчального процесу на основі використання моніторингових досліджень з метою гуманістичної підготовки;

використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності та творчості учнів;

формування інформаційної культури вчителів, створення ефективно діючої регіональної інформаційної структури проектування і розвиток соціокультурного освітянського середовища, допомога у реалізації індивідуальних програм особистісного і професійного зростання;

допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та самореалізації;

становлення та розвиток інноваційних рис особистості інтелектуально - обдарованих дітей;

розвитку експериментальних умінь і дослідницьких навиків, творчих здібностей і схильності до креативного мислення;

використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів; залучати дітей до участі у конкурсах, турнірах, олімпіадах, гуртках, факультативах;

допомога: учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та самореалізації; становлення та розвиток інноваційних рис особистості інтелектуально - обдарованих дітей; розвивати інтереси учнів до науково-дослідницької та експериментальної роботи;

створення умов для реалізації наукових розробок, спрямованих на оновлення змісту математичної і фізичної освіти через впровадження особистісно-орієнтованого навчання;

впровадження в практику дієвих форм взаємозв’язку між вчителями математики, забезпечення взаємодії в роботі вчителів – предметників;

проведення моніторингових досліджень з математики для визначення якості знань учнів;

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів через систему семінарів та самоосвіту;

брати участь у конкурсах фахової майстерності, розробці дидактичних матеріалів, циклів уроків; постійно займатися самоосвітою, ростом професійної майстерності;організаційно-педагогічне забезпечення рівного доступу до якісної освіти;

зміни організаційно - методичних засобів, що передбачає нову модель педагогічного процесу, базуються на багато компетентному, варіативному підході з орієнтацією на використання особистісно - орієнтованих педагогічних систем, основу яких складає інтеграції змісту освіти.
У 2011 – 2012 навчальному році в районі працювало 7 методичних формувань, а саме:

РМО вчителів математики з проблеми «Методичний супровід створення гнучкої системи організації навчально-виховного процесу, відповідно до здібностей, нахилів і потреб учнів, в контексті безперервної математичної освіти»

РМО вчителів фізики з проблеми «Підвищення ефективності і якості природничої освіти шляхом впровадження сучасних форм організації навчальної діяльності учнів»;

творча група вчителів математики з проблеми «Здійснення диференційованого підходу до вибору змісту і форм навчання при викладанні математики в загальноосвітніх та профільних класах»;
творча група вчителів фізики з проблеми «Продуктивне навчання на уроках фізики як шлях формування компетентностей учнів»;
міжпредметна творча група вчителів математики, фізики, інформатики з проблеми «Використання ІКТ на уроках математики та фізики»;
постійно діючий консультпункт для вчителів математики з проблеми «Здійснення диференційованого підходу до вибору змісту і форм навчання при викладанні математики в загальноосвітніх та профільних класах»;
постійно діючий консультпункт для вчителів фізики з проблеми «Продуктивне навчання на уроках фізики як шлях формування компетентностей учнів».
Вивчення результативності роботи методичних формувань виявило, що науково-методична робота проводилась на достатньому рівні. Всі методичні формування основною метою своєї роботи ставили реалізацію загальнорайонної наукової проблеми. Річні плани роботи, в основному, виконані.
Для вчителів математики та фізики проводилися наради, семінари з методики практичного використання комп’ютерних технологій, запровадження педагогічних інновацій у практику роботи, організації профільного навчання, проведення моніторингу якості освіти тощо.
Зокрема, в серпні 2011 року проведено інструктивно-методичну нараду з питань методики викладання математики у 2011-2012 навчальному році, 3 травня 2012 року – відбулася нарада по підготовці та проведенні державної підсумкової атестації в 9,11 класах загальноосвітніх закладах району та засідання (круглий стіл) творчої групи вчителів математики, на якому розглядалися вимоги до оформлення робіт випускників, претендентів на нагородження золотими та срібними медалями.

У жовтні 2011 року на базі Очеретуватівської ЗОШ проведено семінар- практикум «Стимулювання і розвиток свідомого ставлення учнів до засвоєння знань з математики», під час якого вчителі математики району ознайомилися із досвідом роботи школи з даного питання та, зокрема вчителя математики Грибовської Л.С.
В листопаді 2011 року працювала школа молодого вчителя на базі Шевченківської ЗОШ, під час якої молодих вчителів району Кушіль Г.О. познайомила з методикою розв’язування задач в 5-6 класах, формами проведення позакласної роботи з учнями. Для них була приготована методична та навчальна література, надані різні консультації.
Вже другий рік в Очеретуватівській загальноосвітній школі впроваджується новітня технологія – спіральна методика навчання за досвідом роботи вчителя математики Томаківської ЗОШ Дніпропетровської області Ткачука Олександра Леонідовича. На весь курс вивчення по плану потрібно 3 години на тиждень, всього 105 годин. Суть методики полягає в тому, що вивчення тем курсу предмета передбачає триразове повернення до одного і того ж матеріалу, за кожним разом підвищуючи рівень складності завдань, що дає можливість виконувати завдання не тільки початкового і середнього рівня, але і вправи підвищеної складності, на які під час звичайних уроків часто не приділяється достатньої уваги.
На виконання річного плану роботи відділу освіти проведено атестаційні експертизи Почино-Софіївської (листопад 2011 року), Бузівської (січень 2012 року), Ковпаківської (березень 2012 року), Поливанівської (квітень 2012 року) шкіл.

Контроль проводився шляхом відвідування уроків, вивчення документації, перевірки стану ведення зошитів, проведення індивідуальних бесід з вчителями і учнями та письмових контрольних робіт.

Шляхом перевірки встановлено, що у вищезазначених навчальних закладах математику викладають досвідчені вчителі з вищою освітою, мають стаж педагогічної роботи (крім Почино-Софіївської ЗОШ). Всі викладачі користуються в своїй роботі програмами з математики, знають їх основну мету і вимоги, а також нормативні і директивні документи щодо викладання предмета, спрямовують свою роботу на формування в учнів математичних знань як невід’ємної складової загальної культури майбутньої людини, розвиток їхнього логічного мислення, пам’яті, уваги, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, на свідоме і міцне засвоєння програмового матеріалу.

Разом із досягненнями при вивченні математики учнями, звичайно, є і проблеми.

Учні, в основному, підтвердили свій рівень навчальних досягнень (особливо якщо порівняти із результатами семестрових контрольних робіт). Порівняно ж із семестровими оцінками - в основному на 1 бал нижчі результати. І ця закономірність прослідковується у всіх школах. Тобто, учні при усних відповідях показують вищий рівень навченості, ніж при письмових.

Зокрема, в школах недостатня робота із дітьми, що мають низький рівень навчальних досягнень, недостатнє вміння школярами застосовувати набуті знання на практиці.

Учні 9-х класів: погано розв’язують системи нерівностей, завдання на використання властивостей функцій, задачі на складання дробово - раціональних рівнянь. Результати контрольних робіт:з/п

Назва школи

Предмет

Всього

учнів

Писали роботу

Склали на

%

успішності

Якісний показник

Середній бал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9 клас

1.

П.-Соф.

матем.

11

9

0

1

1

2

1

0

0

1

2

1

0

0

78%

44%

6.0

2.

Бузівська

матем.

6

4

0

0

0

2

1

0

0

1

0

0

0

0

100%

25%

5.3

3.

Ковпак.

матем.

7

6

0

0

1

0

2

1

2

0

0

0

0

0

83%

33%

5.5

4.

Полив.

матем.

20

17

0

0

0

2

1

6

2

1

2

1

2

0

100%

47%

7.1

11 клас

1.

Ковпак.

матем.

6

5

0

0

0

1

0

0

2

2

0

0

0

0

100%

80%

6.8
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про затвердження плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників...
Затвердити план підвищення кваліфікації педагогічних працівників району на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної...

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи методиста рмк салабай А. В. на 2012- 2013 навчальний рік смт Магдалинівка
Реформування української системи освіти відбувається у відповідності до світових тенденцій, які встановлюють пріоритет творчого розвитку,...

Затверджено
Аналіз діяльності школи 2011 -2012 навчального року та завдання на 2012 2013 навчальний рік

«Про підсумки роботи відділу та закладів освіти району у 2012/2013...
Новий навчальний рік розпочинається під знаком важливих подій в освіті. У цьому році Указом Президента України від 25 червня 2013...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

План методичної роботи Отинійської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Аналіз методичної роботи за 2013-2014 навчальний рік та завдання на 2014-2015 навчальний рік

Звіт директора дптнз «Білківський професійний аграрний ліцей»
Закінчується навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб заслухати звіт про діяльність директора на посаді протягом 2012-2013...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка