Пошук по сайту


Бюлетень нових надходжень за листопад 2016 року

Бюлетень нових надходжень за листопад 2016 року

www.uni-sport.edu.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ
БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ЛИСТОПАД 2016 РОКУПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


28.8

С34

Сидоренко, П. І. Анатомія та фізіологія людини : підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів І-ІІ рівнів акредитації за спец. "Лікувальна справа", "Акушерська справа", "Лабораторна діагностика" / П. І. Сидоренко, Г. О. Бондаренко, С. О. Куц ; МОЗ України. – 5-е вид., випр. – Київ : ВСВ "Медицина", 2015. – 200 с. : іл.

Кільк. прим.: 42 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


28.9

Б63

Біологічна і біоорганічна хімія : у 2 кн. : підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів. Кн. 2. Біологічна хімія / ред. Ю. І. Губський, І. В. Ніженковська ; МОНУ. – Київ : ВСВ "Медицина", 2016. – 544 с. – Лист МОНУ № 1/11-3466 від 18.03.2016 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

М17

Максимчук, Б. А. Формування валеологічної компетентності майбутніх учителів у процесі фізичного виховання : монографія / Б. А. Максимчук ; ред. Р. С. Гуревич ; Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ "Планер", 2016. – 390 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

М71

Міхеєнко, О. І. Валеологія: основи індивідуального здоров'я людини : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. І. Міхеєнко. – Суми : Університетська книга, 2009. – 400 с. – Лист МОНУ №1.4/18-Г-758 від 02.04.2008 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

Т76

Трофанова, Т. Г. Кроссворд здоровья: ответы для решения : статьи, выступления, лекции / Т. Г. Трофанова. – 2-е изд., доп. – Дніпропетровськ : ТОВ "ЛізуновПрес", 2012. – 168 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

Т76

Трофанова, Т. Г. Коррекция гармонизации жизни: индивидуальная нумерология и цветотерапия : доклад на XII Международной конференции по интегральной медицине, г. Казань, 2014 г. / Т. Г. Трофанова. – Днепропетровск : ТОВ "ЛізуновПрес", 2015. – 86 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


СУСПІЛЬНІ НАУКИ. ІСТОРІЯ. ЕКОНОМІКА


63.3(4Укр)

Б77

Бойко, О. Д. Історія України : підручник / О. Д. Бойко. – 5-те вид., доп. – Київ : Академвидав, 2014. – 718 с. – (Альма-матер). – Лист МОНУ № 1/11-5226 від 17.04.2012 р.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


63.3(4Укр)

Г65

Гончарук, П. С. Провісники національної ідеї. Художньо-історичні нариси про життя і боротьбу української молоді середини ХIХ століття : (до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка) / П. С. Гончарук ; НАКККіМ. – Науково-художнє видання. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 192 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


63.3(4Укр)

Ш39

Шейко, В. М. Історія української культури : навчальний посібник / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2010. – 272 с. – Лист МОНУ №1.4/18-Г-2203 від 27.10.2008 р.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


63.3(4Укр)

Ш84

Шпорлюк, Р. Формування модерних націй: Україна - Росія - Польща / Р. Шпорлюк ; пер. з англ. Г. Касьянов, М. Климчук, М. Рябчук [та ін.]. – Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. – 552 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


65.01

Р18

Райнерт, Е. С. Як багаті країни забагатіли ... і чому бідні країни лишаються бідними / Ерік С. Райнерт ; пер. з англ. П. Таращук. – Київ : Темпора, 2015. – 444 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


91

С24

Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання : бібліографічний покажчик (2008-2012) / уклад. Т. В. Добко, В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна [та ін.] ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 552 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


НАУКА. НАУКОЗНАВСТВО


72

А43

Актуальні проблеми сучасної науки: теорія і практика : матеріали І Міжвузівської студентської науково-практичної конференції (Київ, 25.03.2009 р.) / упоряд. Л. Т. Коломієць ; МОНУ, МНТУ ім. академіка Ю. Бугая. – Київ : МНТУ, 2009. – 644 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


КУЛЬТУРА. ІНФОРМАТИКА


76

З-36

Засоби масової інформації як феномен культури і культура у засобах масової інформації : матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (Київ, 10-11 червня 2011 р.) / ред. В. Г. Чернець, Ю. П. Богуцький, В. А. Бітаєв [та ін.] ; МКТУ, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Інститут культурології НАМУ. – Київ : НАКККіМ, 2011. – 160 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


81

Б90

Булатова, М. М. Навчальні завдання з англійської мови з теми "Olympic Glimpses" : методичний посібник для студ. немовних вищ. навч. закладів / М. М. Булатова, Л. З. Доценко, С. В. Пазич ; ред. В. Л. Шепелюк ; НУФВСУ, Олімпійська Академія України. – Київ : Олімпійська література, 2008. – 132 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ


74

В42

Видатні постаті науки, культури і освіти України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 30-31 жовтня 2008 р.) / ред. В. Г. Чернець, В. А. Бітаєв, Г. В. Власова [та ін.] ; МКТУ, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ДАКККіМ, 2008. – 344 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

М15

Маклаков, А. Г. Общая психология : учебное пособие для студ. вузов и слушателей курсов психологических дисциплин / А. Г. Маклаков. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 592 с. – (Учебник нового века).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75.0

М42

Медико-биологическое обеспечение спорта за рубежом : сборник / авт.-сост. Г. Л. Макарова, В. Л. Поляев. – Москва : Советский спорт, 2012. – 310 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.02

Б87

Бреслав, И. С. Дыхание и мышечная активность человека в спорте : руководство для изучающих физиологию человека / И. С. Бреслав, Н. И. Волков, Р. В. Тамбовцева. – Москва : Советский спорт, 2013. – 336 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.09

К90

Кулиненков, О. С. Фармакология спорта : клинико-фармакологический справочник спорта высших достижений / О. С. Кулиненков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ООО "ПОЛИГРАФ", 2000. – 168 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


75.11

А43

Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму : тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 20-21 жовтня 2016 р.) / ред. В. М. Огаренко, О. В. Покатаєва, А. О. Монаєнко [та ін.] ; Класичний приватний університет. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2016. – 259 с. – Присвячена 15-річчю заснування Інституту здоров'я, спорту і туризму.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

П77

Присяжнюк, С. І. Використання здоров'язбережувальних технологій у фізичному вихованні студентів спеціального медичного відділення. Теорія та практика : монографія / С. І. Присяжнюк ; МОНМСУ. – Київ : ЦП "КОМПРИНТ", 2012. – 460 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

С56

Современные дидактические проблемы физической культуры и оздоровительные программы в образовательном пространстве вуза : материалы международной научно-практической конференции / МВД РФ, Белгородский юридический институт. – Белгород : БелЮИ МВД России, 2008. – 248 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

С73

Спорт. Олимпизм. Здоровье = Sport. Olimpism. Sanatate : материалы Международного научного конгресса (Кишинев, 5-8 октября 2016 г.) : в 2 т. / Universitatea de Stat de Educatie Fizica si Sport a Republicii Moldova. – Chisinau : USEFS, 2016. – Рус., мол., англ. яз. –

Т. 1. – 664 с.;

Т. 2. – 664 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Ф33

Федорів, В. Я. Домашні завдання з фізичного виховання : методичні вказівки для студ. всіх спеціальностей / В. Я. Федорів ; МОНУ, Івано-Франківський НТУ нафти і газу. – Івано-Франківськ : Факел, 2004. – 68 с. : іл.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)75.15

И88

Иссурин, В. Б. Блоковая периодизация спортивной тренировки : монография / В. Б. Иссурин. – Москва : Советский спорт, 2010. – 284 с. – (Спорт без границ).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.55

П44

Подвижные игры : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 032100 - Физическая культура и спец. 032101 - Физическая культура и спорт / Л. В. Былеева, И. М. Коротков, Р. В. Климкова, Е. В. Кузьмичева. – Москва : Физическая культура, 2007. – 288 с. : ил.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.569

Д26

90 років волейболу в Україні : в 2 т. Т. 1 / уклад. В. В. Туровський, В. О. Трофимов ; Федерація волейболу України. – Ювілейне видання. – Київ : Видавничий дім "Новий Час", 2015. – 160 с. : іл.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.579

К72

Костюкевич, В. М. Управление соревновательной деятельностью спортсменов высокой квалификации в хоккее на траве / В. М. Костюкевич. – Киев : Освіта України, 2013. – 192 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.713

В60

Внетренировочные средства в системе подготовки квалифицированных боксеров : методические рекомендации / сост. Р. А. Рыбачок ; НУФВСУ, Кафедра спортивных единоборств и силовых видов спорта. – Киев : Олимпийская литература, 2016. – 50 с. : ил.

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.715

П18

Парк, Й. Х. Таэквондо: техника и тактика : искусство спарринга и самообороны / Й. Х. Парк, Т. Сибурн. – Пер. с англ. В. Ю. Цветков. – Москва : АСТ ; Астрель, 2004. – 188 с. : ил. – (Боевые искусства).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ЛІТЕРАТУРА ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ


5

W96

Wybrane aspekty szkolnej edukacji zdrowotnej na przykladzie stylu zycia mlodziezy polsko-ukrainskiej = Вибрані аспекти шкільної освіти з основ здоров'я на прикладі стилю життя польської та української молоді : skrypt dla wykladowcow, nauczycieli i studentow / E. Zadarko, Z. Barabasz, O. Shyyan [et al.] ; Lwowski Obwodowy Instytut Podyplomowej Oswiaty Pedagogicznej. – Lwow : [s. l.], 2014. – 152 s. – Текст парал.: пол., укр.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


63.3(0)

T49

Thrace : Region of Eastern Macedonia - Thrace / Athens Academy Distinction. – 2nd ed. – Athens : [s. n.], 2003. – 416 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.11

E91

European network for the promotion of health-enhancing physical activity : Eighth annual meeting of HEPA Europe : Report of a WHO meeting (Cardiff, United Kingdom, 26-27 September 2012 ) / World Health Organization. – Copenhagen : [s. n.], 2013. – 92 р.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.3(3/8)

W96

Wychowanie fizyczne i sport = Physical Education and Sport : VI Miedzynarodowy kongres naukowy wspolczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich (Warszawa, 6-9 czerwca 2002). T. 46. № 1, czesc 1 / red. H. Sozanski ; Akademia Wychowania Fizycznego J. Pilsudskiego w Warszawie. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2002. – 626 s.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.4(0)90

E56

English for the Games. Olympic Games : Visitor handbook / M. Davies, D. Forbes, C. Speck [et al.] ; ed. P. Sweeney, M. Houten ; London Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games. – London : British Council, 2012. – 152 p . – Spanish, French, Portugese, Russian, Mandarin, Arabic translations.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.4(0)90

L96

Lucas, J. A. Future of the Olympic Games / J. A. Lucas ; The Pennsylvania State University. – Champaign : Human Kinetics, 1992. – 232 p. – Автограф автора John A. Lucas.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.578

B22

Aerobic and Anaerobic Training in Soccer - special emphasis on training of youth players. Vol. 1. Fitness Training in Soccer / J. Bangsbo ; ed. J. Bangsbo, Y. Hellsten ; Institute of Exercise and Sport Sciences University of Copenhagen. – 2nd ed. – Copenhagen : [s. n.], 2011. – 216 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.578

B22

Bangsbo, J. Fitness Testing in Football. Vol. 2. Fitness Training in Soccer / J. Bangsbo, M. Mohr. – [S. l.] : Bangsbosport, [b. r.]. – 136 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.578

B22

Bangsbo, J. Power Training in Football : A Scientific and Practical Approach. Vol. 3. Fitness Training in Soccer / J. Bangsbo, J. L. Andersen ; ed. L. Findlay. – [S. l.] : Bangsbosport, 2013. – 120 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.721

N14

Naerland, T. Bike Away the Nuclear Bombs. Bike for Peace across the world / T. Naerland, F. Tomlinson, T. Vestby. – [S. l.] : [s. n.], 2014. – 192 р.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.726

T36

Triatlon 2015. Spirit of Champions / ed. G. Selimis ; International Triatlon Union. – Lausanne : [s. n.], [2015]. – 192 p. : il.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА


84(4Рос)

Д67

Донцова, Д. А. Компот из запретного плода : роман / Д. А. Донцова. – Москва : Эксмо, 2005. – 384 с. – (Иронический детектив).

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)

Д67

Донцова, Д. А. Любовница египетской мумии : роман / Д. А. Донцова. – Москва : Эксмо, 2010. – 384 с. – (Иронический детектив).

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(7США)

К33

Кей, М. Шерлок Холмс. Новые заметки доктора Ватсона / Марвин Кей ; пер. с англ. Ю. Кушнир. – Харьков ; Белгород : Книжный клуб семейного досуга, 2012. – 384 с.

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Фр)

М53

Мессадье, Ж. Гнев Нефертити / Жеральд Мессадье ; пер. с фр. Е. Савченко. – Харьков : Книжный клуб семейного досуга, 2007. – 368 с.

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)
поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи відділу освіти Білоцерківської районної державної адміністрації...
Організація виконання в районі законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади...

Нака з
Департаменту освіти І науки Полтавської облдержадміністрації №345 від 19. 09. 2016 «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських...

Методичні рекомендації щодо вивчення предметів «Трудове навчання»
Відповідно до листа мон україни від 09. 06. 2016 №1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх...

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України,...

Нака з
На виконання наказу департаменту освіти І науки Донецької облдержадміністрації від 24. 10. 2016 року №416 «Про проведення ІІ етапу...

Наказом Міністерства освіти І науки України від 27 червня 2016 року...
Перелік навчальних предметів, із яких у 2017 р проводитиметься зно результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої...

Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних...
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 2016/2017 навчального року

Національний орган стандартизації (дп «Укрнднц») 25 грудня 2015 року...
Прийняти національні стандарти України, гармонізовані з міжнародними та європейськими нормативними документами, методом підтвердження...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2016...
Міністерстві юстиції України 28 вересня 2015 року за №1152/27597, з метою організованого проведення в 2016 році зовнішнього незалежного...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка