Пошук по сайту


Кременчуцький міський науково – методичний центр Центр психологічної служби

Кременчуцький міський науково – методичний центр Центр психологічної служби

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


Кременчуцький міський

науково – методичний центр

Центр психологічної служби

Диференціація психологічного супроводу учнів в залежності від профілю навчання
Матеріали роботи творчої групи

Кременчук 2010

Диференціація психологічного супроводу учнів в залежності від профілю навчання. Матеріали роботи творчої групи/ Авторський колектив: Т.А.Коваленко,О.І. Кобеляцька, А.В. Заріцька, Н.С. Поляцкова, Н.Л. Жадан – Кременчук, 2010. – 40 с.

Рецензент: Л.В. Зюман методист центру психологічної служби Кременчуцького міського науково-методичного центру

Даний посібник є результатом роботи творчої групи практичних психологів ЗНЗ м. Кременчука «Диференціація психологічного супроводу учнів в залежності від профілю навчання».

Збірник містить інформацію про психологічний супровід до профільного і профільного навчання, психодіагностичний інструментарій.

Адресовано практичним психологам, соціальним педагогам.

Рекомендовано до друку рішенням експертної комісії при центрі психологічної служби Кременчуцького міського науково-методичного центру (протокол № 3 від 29.04.2010 р.)

Зміст

Цілі та завдання психологічного супроводу до профільного і профільного навчання................................................................................4

I етап. Визначення інтелектуальної готовності..................................... 5

IIетап. Визначення рефлексивної та психофізіологічної готовності …6

III етап. Визначення едукативної готовності....................................................................................................6

IV етап. Визначення професійної спрямованості особистості............................................................................................... ..7

V етап. Визначення мотиваційної готовності .........................................8

Рекомендації по оптимізації психологічного супроводу профільного навчання. Технологія визначення професійної спрямованості особистості..................................................................................................9

Додаток 1. Дослідження переважаючого запам’ятовування................10

Додаток 2. Тест – анкета на визначення видів здібностей дитини ......12

Додаток 3 Методика «Самооцінка емоційних станів»........................... 20

Додаток 4. Методика ДДО (диференційований діагностичний опитувальник) ……………………………………………………………23

Додаток 5. Анкета «Пошук, нахідки, перспективи»............................... 25

Додаток 6. Анкета «Ваша дитина»……………………………………...25

Додаток 7. Методика діагностики професійної спрямованості особистості..................................................................................................26

Додаток8. Методика ОДАнІ..................................................................... 31

Додаток №9. Методика визначення професійних переваг…………… 35

Додаток №10. Як обрати професію ......................................................... 36

Додаток 11. Ваша майбутня професія..................................................... 40

Додаток 12. Індивідуальна профконсультаційна бесіда ....................... 45

Додаток №13 Інтелектуальна лобільність

Додаток №14. Анкета для батьків.......................................................... 46

Додаток №15. Анкета для учнів ............................................

Література………………………………………………………………. 47

50

Цілі та завдання психологічного супроводу

допрофільного і профільного навчання
Діяльність психологічної служби в школі на профільно-диференційованих засадах зводиться до таких задач:

- створення простору для самореалізації кожної особистості;

- корекція розвитку і консультування всіх учасників навчально – виховного процесу (учнів, учителів, батьків);

- створення творчого колективу педагогів - однодумців;

- удосконалення психологічних знань педагогів і батьків.

У школі здійснюється як відбір здібних дітей, так і розвиток провідних здібностей як основи допрофесійної діяльності кожного учня, реалізується принцип вибору змісту профільного навчання в основній школі.

Саме тому психологічній службі школи відводиться особлива роль. Діяльність шкільної психологічної служби в школі спрямована на:

- консультування вчителів з проблем формування інтересів школярів до навчання в профільних класах;

- проведення діагностики рівня сформованості аморфних інтересів учнів в рамках п’ятикомпонентної ( за п’ятьма основними напрямами професійної діяльності) та трьохрівневої ( за трьома рівнями сформованості інтересів: низький середній, високий) матриці на кожного учня;

- вивчення запитів учнів і побажання батьків щодо класу, в якому продовжуватиме навчання дитина;

- вивчення нахилів та здібностей дитини за допомогою різних діагностичних методик;

- проведення відповідної роботи з корекції інтересів дитини та її здібностей;

- вивчення рівня сформованості мотиваційної сфери дітей та її спрямованості;

- надання батькам необхідної допомоги в роботі з обдарованими дітьми, які потребують корекції поведінки, розумового розвитку, спрямованості інтересів;

- проведення корекції профілів з метою зміни помилково обраного профілю.

Забезпечення умов здійснення об’єктивного свідомого вибору відповідного профільного навчання учнями основної школи досягається підбором та використанням відповідних методик дослідження задатків, здібностей, нахилів та обдарованості у дитячому віці, а також рівня інтелектуального розвитку, протікання основних психічних процесів, особистісних якостей дитини, сформованості мотиваційної сфери.

Планований підхід допомагає сприймати профорієнтаційну роботу як науково – практичну систему підготовки особистості до вільного усвідомленого вибору професії.

І ця робота починається не в сьомому, і тим паче не в десятому класах, а тоді коли дитина переступає поріг школи.

Надавши можливість молодшому школяру адаптуватися до першого класу, з другого класу розпочинається вивчення його здібностей і крок за кроком підводження його до професійного самовизначення.

Вирішити цю задачу допомагає психологічна діагностика учнів, яка проводиться поетапно в процесі навчання дитини в школі.

Психологічна служба пропонує алгоритм визначення особистісної готовності школяра до профільного навчання.
I етап. Визначення інтелектуальної готовності (2 клас).

Психодіагностика повинна мати лонгітюдний характер, тобто втілюватися протягом усіх років навчання в школі.

Другі класи – вивчення об’єму пам’яті, уваги, фонематичного слуху, рівня ерудиції, моторики (Додаток №1)

Батькам пропонується «Тест – анкета на визначення видів здібностей дитини» (додаток №2)

Школярі молодших класів знайомляться зі світом професій, насамперед своїх батьків, у них формується правильне емоційне ставлення до праці, з’являється бажання займатися корисною справою, якісно виконувати доручену роботу.


II етап. Визначення рефлексивної та психофізіологічної готовності (5 клас).

П’яті класи – вивчення темпераменту, емоційно-вольової сфери (додаток №3), рівня самостійності у виконанні завдань навчальної діяльності та життєдіяльності.

Учні п’ятих класів знайомляться в основному з професіями свого економічного регіону. Однією з умов профорієнтації в навчальному процесі є врахування потреб у кадрах конкретного економічного регіону. Адже кожен економічний район має свої специфічні характерні для даної місцевості потреби в кадрах. Учителі знайомлять учнів з потребами у певних спеціальностях свого регіону і наголошують саме на цих професіях.
III етап. Визначення едукативної готовності (6-7клас).

Визначення спеціальних знань, умінь та навичок (аналіз таблиці академічних оцінок учня за останній семестр і диференціація на інформаційно – навчальний блок, техніко-практичний блок, художньо-естетичний, спортивно – оздоровчий блок).

У шостому класі проводиться тестування, що визначає здібності, інтереси дітей. Ефективною методикою для визначення схильностей особистостей є тест ДДО – диференційовано-діагностичний опитувальник С. Клімова, який дає важливі знання щодо попередніх інтересів і схильностей у колі класифікації професій: «людина-природа», «людина - знакова система», «людина – техніка», «людина – людина», «людина – художній образ» (додаток №4).

Проводиться анкетування учнів «Пошуки, знахідки, перспективи» (додаток №5) та анкетування батьків «Ваша дитина» (додаток №6).
IV етап. Визначення професійної спрямованості особистості.

Для визначення такого складного утворення як професійна спрямованість використовується ряд методик:

1) методика діагностики професійної спрямованості (автор Б. Басс); (додаток №7)

2) орієнтовно – діагностичний опитувальник інтересів «ОДАНІ -2» (Б.Федоришин та С. Карпиловська); (додаток8)

3) методика самооцінки схильностей до різних типів професійної діяльності (С. Клімов); (додаток4)

4) методика встановлення інтересів та спрямованості до майбутньої професійної діяльності (опитувальник «Професійних переваг» Б.Басса); (додаток9)

5) тестова методика «Як обрати професію»; (додаток 10)

6) методика визначення спонукань, які призводять до вибору професії (опитувальник Л.Лучко «Ваша майбутня професія»); (додаток 11)

7) методика написання творів. Метод творів, який точніше, ніж анкети, дозволяє виявити особистісне відношення дітей до уроків, предмету власного інтересу, характер хобі та інші. Психолого-педагогічний аналіз учнівських творів дозволяє виявити ступінь і рівень усвідомленості профільних інтересів, ступінь емоційної захопленості дитини і навіть сам характер інтересів. З цією метою учням пропонуються відповідні теми творів, наприклад: «Мої улюблені заняття в школі та вдома», «Чим я хотів би займатися і чому?» та інші. Метод творів дозволяє дізнатися про кількісно-якісні характеристики інтересів дитини, її схильності та мотиваційну сферу.

8) проведення профконсультаційних бесід. (додаток 12)

9) інтелектуальна готовність. Методика «Інтелектуальна мобільність. (додаток 13)

Прекрасно зарекомендували себе анкети закритого і відкритого типу. В анкетах закритого типу пропонуються варіанти можливих відповідей. Наприклад: «Анкета для батьків) (додаток14) дозволяє встановити характер впливу батьків на своїх дітей у питаннях вибору професії. В анкетах відкритого типу відповіді на питання дає реципієнт. Наприклад, «Анкета для учнів» (додаток15) дозволяє визначити коло інтересів дітей.

З метою формування готовності до професійного самовизначення, активізації проблеми вибору професії, виявлення професійних інтересів, схильності учнів, розширення уяви про світ професій та їхні особливості психолог проводить психолого – педагогічний тренінг для учнів 9-11 класів «Вибір професії, або задача з багатьма невідомими».
V етап. Визначення мотиваційної готовності (10 -11 класи).

Визначення профільних і професійних інтересів, нахилів старшокласників.

На останньому етапі, незважаючи на те, що профіль вибрано, робота з усвідомленого вибору професії триває.

Учні 10-11 класів, що вибрали профіль навчання, уточнюють відповідність своїх професійно важливих і інших якостей, стану здоров’я вимогам професійної діяльності, що обирається.

З метою підвищення у старшокласників рівня усвідомлення своїй готовності до різноманітних видів професійної праці проводиться тестування за методикою М. Пряжнікова «Будь готов!», проводяться заняття, ігри з метою допомогти старшокласникам, що визначаються у виборі професійного навчання, більш усвідомлено підійти до свого майбутнього, усвідомити взаємозв’язок різних життєвих етапів і подій

Рекомендації по оптимізації психологічного супроводу профільного навчання
1. Соціально-психологічним службам налагоджувати зв’язки з громадськими організаціями, завдяки яким здійснюється підвищення професійного рівня через проведення круглих столів, семінарів, конкурсів, тренінгів.

2. Розширювати спільну роботу з Центром зайнятості по профорієнтації старшокласників.

3. Ввести факультативний курс «кроки до самопізнання».

4. З метою надання допомоги батькам у визначенні майбутньої професії їхніх дітей упроваджувати в систему роботи школи батьківського всеобучу, які включають в себе бесіди, групові та індивідуальні консультації, батьківські збори, конференції.
Додатки

Додаток 1

Дослідження переважаючого типу запам’ятовування

Така діагностика має на меті виявлення переважаючого типу пам’яті за допомогою різних способів подання словесного і несловесного матеріалу. У першій серії зачитують слова для запам’ятовування (слухове сприйняття), у другій показують по черзі зображення (зорове сприйняття), у третій використовують пари слів, пов’язані логічним зв’язком (логічна пам’ять), у четвертий – пари слів, не пов’язані безпосереднім зв’язком (механічна пам’ять).

Щоб не було перевантаження під час визначення типу пам’яті, для кожної серії достатньо підготувати набір із 10 слів (за Т. Пашуковою)

Слухова

Експериментатор читає вголос рядок із 10 слів. По закінченні учні беруть ручки і намагаються відтворити на папері всі слова, які запам’ятали (можна в довільному порядку).

Наприкінці рахують кількість правильно названих слів.

Слова для прикладу: машина, яблуко, олівець, весна, лампа, ліс, дощ, квітка, каструля, горобець.

Зорова

Дослідник показує дітям по черзі 10 картинок. Учні стараються запам’ятати зображені на них предмети. По закінченні записують назви усіх зображень, які запам’ятали. Наприкінці перевіряють кількість правильних відповідей.

Логічна

Зачитуються пари логічно поєднаних слів. Потім дослідник читає слова з лівої частини рядка, а школярі у цей час записують слова з правої. Після цього перевіряють: учитель знову читає пари слів, а учні позначають правильно записані слова і підраховують їхню кількість.

Пари слів для прикладу:

Баян – грати

Лампа – світло

Олівець – папір

Літак – крило

Соловейко – співати

Газета – новини

Музика – настрій

Земля – врожай

Школа – знання

Космос – ракета

Механічна

Аналогічну роботу проводять із парами слів, не пов’язаних логічно:

Стілець – склянка

Скрипка – вогнище

Цвях – відро

Дах – чайник

Вогонь – ганок

Лінійка – туфлі

Сокира – килим

Поїзд – осінь

Книжка – м’яч

Графин – годинник
Переважаючий тип пам’яти при різних типах подання матеріалу визначають шляхом порівняння кількості правильно відтворених слів у кожній із чотирьох серій. Нормальним обсягом безпосередньої пам’яті вважається запам’ятовування 5-9 слів. Провідний тип пам’яті пов’язаний із відповідною репрезентативною системою уявлень особистості. Її виявлення допоможе зробити багатопланові рекомендації досліджуваному, особливо щодо запам’ятовування ним найбільш цінної інформації, підготовки до уроків, іспитів тощо.


Додаток 2

Тест – анкета на визначення видів здібностей дитини

Якщо вашій дитині уже виповнилося 5 років і ви:

а) згодні з твердженням психологів про те, що кожна дитина потенційно талановита;

б) помітили певні здібності у своєї Дитини;

в) вважаєте її «нестандартною», пропонуємо заповнити цю анкету.

Вона допоможе:

а) визначити найяскравіші здібності вашої дитини;

б) оцінити перспективи дитини;

в) прийняти правильне рішення, обираючи види занять з нею.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ «18» 02. 2015 р. №10 м. Дніпропетровськ Про порядок проходження експертизи
Науково-методичний центр управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради (далі – нмц) належить до зазначених науково-методичних...

Методичний посібник м. Чернівці
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності чернівецької області

Центр методичної та соціально-психологічної служби Загальноосвітня...
Уроки містять інтерактивні вправи та завдання. В методичній розробці подано матеріали практичного характеру: конкретні прийоми І...

Споруди транспорту залізниці колії 1520 мм
Державне підприємство “Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту”

Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість №30009455
Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

Наказ «31» г рудня 2015 р. №220 м. Київ Про прийняття нормативних документів України
«український науково-дослідний І навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»

Управління освіти І науки
Криворізького природничо-наукового ліцею пройшов міський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт «Живана» І (міський) відбірковий...

Технічні комітети стандартизації україни
...

Циклограма роботи рмк
День працівників соціально-психологічної служби 1-й Інструктивно-методична робота

Обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю
«Про проведення Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України» у травні –...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка