Пошук по сайту


Урок №26 Тема уроку: Розв’язування задач на використання операторів розгалуження та різних видів циклічних операторів

Урок №26 Тема уроку: Розв’язування задач на використання операторів розгалуження та різних видів циклічних операторів

Тема: Основи структурного програмування

Урок №26

Тема уроку: Розв’язування задач на використання операторів розгалуження та різних видів циклічних операторів.

Мета:

Формувати вміння:

Працювати в середовищі програмування;

Створювати проект та налагоджувати його;

Використовувати цикли та оператори повторення;

Використовувати оператори розгалуження;

Редагувати код обробників подій;

Використовувати середовище програмування для створення проектів;

Створювати проект для власного використання;

Чітко й лаконічно висловлювати думки;

Робити висновки;

Виховувати:

Уважність, дисциплінованість під час роботи на ПК.

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Базові поняття й терміни: оператори розгалуження, оператори вибору, циклічні оператори.

Структура уроку:

I. Організаційний етап

II.Перевірка домашнього завдання

III.Актуалізація опорних знань

IV.Застосування знань, умінь та навичок

V. Удосконалення вмінь та навичок

VI. Підбиття підсумків уроку

VII. Домашнє завдання

Хід уроку

I.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Привітання. Підготовка класу до занять. Оголошення теми, мети і завдань уроку.

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

  1. AКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Які оператори мови Паскаль використовують для побудови розгалуження?

2. Приведіть формат оператор if(у короткій та повній формі).

3. Приведіть формат оператор case(у короткій та повній формі).

4. Дайте визначення циклічному алгоритму.

5. Дайте визначення циклу.

6. Які види циклів вам відомі?

7. Приведіть формат оператора циклу з передумовою. ( Очікувана відповідь:While <умова> do begin <оператор> end;)

8. Приведіть формат оператора циклу з післяумовою.( Очікувана відповідь: Repeat <оператори> until <умова>;)
9. Приведіть формат оператора циклу з параметром.(Очікувана відповідь: For <параметр> := <початкове значення> to <кiнцеве значення>

do <оператор>;

АБО

For <параметр> := <початкове значення> downto <кiнцеве значення>

do <оператор>;)

10. Чим відрізняються консольний і візуальний проекти?

IV. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК.

Розв’язування задач.

1. Задачі на належність точки А частині площині:

1.1. Визначте, чи належить точкаА, що задана координатами (x; y), частині площини,

обмеженій колом радіуса R із центром у точці O0; у0). (Формула круга: - х0)2 +

+ (у - у0)2<=R2

Код обробника події має вигляд:

Var r,x,y, x0, y0:real;

Begin

Readln(r) ;

Readln(x0,y0) ;

Readln(x,y);

If sqr(х - х0)+ sqr(у - у0)<=r then writeln(‘належить’) else writeln(‘не належить’);

End;

1.2.Визначте, чи належить точка А, що задана координатами (х; у), частині площини,

обмеженій відрізком осі абсцис від 0 до π та синусоїдою у = sinх.

Код обробника події має вигляд:

Var x,y:real;

Begin

Readln(x,y);

If (y<=sin(x)) and(x>=0)and(x<=pi) then writeln(‘належить’) else writeln(‘не належить’);

End;

Завдання для самостійної роботи.

1.3.Визначте, чи належить точка А, що задана координатами (х; у), частині площини,

виокремленій кільцем з радіусами R1 і R2 та центром у точці О(х0; у0). (Формула

кільця: R12 <=(х - х0)2 + (у - у0)2<=R22).

1.4. Визначте, чи належить точка А, що задана координатами (х; y), частині площини,обмеженій відрізком осі абсцис від - π /2 до π /2 та косинусоїдою у = соsх.

1.5.Визначте, чи належить точка А, що задана координатами (х; у), частині площини,

обмеженій відрізком осі абсцис від 0 до π та синусоїдою у = |sіп(2х)|.

1.6. Визначте, чи належить точка А, що задана координатами (х; у), частині площини,

обмеженій відрізком осі абсцис від - π /2 до π /2 та косинусоїдою у = |соs(2x)|.
2. Розвязувння задач на використання оператора вибору САSE

2.1. Дано ціле число N (1<=N <= 6), яке визначає порядковий номер робочого дня тижня.

За введеним значенням N виведіть розклад уроків на цей день.

Код обробника події має вигляд:

Var n:byte;

Begin

Readln(n);

Case n of

1:writeln(‘алгебра,анг.мова,фізика,інформатика’);

2: writeln(‘геометрія,укр.мова,фізика,фізкультура’);

3: writeln(‘укр.література,анг.мова,фізика,інформатика’);

4: writeln(‘історія, укр.мова,фізика,фізкультура’);

5: writeln(‘біологія, укр.мова,фізика,фізкультура’);

6: writeln(‘хімія, укр.мова,фізика,фізкультура’) else writeln(‘ми працюємо 6 днів’); End;end;
2.2. Уведемо такі позначення для відмінків української мови:

«називний» - «н» або «Н»;

«родовий» - «р» або «Р»;

«давальний» - «д» або «Д»;

«знахідний» - «з» або «З»;

«орудний» - «о» або «О»;

«місцевий» - «м» або «М»;

«кличний» - «к» або «К».

Розробіть програму, яка за введеним позначенням відмінка виводить запитання, на яке відповідає прикметник в указаному відмінку, наприклад:

«називний» - «який?».

Код обробника події має вигляд:

Var n:char;

Begin

Readln(n);

Case n of

‘H’: writeln(‘називний - який?’);

‘P’: writeln(‘родовий - якого?’);

Далі виконуємо аналогічно 2.1.
2.3.Дано натуральне число N(1 <=N <= 100), яке визначає вік людини. Виведіть це число з відповідним доданком «рік», «роки», «років». Наприклад, 1 рік, 12 років, 94 роки.

a)Код обробника події має вигляд:

Var n:byte;

Begin

Readln(n);

Case n of

1, 21, 31,41,51,61,71,81,91:writeln(n,’ ‘,’рік’);

2:2.. 4, 22..24,32..34,42..44,52..54,62..64,72..74,82..84,92..94: writeln(n,’ ‘,’роки’)

Else

writeln(n,’ ‘,’років’);end;end;

b) Var n:byte;

Begin

Readln(n);

If n mod 10 =1 then writeln(n,’ ‘,’рік’);

If (n mod 10 =2)or(n mod 10 =3)or(n mod 10 =4)then writeln(n,’ ‘,’роки’)

Else

writeln(n,’ ‘,’років’);end;

Завдання для самостійної роботи.
2.4. Розробіть програму видачі текстового варіанта шкільних оцінок:

1 1, 2, 3 - початковий рівень

2 4, 5, 6 - середній рівень

3 7, 8, 9 - достатній рівень

4 10, 11, 12 - високий рівень

2.5.Дано ціле число N (1 <= N <= 4), яке визначає порядковий номер пори року. За введеним значенням N виведіть пору року та перелік місяців, які належать їй.
2.6.Уведемо такі позначення для відмінків української мови:

«називний» - «н» або «Н»;

«родовий» - «р» або «Р»;

«давальний» - «д» або «Д»;

«знахідний» - «з» або «З»;

«орудний» - «о» або «О»;

«місцевий» - «м» або «М»;

«кличний» - «к» або «К».

Розробіть програму, яка за введенним позначенням відмінка виводить запитання,

на які відповідає іменник в указаному відмінку, наприклад:

«називний» - «хто?», «що?».

2.7.Дано ціле число N (1 <= N <= 12), яке визначає порядковий номер місяця в році. За введеним значенням N виведіть назву кварталу, до якого належить місяць.
2.8. Дано ціле число N (1 <= N < =4), яке визначає порядковий номер кварталу року(січень, лютий, березень - І квартал). За введеним значенням N виведіть перелік місяців, які належать до цього кварталу.

3.Задачі на обчислення

3.0. Виведіть на екран таблицю значень функції y=2x2. Змінна х змінюється від 0 до 20 з кроком 1.

Var x,y:integer;

Begin

X:=0;

Writeln(‘x’,’ ‘,y);

While x<=20 do begin

Y:=2*sqr(x);

Writeln(x,’ ‘,y);

X:=x+1; end;end.

Завдання для самостійної роботи.

3.1.Дано ціле число N (2 < N < 31). Сформувати і вивести цілочисловий масив А розміру

N , що містить N перших елементів послідовності чисел Фібоначчі. Fk: F1= 1,

F2=1, Fk= Fk-2 + Fk-1, k=3,4…
3.2. Дано натуральне число N (8 <= N < =1 000 000), яке визначає будь-яку цілочислову грошову суму <= 1 000 000. Відомо, що цілочислову грошову суму, більшу чи рівну7 грошовим одиницям, можна видати лише купюрами номіналом у 2 та 5 грошових одиниць. Визначте, якою кількістю купюр у 2 та 5 грошових одиниць можна видати суму в N грошових одиниць, щоб їхня загальна кількість була найменшою.

3.3. Дано чотири числа, які визначають довжини відрізків а,b,c,d. Визначте,чи

можна з цих відрізків побудувати паралелограм.

3.4.Дано три числа, які визначають довжини відрізків а, b, с. Визначте, чи можна з цих

відрізків побудувати прямокутний трикутник. (Теорема Піфагора: а2 + b2 = с2.)

3.5. Чотири відрізки задані координатами кінців (х1, у1 і (х2; y2),(x3,y3) і (x4,y4), (х5, у5 і (х6; y6),(x7,y7) і (x8,y8).

Визначте, чи утворюють вони прямокутник, якщо так, то обчисліть його площу.

(Якщо d - довжина відрізка, заданого координатами його кінців (x1; y1) і (x2;y2), то d =√(х1 – х2)2 + (у1 – у2)2

Теорема Піфагора: с2 = а2 + b2).

3.6.Обчисліть добуток парних додатних чисел, менших за 100.

3.7. Обчисліть n!

VI. Підбиття підсумків уроку

VII. Домашнє завдання. Скласти програми із «Завдання для самостійної роботи»

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації, зразки та розв’язки задач
Розв’язування ускладнених розрахункових задач та задач олімпіадного типу при підготовці дітей до І, ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської...

Старокривинський навчально виховний комплекс «дошкільний навчальний...
Розв’язування розрахункових І творчих задач під час викладання курсу «Біологія 7 9»

Лабораторна робота №8
Розв'язування експериментальних задач на виявлення функціональних груп в органічних сполуках

Шаповалов А.І. Методика розв’язування задач по хімії: Посібник для...
Шаповалов А.І. Методика розв’язування задач по хімії: Посібник для вчителя. – К.: Рад шк., 1989. – 87 с

Ядерні реакції. Енергетичний вихід ядерних реакцій. Розв’язування задач. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: познайомити учнів із можливістю перетворення ядер хімічних елементів, навчити їх обчислювати енергетичний вихід ядерних...

Затверджено
Обов’язки щодо надання інформації операторів газорозподільних систем та прогнозуючої(-их) сторони(-ін) на користь оператора газотранспортної...

1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами
Розв’язування розрахункових задач на заходження кількості речовини, молярної маси І маси речовин

Програма факультативного курсу передбачає практичні форми організації...
Деленко Олег Леонович – вчитель хімії Сокальської санаторної школи-інтернату ім. Т. Шевченка

Чисельні методи. Застосування. Основні принципи побудови
Досвід розв'язування науково-дослідних І прикладних задач показує, що незалежно від їхньої складності кінце­вої мети можна досягти...

Факультативний курс (35 год, 1 год на тиждень) Програма
Овчаренко І. Розв`язування задач з хімії. Факультативний курс. 10 клас.//Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка