Пошук по сайту


Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів - Сторінка 4

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Сторінка4/4
1   2   3   4


11-й клас

52 години (5 год на тиждень, із них 4 год – резервних)


К-ть

г-н

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів


3

Тема 4. Розмноження організмів
Нестатеве розмноження організмів.
Статеве розмноження організмів. Будова і утворення статевих клітин.

Учень (учениця):
називає:
- способи розмноження організмів;
наводить приклади:
- вегетативного розмноження у тварин і рослин;
характеризує:
- нестатеве і статеве розмноження організмів;
- будову статевих клітин;
- біологічні й соціальні аспекти регуляції розмноження
у людини;
пояснює:
- значення статевих клітин в забезпеченні
безперервності існування виду;
- біологічне значення нестатевого розмноження;
порівнює:
- статеве і нестатеве розмноження;

робить висновок:
- про значення розмноження для існування виду.

Лабораторні роботи
№ 1. Будова статевих клітин.

7

Тема 5. Закономірності спадковості
Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень.
Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування. Взаємодія генів. Позаядерна спадковість.

Учень (учениця):
називає:
- методи генетичних досліджень;
наводить приклади:


- взаємодії генів;
формулює означення понять:

- генотип, фенотип, домінантний стан ознаки,
рецесивний стан ознаки, алельні гени, гомозигота,
гетерозигота;

характеризує:
- закони Г. Менделя, їх статистичний характер;

- проміжне успадкування;

- особливості успадкування при зчепленні генів;

- основні положення хромосомної теорії спадковості;

- взаємодію алельних і неалельних генів;

пояснює:

- цитологічні основи законів Г. Менделя;

- значення позаядерної спадковості;
застосовує знання:
- законів генетики для складання схем схрещування,
розв’язування типових задач з генетики (моно- і
дигібридне схрещування);
- для оцінки спадкових ознак у родині і планування
родини.

Практичні роботи
№ 1. Розв’язування типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування).

4

Тема 7. Закономірності мінливості
Комбінативна мінливість.
Мутаційна мінливість.
Види мутацій. Мутагени.
Модифікаційна мінливість.

 • Учень (учениця):

називає:
- форми мінливості;

 • причини модифікаційної мінливості;

 • мутагенні фактори;

 • типи мутацій;

наводить приклади:
- спадкової мінливості;
- неспадкової мінливості;

 • мутацій;

характеризує:

 • закономірності мінливості;

 • модифікаційну мінливість;

 • норму реакції, варіаційний ряд, варіаційну криву;

 • мутаційну мінливість, типи мутацій;

 • мутагенні фактори;

пояснює:

 • значення комбінативної мінливості;

 • значення мутацій;

 • адаптивний характер модифікаційних змін;

порівнює:
- модифікаційну та мутаційну мінливість;

застосовує знання:
- про мутагени для обґрунтування заходів захисту від
впливу мутагенних факторів.

Лабораторні роботи
№ 2.* Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх порівняння.
№ 3. Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої.

Практичні роботи
№ 2. Розв’язування типових задач на визначення типу мутацій.

6

Тема 8. Генотип як цілісна система
Основні закономірності функціонування генів у про- і еукаріотів.
Генетика людини.

Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу.
Химерні та трансгенні організми.
Генетичні основи селекції організмів. Основні напрямки сучасної біотехнології.

Учень (учениця):
називає:
- завдання сучасної біотехнології;
- методи селекції;
наводить приклади:
- речовин (продукції), які одержують методами генної
інженерії;
характеризує:
- функції генів;
- основні напрямки та досягнення сучасної
біотехнології;
пояснює:

- значення генотипу і умов середовища для
формування фенотипу;
- значення картування генома людини;

- значення медико-генетичного консультування;
- можливості профілактики спадкових хвороб людини;
- можливості використання трансгенних організмів;
обґрунтовує:
- необхідність обережного ставлення до використання
продуктів, що виробляються генетично
модифікованими організмами;
порівнює:
- класичні методи селекції з біотехнологічними;

застосовує знання:
- для оцінки можливих позитивних і негативних
наслідків застосування сучасної біотехнології;

робить висновок:
- про роль досягнень біотехнології у житті й
господарчій діяльності людини;


6

Тема 9. Індивідуальний розвиток організмів
Запліднення. Перiоди онтогенезу у багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток.
Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму.
Діагностування вад розвитку людини та їх корекція.
Життєвий цикл у рослин і тварин.
Ембріотехнології.
Клонування.

Учень (учениця):
називає:
- періоди онтогенезу у багатоклітинних організмів;
- критичні періоди розвитку людини;
наводить приклади:
- застосування ембріотехнологій;
характеризує:
- запліднення у тварин і рослин;
- етапи онтогенезу у рослин і тварин;
- ембріогенез хордових тварин;
- постембріональний розвиток тварин;
- типи росту та його регуляцію;
- роль генотипу та умов існування в процесах росту
людини;
- проблеми старіння і смерті організмів;
- життєві цикли організмів різних царств;

пояснює:
- значення штучного запліднення;
- можливості подолання безпліддя у людини;
- біологічні основи контрацепції;
- вплив зовнішніх умов на формування та розвиток
організму;
- можливості й небезпеку клонування організмів;
- взаємодію частин організму під час розвитку;
- чергування поколінь у життєвому циклі організмів;
- процеси старіння;
- можливості корекції вад розвитку людини;
застосовує знання:
- про вплив умов життя матері й батька на розвиток
зародка і плода для підготовки до народження
дитини;

- для оцінки можливих позитивних і негативних
наслідків клонування організмів;
робить висновок:
- про роль спадковості й факторів зовнішнього
середовища в онтогенезі.

Лабораторна робота
№ 4.* Ембріогенез хордових.
Розділ ІV. НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

10

Тема 1. Популяція. Екосистема. Біосфера.
Характеристика популяцій. Статева і вікова структура популяції. Фактори, які впливають на чисельність популяції.

Екологічні чинники.
Середовище існування, пристосування організмів до середовища існування. Біологічні адаптивні ритми організмів.
Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань.

Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем.

Взаємодії організмів в екосистемах.
Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем.

Загальна характеристика біосфери. Вчення В.І.Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса. Вплив діяльності людини на стан біосфери. Збереження біорізноманіття.

Охорона біосфери.


Учень (учениця):
називає:
- надорганізмові системи;
- основні характеристики популяції;
- екологічні фактори;
наводить приклади:
- угруповань, екосистем;
- пристосованості організмів до умов середовища;
- подібності у пристосуванні різних видів до
однакових умов середовища;
- ланцюгів живлення;
- екологічних пірамід;
характеризує:

- середовища існування організмів;
- екологічні фактори, їх взаємодію;

- добові, сезонні, річні адаптивні біологічні ритми
організмів;

- структуру і функціонування надорганізмових систем;
- взаємодію організмів в екосистемах;
- ланцюги живлення;
- правило екологічної піраміди;

- біосферу, функціональні компоненти та її межі;

- поняття про ноосферу;

пояснює:
- основні закономірності дії екологічних факторів на
живі організми;
- шляхи пристосування організмів до умов існування;
- зв’язки між організмами в екосистемі;

- роль організмів (продуцентів, консументів,
редуцентів) і людини в штучних і природних
екосистемах;

- значення колообігу речовин у збереженні екосистем;

- роль заповідних територій у збереженні біологічного
різноманіття, рівноваги в біосфері;
порівнює:
- різні середовища життя;
- організми, що пристосувались до життя в різних
середовищах;
- природні та штучні екосистеми;

застосовує знання:
- про особливості функціонування популяцій, екосистем,
біосфери для обґрунтування заходів їх охорони;
- для проектування дій у справі охорони природи;

- для прогнозування наслідків впливу людини на
екосистеми;
- для визначення стратегії й тактики своєї поведінки в
сучасних умовах навколишнього середовища;
робить висновок:

- про цілісність і саморегуляцію живих систем;

- про роль біологічного різноманіття, регулювання
чисельності видів, охорони природних угруповань
для збереження рівноваги у біосфері.

Демонстрації:

Колекції, гербарні матеріали, живі об’єкти, які ілюструють вплив різних екологічних факторів на рослини і тварин; моделі екосистем; фільми про охорону природи.
Практичні роботи
№ 3.Розв’язування задач з екології.
Розділ V. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

7

Тема 1. Основи еволюційного вчення
Становлення еволюційних поглядів. Синтетична гіпотеза еволюції. Природний добір. Вид, видоутворення. Мікроеволюція. Адаптації як результат еволюційного процесу.
Макроеволюційний процес.
Сучасні уявлення про фактори еволюціїУчень (учениця):
називає:
- докази еволюції;
- результати еволюції;
наводить приклади:
- внутрішньовидової, міжвидової боротьби за

існування;
- форм природного добору;
- адаптацій організмів до умов середовища;

формулює означення понять:

- конвергенція, дивергенція, паралелізм;
характеризує:

- різні погляди на еволюцію;

- передумови розвитку еволюційного вчення;
- основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна;
- рушійні сили еволюції;
- природний добір, його види;
- основні положення синтетичної гіпотези еволюції;
- популяцію як елементарну одиницю еволюції;
- критерії виду;
- способи видоутворення;
- елементарні фактори еволюції;
- правило необерненості еволюції;

пояснює:
- синтез екології та еволюційних поглядів;
- різноманіття адаптацій організмів як результат

еволюції;
порівнює:
- штучний і природний добір,
- географічне і екологічне видоутворення;
застосовує знання:
- для пояснення результатів еволюції, процесів

виникнення пристосувань, утворення нових видів.

Практичні роботи
№ 4. Порівняння природного і штучного добору.

4

Тема 2. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу
Гіпотези виникнення життя на Землі. Еволюція одноклiтинних та багатоклітинних організмів. Перiодизація еволюційних явищ. Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем.

Система органічного світу як відображення його історичного розвитку.

Учень (учениця):
називає:
- таксономічні одиниці;
- ери, періоди розвитку Землі;
характеризує:
- різні погляди на виникнення життя на Землі;
- гіпотези походження еукаріотів;
- еволюційні події в протерозойську, палеозойську,

мезозойську та кайнозойську ери;
пояснює:
- принципи класифікації організмів;
робить висновок:
- про ускладнення тваринного і рослинного світу в
процесі еволюції;
- про єдність органічного світу.

Демонстрації:

Скам’янілості, відбитки, викопні рештки рослин і тварин.

1

Узагальнення курсу
Основні властивості живих систем.
Можливості й перспективи застосування досягнень біології у забезпеченні існування людства.

Учень (учениця):
називає:
- властивості живих систем;
наводить приклади:
- властивостей живого, що характерні для різних рівнів

його організації;

- використання біологічних знань у власному житті і в
забезпеченні існування людства;
характеризує:
- властивості живих систем;
застосовує знання:
- для оцінки моральних і соцiальних аспектів
біологічних досліджень.


Екскурсії:
1. Способи розмноження рослин (оранжерея, теплиця, ботанічний сад, дослідна станція тощо).

2. Запровадження нових сортів рослин і порід тварин у господарствах (селекційна станція, племінна ферма).

3. Методи розведення птахів: інкубація, розвиток курчат (птахофабрика).

4. Різноманітність видів у природі (природничий музей).

5. Історія розвитку життя на Землі (природничий музей).
1   2   3   4

Схожі:

Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Вступ. Програма призначена для навчання біології на академічному рівні у класах універсального, спортивного, математичного, фізичного,...

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Характеристика структури навчальної програми. Програма включає пояснювальну записку, основний зміст І державні вимоги до рівня загальноосвітньої...

Календарно-тематичне планування уроків з інформатики для 7-х класів
«Інформатика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство...
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься...

Програма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Програма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програмою передбачено вивчення хімії металічних І неметалічних елементів І їхніх сполук (10-й клас) І основних класів органічних...

Програма з хімії для 10-11 класів
Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень...

Програма з хімії для 10-11 класів
Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи»
Міністерства освіти І науки України або схвалення для використання у загальноосвітніх навчальних закладахБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка