Пошук по сайту


Довідник вчителя математики - Сторінка 10

Довідник вчителя математики

Сторінка10/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 • Куланин Е.Д. О взаимосвязи физики и математики // Физика в школе. – 2003. - №3. – с. 76-79.

 • Кулик В.П. Інтегрована основа в сучасних умовах // Шкільний світ. – 2003. – лют. ( №8 ). – с.4.

 • Кумаріна Г.Ф. Місце і значення педагогічної оцінки у навчально-виховному процесі. – Початкова школа. – 1983. - №11. – с. 13-18.

 • Лернер Г.О. Профільна освіта для старшокласників: якою їй бути? // Завуч. – 2003. – трав. (№14). С. 6-7.

 • Липова Л. Диференціація змісту освіти в сучасній основній школі // Рідна школа. – 2004. – №10. – с.10-13.

 • Лисенко Л.В. Модульне навчання і різнорівнева система оцінювання знань учнів: Досвід роботи// Початкова школа. – 1995. - №3. – с. 27-29.

 • Лікерчук І.В Проблема профілізації навчання в старшій школі та шляхи розв`язання її// Управління освітою. – 2002. - №13-14, с.2-3,9.

 • Лодзинська Е. Реформування польської освіти і навчання математики. // Математика в школі. – 1999. - №1. – с.43-44.

 • Локшина О. Оцінювання успішності учнів у зарубіжній школі // Рідна школа. – 2000. - №11. – с. 6-10.

 • Лошкарёва Н.А. О понятии и видах межпредметных связей. /Советская педагогика.- 1972.- №6. с.48-57.

 • Луценко Л. Основні концепції диференціації змісту освіти у 12-річній школі // Рідна школа. – 2004. - №5. – с.5-7.

 • Максименко В.П. Оцінювання результатів праці учнів. – Радянська школа. – 1982. - №4. – с. 22-27.

 • Малахов Н.В. Виды межпредметных связей и их использование // Советская педагогика. - !973. - №5. – С. 7-9.

 • Мартинець А.М. Нові пед. технології: Інтерактивне навчання // Відкритий урок. – 2003. - №7-8. – с. 28-31.

 • Межпредметные связи курса физики в средней школе . Дик Ю.И., Турышев И.К., Лукьянов Ю.И.и др.; Под. ред. Дика Ю.И.., Турышева И.А..- М.: Просвещение, 1987.- 191 с.

 • Мельник Ю., Соляр В., Галата М. Профільна підготовка сільських старшокласників на уроках математики // Рідна школа. – 1999. - №4. – с. 63-65.

 • Методика викладання математики в середній школі: (Навч. посібник для пед. інститутів за спец. „Математика” і „Фізика”: Пер. з рос./ Блох О.Я., Канін Є.С., Килина Н.Г. та ін.); Упоряд. Черкасов Р.С., Столяр А.А..- Х: Вид-во „Основа” при Харк. університеті, 1992. – 304 с.

 • Міжпредметні зв’язки при вивченні фізики в середній школі. Посібник для вчителів. Під. ред. О.В.Сергеєва.- К.: Радянська школа. 1979

 • Мізюк В. Диференційований підхід до вивчення математики// Початкова школа. – 1997. - №12. – с. 33-35.

 • Міністерство освіти і науки України. Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі середньої освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2000. - №19. – с.28-29.

 • Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах”. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2003. - №10. – с.18-23.

 • Наукові проблеми стандартизації змісту освіти в основній і старшій школі // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. - №4. – с.25-26.

 • Нестеренко Ф.П. Математика в шкільному курсі фізики: Посібник для вчителів.- К. Радянська школа, 1981. – 67 с.

 • Онищук В.А. Типы, структура и методика уроков в школе. - К.Рад. школа. – 1976. – 185с.

 • Пичурин Л.Ф. Математика – гуманитарная наука. // Математика в школе. – 2002. - №6. – с.8-11.

 • Побірченко Н, Коберник Г.Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій // Початкова школа. – 2004. - №10. – с. 8-10.

 • Погорілко І.С. Про деякі зв`язки навчального матеріалу під час вивчення математики і механіки //Фізика та астрономія в школі. – 1997. - №4. – с.38-40.

 • Пометун О.І. Коперативне навчання у мало комплектній школі: технології коперативного навчання // Сільська школа України. – 2005. - №1. – с. 14-15.

 • Пометун О.І., Пироженко Л.В. Інтерактивні технології навчання: науково-методичний посібник. К.:А.С.К. – 2004. – 130 с.

 • Пометун О.І., ПироженкоЛ.В. Інтерактивне навчання як сукупність технологій // Сільська школа України. – 2004. - №16-17. – с. 24-32.

 • Пометун О.І., ПироженкоЛ.В. Інтерактивні технології навчання // Відкритий урок. – 2003. - №3-4. – с. 19-32.

 • Примірне положення про порядок організації профільного навчання в загальноосвітніх закладах всіх форм власності // Директор школи. – 2003. – черв.(№21), с.111-113.

 • Про затвердження типових навчальних планів для організації профільного навчання ЗО навчальних закладах.: Наказ № 306 від 20.05.2003 // Сільська школа України. – 2003. – черв. ( №16-17 ). – с.30-31.

 • Програми з математики для шкіл (класів) різних профілів. // Математика в школі. – 2003. - №5 - 7.

 • Програми курсів за вибором. // Математика в школі. – 2004. - №6. – с.23-49.

 • Програми факультативних курсів та курсів за вибором з математики для загальноосвітніх навчальних закладів. Міністерство освіти та науки України. – Київ: “Навчальна книга”. – 2002. – 152 с.

 • Прокопенко Л.І., Тевлін Т. Стобальна система оцінки знань старшокласників // Директор школи. – 2000. - №4. – с. 99-104.

 • Рыбакова Т. Психологический потенциал интерактивных методов: [ Методы образцов] // Высшее образование в России. – 2004. - №12. – с. 41-44.

 • Савельев Д. Обучение посильное для всех и адаптированое к способностям школьников // Директор школы. Украина. – 2003. - №1. – с.46-52.

 • Савенков А. Диференциация обучения и одаренные дети // Магистр. – 2000. – с.54-68.

 • Самовол П.И. К проблеме диференциации обучения. // Математика в школе. – 1990. - №4. – с. 17-19.

 • Селезнев Н.В. Роль педагогической оценки. // Советская педагогіка. – 1986. - №10. – с. 52-55.

 • Сєдова Н. Активні методи навчання // Початкова освіта. – 2001. - №47. – с.4.

 • Сікорський П. Аналіз традиційних технологій навчання// Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2000. – №2. – с. 66-74.

 • Слєпкань З.І,, За брянський В.Я. Диференційоване навчання у 5-6 класах: Учителю математики// Радянська школа. – 1990. - №12. – с. 66-69.

 • Слєпкань З.І. Методика викладання математики: Підручник для студ. мат. спеціальностей пед навч. закладів.- К.: Зодіак – ЕКО; 2000. – 512 с.

 • Слєпкань З.І. Проблеми особистісно-орієнтованої математичної освіти учнів середньої школи.// Математика в школі. – 2003. - №9. – с.3-4.Тхоржевський Д.І. Про стандартизацію загальноосвітньої школи. // Освіта України. – 1999. - №8. – с.14.

 • Слєпкань З.І. Ще раз про диференціацію навчання математики і роль в ній освітнього стандарту// Математика в школі. – 2002. - №2. – с.29-30.

 • Сотниченко В. Система оцінювання в школі: проблема модернізації // Історія в школі. – 1999. - №5. – с.20-22.

 • Суходольская Н.И. «Веер» межпредметных связей на уроках физики. // Физика в школе. - №3, 2003, с. 34-37.

 • Тевлін Б.Л. Математика на уроках фізики // Фізика та астрономія в школі. – 1999. - №4.- с.18-23.

 • Тевлін Б.Л. Методика реалізації міжпредметних зв`язків у школі // Директор школи. – 1998. – верес. (№5). – с.4-8.

 • Томашев Л.А. Некоторые вопросы связи между школьными курсами математики и физики // Физика в школе. - №2, 1980, с. 54-56.

 • Удовенко О.М. Інтерактивні методи навчання// Сільська школа України. – 2004. - №32. – с.18-31.

 • Урок математики в школі. Посібник для вчителів за ред. Бевза Г.П. - К. Рад. школа – 1977. – 108 с.

 • Факультативные заняття в средней школе. Сб. статей. Под ред. М.П.Кашина, Д.А.Эпштейна. – М. “Педагогика”, 1973.

 • Фирсов В.В., Боковнев О.А., Шварцбурд С.И. Состояние и перспективы факультативных занятий по математике. Пособие для учителей. Под ред. М.П. Кашина. – М.: Просвещение, 1977.

 • Хмара Т.М. Зміни в ситемі навчання математики після об’єднання Німеччини. // Математика в школі. – 1999. – №2. – с. 33-35.

 • Швець В.О., Бойко Л.М. Міжпредметні зв’язки математики і фізики: стан, проблеми, перспективи. // Фізика та астрономі в школі.- 2002.- №6.- с.21-25.

 • Шеремета П. Дещо про методи навчання // Рідна школа. – 2004. - №6. – с.25-27.

 • Шмигевський М.В. Навчання математики у Франції. // Математика в школі. – 2002. - №1. – с.47.

 • Шмуклер Ю.С. Інтеграція і міжпредметні зв’язки // Освіта.- 1992 – №58. с 5.

 • Шукевич Ю. Профілізація освіти у фінансовому ліцеї // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. - №6. – с.69-70.

 • Этапы реализации межпредметных связей в учебном процесе. – М.: ННОП АПН СССР,1985. – 14 с. – (Экспресс-информация./Сер. « Передовой педагогический опыт».Вып. 11 (132)).

 • Яремчук Н. Впровадження форм та методів інтерактивного навчання в навчально-виховний процес // Завуч. – 2004. - №30. – с. 6-8.

 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  Схожі:

  Методичні рекомендації з самоаналізу роботи вчителя математики
  Вступ. Учитель І його педагогічний простір. Портрет учителя. Коментар про значимість вчительської праці, який може слугувати роздумам...

  Організація навчально-виховного процесу з математики
  Фахівці з методики викладання математики, які складають навчальні програми для шкіл різного профілю,часто ставлять запитання про...

  Роботи мо вчителів природничо-математичного циклу за 2012-2013 навчальний рік
  МО, навичок самоаналізу своєї діяльності, що сприяє активізації й прискоренню процесу удосконалення педагогічної майстерності вчителя,...

  Шкільної методичної комісії вчителів природничих наук та математики
  Методичний супровід викладання природничих наук та математики в умовах формування креативної освіти

  Позакласний захід з математики Гра “Математичний бокс”. 8-9 класи...
  Проводиться бій за титул чемпіонів школи серед команд 8-9класів. Дві команди беруть участь у змаганнях у складі 6 чоловік

  Математична подорож Мета
  Мета: Привити учням інтерес до математики; розвивати творчу фантазію, логічне мислення, уважність, ерудованість, кмітливість; виховувати...

  Урок з математики, біології та географії з використанням інтерактивних...
  Урок підготували: викладач математики Маковкіна Ліана Леонідівна, викладач біології та географії Паламарчук Віктор Миколайович, практичний...

  Тема: «Методична компетентніть учителя на уроках інформатики»
  М. М. Пістрак так характеризував методи: «Методом навчання у найзагальнішому розумінні слова ми називаємо спосіб передачі знань І...

  Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
  Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

  Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван  База даних захищена авторським правом © 2017
  звернутися до адміністрації

  h.lekciya.com.ua
  Головна сторінка