Пошук по сайту


Єдиний орфографічний режим

Єдиний орфографічний режим

ЄДИНИЙ ОРФОГРАФІЧНИЙ РЕЖИМ

(ВИМОГИ ДО УЧНІВСЬКИХ ЗОШИТІВ І ЩОДЕННИКІВ)
Для навчальної роботи використовуються зошити, що відповідають чинним в Україні стандартам, з такими видами графічної сітки:

 • у дві горизонтальні лінії різної інтенсивності з похилими лініями (1-2 кл.);

 • у дві горизонтальні лінії різної інтенсивності без похилих ліній (3 кл.)

– з горизонтальними лініями (3-11 кл.);

– у клітинку з нормою лініювання 5,0 х 5,0 мм (1-11 кл.).

На кожній сторінці зошита із зовнішнього боку вертикального зрізу залишається поле завширшки 2 см, відмежоване вертикальною лінією червоного кольору.

Для контрольних робіт з мов і математики використовується окре­мий зошит, у якому учні виконують також роботу над помилками.

За потреби можна також використовувати зошити з друкованою основою, що ра­зом із підручником становлять єдиний навчальний комплект та мають гриф МОНУ.

Зошити учнів повинні бути чистими, охайно підписаними, з полями, записи в них – чіткими і розбірливими.

У 1 та 2 класах зошити підписує вчитель, у 3-11 класах – це роблять учні за зразком, написаним учителем на дошці, наприклад:Зошит

для робіт з української мови

учениці 2 – А класу

Рубіжанської ЗШ І – ІІІ ст. № 4

Назаренко Ірини

Зошит

для контрольних робіт

з математики

учня 4 – А класу

Рубіжанської ЗШ І – ІІІ ст. № 4 Васильченка Михайла
Зошит

для робіт з математики

учня 2 – А класу

Рубіжанської ЗШ І-ІІІ ступенів №4

Шевченка Олексія

Зошит

для контрольних робіт

з української мови

учениці 4 – А класу

Рубіжанської ЗШ І – ІІІ ст. № 4 Дорош Лідії
Прізвище та ім’я учня/учениці записується в родовому відмінку однини повністю, без скорочень.

У кінці підпису зошита крапка не ставиться. Зошити підписуються мовою викладання.

У письмовій роботі з мов і математики рекомендується зазначати дату виконан­ня роботи, яка це робота (класна чи домашня), вид завдання (вправа, дик­тант, твір, переказ, задача тощо), заголовок зв’язного тексту (переказу, розповіді тощо). У кінці заголовків крапка не ставиться.

На розсуд учителя у 1, 2 та 3 класах вид завдання можна не зазначати з метою економії часу на уроці.

Дату та назву роботи учні записують, починаючи з 2 класу. Наприклад:

14 жовтня

Класна робота

Вправа 57

17 березня

Домашня робота

Задача 187

У 4-9 класах дату вико­нання роботи записують словами, у 10-11 класах допускається запис цифрами на полях.

.

Дев’ятнадцяте квітня

Класна робота

Словниковий диктант

У 5-11 класах у зошитах з мов, літератур, фізики, біології, хімії, математики тощо записується назва теми уроку.

У зошитах для контрольних робіт учні пи­шуть дату, вид завдання і заголовок тексту. Наприклад:

Десяте грудня

Диктант

Пташки взимку

Сімнадцяте березня

Математичний диктант


Записи в зошиті учні 1-11 класів виконують кульковою чи масляною (не гелевою) ручкою з синім чорнилом чи його відтінками, для підкреслення членів речення, позначення значущих частин слова, оформлення таблиць, схем, для креслення тощо використовують простий олівець. Потрібно акуратно виконувати підкреслювання, креслення, умовні позначення олівцем, в разі необхіднос­ті — із застосуванням лінійки або циркуля.

Під час виконання письмової роботи учням рекомендується дотримуватися однакових інтервалів між словами, дописувати кожен рядок до кінця, орієнтуючись на прави­ла переносу і не виходячи за межі рядка, дотримуватися абзаців.

Якщо потрібно виправити помилку, учень має неправиль­но написану літеру чи цифру навскіс (справа наліво) і замість неї зверху написати потрібну літеру чи цифру. Якщо треба замінити слово, словоспо­лучення, речення або числовий вираз, то його слід закреслити тонкою горизонтальною лінією, а не брати в дуж­ки, оскільки дужки є пунктуаційним знаком, і далі записати правильно.

Виправлення (закреслення та поновлення) написаного треба робити ручкою, а не олівцем. Користуватися коректором забороняється.

Учні мають бережливо використовувати зошит: не починати новий, доки не списано попередній; користуватися обгортками; не бруднити сторінок; не виривати аркушів. Не використовувати сторінки зошита для записів, які не стосуються даного предмета.

Виклад роботи обов’язково починається на тій сторінці, на якій написана дата.

Заміна зошитів блокнотами або окремими аркушами паперу не дозволяється.

Усі записи в зошиті вчитель здійснює каліграфічно і грамотно.

Ведення робочих зошитів з мов та математики оцінюється щомісяця протягом кожного семестру.

При цьому рекомендується брати до уваги:

- у зошитах з мов: каліграфію, грамотність, культуру оформлення письмових робіт і наявність робіт над помилками. За кожний параметр виставляється від 1 до 3 балів;

- у зошитах з математики: охайність зошита та культуру оформлення робіт (дата, назва та вид роботи, розміщення завдань на сторінці, охайність креслень і виправлень, робота над помилками тощо). За мовні помилки оцінка не знижується. Також не впливають на цю оцінку математичні помилки – вони враховуються під час перевірки кожної письмової роботи.

Оцінку за ведення зошитів заносять до класного журналу і враховують як поточну.
Орієнтовні вимоги до оформлення письмових робіт з мов
Записи на новій сторінці зошита учні починають робити з першого робочого рядка.

Початок запису тексту і його заголовок мають бути на одній сторінці. Якщо залишаються вільні рядки на сторінці, то їх можна використовувати для виконання інших завдань на розсуд учителя.

Між датою і назвою роботи (класна, домашня), між назвою та видом роботи, а також між видом роботи та заголовком рядок не пропускають. У зошитах з графічними сітками у дві горизонтальні лінії різної інтенсивності з похилими лініями та без них між кінцевим рядком тексту однієї письмової роботи і початком на­ступної рекомендуємо пропускати один робочий рядок (1-3 кл.); у зошитах з графічною сіткою з горизонтальними лініями - два робочі рядки для відокремлення однієї ро­боти від іншої та для виставляння оцінки і записів учителя (3-11 кл.).
Орієнтовні вимоги до оформлення письмових робіт з предметів природничо-математичного циклу
Навчальні письмові завдання з математики, фізики, хімії та інших предметів природничо-математичного циклу учні вико­нують у зошитах у клітинку.

Запис математичних завдань розпочинають на другій повній клітинці зверху та другій клітинці від поля чи згину сторінки зошита.

Між записами дати, назви роботи та її виду в зошитах з математики пропускають одну клітинку.

Між кінцевим рядком завдання однієї письмової роботи і початком наступної в зошитах з математики пропускають чотири клітинки для виставляння оцінки та для поміток учителя.

Літери і цифри рекомендується писати у клітинці зошита похило, кожну цифру, знак і літеру записувати в окремій клітинці.

Цифри в 1-11 класах записуються висотою в одну клітинку. Малі літери в 1-2 класах – висотою в одну клітинку, в 3-11 кла­сах – 2/3 клітинки. Великі літери в 1-11 класах пишуть заввишки в півто­ри клітинки.

Після чисел найменування пишуть скорочено (відповідно до Державного стандарту України «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила» (ДТСУ 3582-97), затвердженого наказом Держстандарту України від 4 липня 1997 р. № 391):

без крапки: 3 мм, 5 см, 7 дм, 9 м, 12 км; 2г, 7 кг, 9 ц, 10 т; 12 с, 17 хв,15 год; 15 грн;

крапка ставиться після скороченого найменування грошової оди­ниці – копійки: 20 к.

Одиниці швидкості скорочено записують так: 60 м/с (або 60 м за 1 с), 17 км/год (або 17 км за 1 год).

Одиниці площі: 18 см2, 31 дм2, 73 м2 . Висота цифри 2 біля літери орієнтовно становить 1/2 клітинки.

Назви предметів біля цифри записують за правилами ско­рочень: 8 д. (8 дерев), 14 гр. (14 грибів), 36 ябл. (36 яблук).
Орієнтовні вимоги до ведення учнівських щоденників


 1. Учень зобов’язаний вести щоденник, дотримуючись Єдиного орфографічного режиму

 2. Усі записи в щоденнику учень робить синім чорнилом.

 3. Записи слід робити акуратно, розбірливо, без використання коректора.

 4. Скорочення слів здійснюється згідно Державного стандарту України «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила» (ДТСУ 3582-97), затвердженого наказом Держстандарту України від 4 липня 1997 р. № 391)

 5. Учень заповнює лицевий бік обкладинки; записує назви предметів і прізвища, імена та по батькові викладачів, розклад уроків, факультативних занять і, за необхідності, позакласних і позашкільних заходів.

 6. Необхідно вказувати поточний місяць і дати на сторінках запису розкладу уроків і домашніх завдань.

 7. Учень щодня чітко й зрозуміло записує домашні завдання в графи того дня, на який вони задані; в період шкільних канікул за необхідності оформляється план позакласних і позашкільних заходів.

 8. При записі домашнього завдання не зловживати фразами «в зошиті», «лекція» тощо.

 9. Сторонні записи й малюнки в щоденнику неприпустимі.

 10. Неприпустимо виривання аркушів із щоденника.

 11. Неприпустимо виправлення оцінок, записів учителів.

 12. Учень зобов’язаний подати щоденник вчителеві для виставлення оцінки, отриманої на уроці.

 13. Учень зобов’язаний подавати щоденник на вимогу вчителів-предметників, класного керівника, працівників школи.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пропонуємо майстер-клас у режим I онлайн
Адреса для листів: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66; тел. (057) 731-96-33

Режим роботи Шепетівського нвк №3 у складі «Загальноосвітня школа...
Головний державний санітарний Начальник управління освіти на засіданні на засіданні

Пам'ятка для батьків
Такий режим харчування передбачає суворе дотримання часу прийомів їжі. Меню домашнього харчування має бути збалансованим та містити...

Пояснювальна записка до робочого навчального плану
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка