Пошук по сайту


Заняття

Заняття

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

“Затверджено”

на методичній нараді кафедри гігієни та екології.
Завідувач кафедри член-кореспондент НАМН України,

професор В.Г.Бардов


________________________

(ПІП, підпис)
“______” _____________ 20 р.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВНавчальна дисципліна

Гігієна та екологія.

Модуль №

1

Змістовний модуль №

1

Тема заняття

„Гігієнічні аспекти проживання населення на територіях з підвищеними рівнями радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Концепція безпечного проживання населення на забруднених територіях внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС”.

Курс

VI, семестр 11-12

Факультет

Медико-профілактична справа


Укладачі: доцент І.М Пельо,

асистент В.В. КарпенкоКиїв 2011

1. Конкретні цілі :


1. Визначати й оцінювати рівень впливу іонізуючої радіації на населення, яке проживає на територіях забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

2. Визначати основні компоненти радіаційного впливу на населення (медичні, техногенно-підсилені, природні, тощо).

3. Застосовувати заходи щодо зниження опромінення населення, яке проживає на територіях забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, від джерел іонізуючих випромінювань.

4. Трактувати концепцію проживання населення України на територіях з підвищеними рівнями радіоактивного забруднення.

Для реалізації перерахованих цілей необхідні початкові знання-уміння, отримані студентами на попередніх заняттях з розділу «Радіаційна гігієна».

2. Базовий рівень підготовки.

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

Медична і біологічна фізика.

Пояснювати будову атома та його ядра.

Пояснювати сутність радіоактивності та природу цього явища. Пояснювати види ядерних перетворень.

Пояснювати види іонізуючого випромінювання їх якісні та кількісні характеристики, одиниці вимірювання.

Медична біологія.

Пояснювати основи біологічної дії іонізуючого випромінювання.

Пояснювати первинні процеси при дії іонізуючого випромінювання.

Пояснювати дію іонізуючого випромінювання на клітину та багатоклітинні організми.

Пояснювати дію іонізуючого випромінювання на організм теплокровних.

Пояснювати реакції організму людини на дію іонізуючого випромінювання.

Гігієна та екологія.

Пояснювати поняття про дозові ліміти та принципи радіаційного захисту.

Пояснювати дозові ліміти зовнішнього опромінення.

Пояснювати допустимі рівні внутрішнього опромінення.

Класифікувати ситуації діяльності людини, пов’язані з джерелами іонізуючого випромінювання.

Використовувати групи регламентів і нормативні показники (ліміти доз, рівні дії, допустимі рівні надходження радіонуклідів через органи дихання і травлення ті ін.) при визначенні можливого радіаційного впливу на організм людини.

Радіологія

Класифікувати та пояснювати види променевих уражень організму людини.

3. Організація змісту навчального матеріалу
Зміст теми заняття подано графом логічної структури, який включає об’єм інформації яку повинен засвоїти студент.

В результаті вивчення теми студент повинен:
Знати:

1. Джерела і шляхи забруднення навколишнього середовища радіонуклідами.

2. Якісні та кількісні характеристики іонізуючих випромінювань та радіонуклідів.

3. Радіаційно-гігієнічні регламенти.

4. Концепцію проживання населення України на територіях з підвищеними рівнями радіоактивного забруднення.

5. Основні дозостворюючі радіонукліди.

6. Сутність концепції безпечного проживання населення на забруднених територіях внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

7. Юридичне та виконавче забезпечення положень Концепції безпечного проживання населення на забруднених територіях внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

8. Основні положення Закону України «Про правовий режим території, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

9. Принципи та критерії зонування території України, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС.
Вміти:

1. Оцінювати забруднення радіонуклідами об’єктів навколишнього середовища.

2. Давати оцінку територіям, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3. Застосовувати критерії для визначення зон радіоактивного забруднення території України, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС

4. Обґрунтовувати протирадіаційні заходи, спрямовані на мінімізацію опромінення організму людини.

4. План і організаційна структура навчального заняття

з гігієни та екології.з/п


Етапи заняття


Роз-поділ часу

(хвилин)


Види контролю

Засоби

навчання


1.

Підготовчий етап

15

Перевірка протокольних зошитів

  • методичні вказівки;

  • законодавчі документи;

  • формули для розрахунків;

  • тестові завдання;

  • ситуаційні задачі.

1.1

Організаційні питання.
1.2

Формування мотивації.

2.

Основний етап.

90

Усне опитування за стандарти зо-ваними переліка-ми питань, прак-тичні завдання, ситуаційні задачі, тестові завдання.

2.1

Обговорення та розбір теоретичного матеріалу.
2.2

Вирішення завдань і ситуаційних задач

3.

Заключний етап

30

Підсумковий контроль рівня знань (письмове тестування), перевірка протокольних зошитів

3.1.

Контроль кінцевого рівня підготовки.

20

3.2.

Загальна оцінка навчальної діяльності студента.

5

3.3

Інформування студентів про тему наступного заняття.

5


5. Методика організації навчального процесу на практичному (семінарському) занятті.

5.1. Підготовчий етап.

На початку заняття викладач проводить перевірку і корекцію початкового рівня знань, формування мотивації студентів за темою заняття.

5.2. Основний етап.

Після засвоєння теоретичних питань студенти знайомляться з тактичним алгоритмом.

Відповідно до алгоритму, на підставі приведених даних проводять класифікацію ситуації діяльності, пов'язаної з опроміненням іонізуючим випромінюванням, шляхом віднесення її до практичної діяльності або втручання.

Обирають групу радіаційно-гігієнічних регламентів, у відповідності до якої надалі здійснюється оцінка радіаційного впливу на людину.

Визначають категорію осіб, що опромінюються, до якої відноситься даний контингент.

Враховуючи групи радіаційно-гігієнічних регламентів і категорії осіб, що опромінюються, вибираються показники, за якими проводиться оцінка радіаційного впливу на людину.

5.3. Заключний етап.

Викладач оцінює поточну діяльність кожного студента упродовж заняття, стандартизований кінцевий контроль, проводить аналіз успішності студентів, оголошує оцінку діяльності кожного студента і виставляє в журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач завіряє їх своїм підписом.

Інформування студентів про тему наступного заняття і методичні прийоми щодо підготовки до нього.
6. Додатки. Засоби для контролю:

6.1. Контрольні питання:

1. Джерела і шляхи забруднення навколишнього середовища радіонуклідами.

2. Якісні та кількісні характеристики іонізуючих випромінювань та радіонуклідів.

3. Радіаційно-гігієнічні регламенти.

4. Концепцію проживання населення України на територіях з підвищеними рівнями радіоактивного забруднення.

5. Основні дозостворюючі радіонукліди.

6. Сутність концепції безпечного проживання населення на забруднених територіях внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

7. Юридичне та виконавче забезпечення положень Концепції безпечного проживання населення на забруднених територіях внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

8. Основні положення Закону України «Про правовий режим території, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

9. Принципи та критерії зонування території України, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС.
6.2. Ситуаційні завдання.

Завдання 1

Спеціалістами відділу радіаційної гігієни проводиться моніторинг радіаційного стану території району.

Необхідно скласти програму обстеження. При складанні програми дослідження слід враховувати наступні запитання.

1. Які види санітарно-гігієнічних досліджень необхідно провести на території?

2. Які об’єкти навколишнього середовища необхідно досліджувати?

3. Які прилади слід використовувати?

4. Вкажіть нормативні документи згідно з якими проводиться дослідження та оцінка радіаційного стану територій.

Завдання 2

Встановлено, що на ядерному об'єкті відбулася аварія. В ході вивчення радіаційної ситуації в населеному пункті, де розташований об'єкт, встановлено, що радіонукліди потрапили в навколишнє середовище (за територію підприємства). Розрахунок показав, що за умови продовження проживання населення на даній території дози його опромінення за перші два тижні складуть:

-доза опромінення на все тіло – 20 мЗв;

-доза опромінення щитоподібної залози у дітей – 70 мГр;

- доза опромінення щитоподібної залози у дорослих – 120 мГр.

Дайте гігієнічну оцінку даній ситуації з точки зору радіаційної безпеки. При складанні висновку необхідно:

1.Вказати основні нормативно-методичні документи, якими потрібно керуватися в даному випадку.

2.Класифікувати дану ситуацію з точки зору радіаційної безпеки ("практична діяльність" або "втручання").

3.Вказати групу регламентів, якою потрібно керуватися в даному випадку (обґрунтуйте).

4.Вказати категорію осіб, до якої відноситься населення в даному випадку.

5.Визначити і обґрунтувати вид аварії (промислова або комунальна).

6.Визначити показники, якими необхідно користуватися при оцінці радіаційного впливу на населення в даній ситуації.

7.Обгрунтувати контрзаходи, які доцільно використовувати в даній ситуації (характер контрзаходів, їх мета).
7. Рекомендована література.

Основна:

1.Гігієна та екологія. Підручник. / За ред. В.Г.Бардова. – Вінниця: Нова книга, 2006.-720 с.

2. Радіаційна гігієна: Підручник / за редакцією проф. В.Я. Уманського та проф. С.Т. Омельчука. – Донецьк: Норд-Прес, 2009. – 143 с.

3. Мащенко М.П., Мечов Д.С., Мурашко В.О. Радіаційна гігієна. – Харків: Ін-т монокристалів, 1999. – С.121-135, 145-160, 220-232, 244-250, 251-266, 294-370.

4.Ильин Л.А., Кириллов В.Ф., Коренков И.П. Радиационная гигиена. – М.: "Медицина", 1999. – С.196-350.

5.Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань" від 14 січня 1998 року №15/98-ВР.

6.Норми радіаційної безпеки України НРБУ-97; Державні гігієнічні нормативи. – Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1997. – 121с.

7. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України. – Київ, 2005. – 83 с.

8.Лекції за темою.

9. Граф логічної структури теми.
Додаткова:

1. Нікберг І.І. Радіаційна гігієна. – К.: "Здоров'я", 1999. – С.12-23, 40-41, 42-62.

2.Лось І.П., Павленко Т.О. Природна радіоактивність: рівні опромінення, розвиток концептуальних основ їх зменшення // НРБУ-97. Відповіді на запитання практики. Тлумачний та методичний посібник / Під ред. чл.-кор. АМН України, проф. А.М. Сердюка. – К.: Фірма Деркул, 2004. – С.76 - 103.

3.Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді; Гігієнічний норматив ГН 6.6.1.1.-30-2006.-Київ: ДП „Центр інформаційних технологій”, 2006. – 22.

4.Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений естественных радионуклидов в строительстве (ДБН В.1.4.-0.01-97; ДБН В.1.4-0.02-97; ДБН В.1.4-1.01-97; ДБН В.1.4-2.01-97). – Киев, 1997.

5.Положение о радиационном контроле картонно-бумажной продукции, 1995.

6.Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів 137Cs і 90Sr у деревині та продукції з деревини; Гігієнічний норматив ГН 6.6.1-120-2005.

7.ICRP Publication 60. Radiation protection 1990: Recommendations of the International Commission on Radiological Protection (ICRP) – New York: Pergamon Press, 1991. - 197 p. (Публикация 60 МКРЗ - Рекомендации Международной комиссии по радиологической защите 1990 г.).

8.ICRP Publication 63. Principles for Intervention for Protection of the Public in a Radiological Emergency. - New York: Pergamon Press, 1991. (Публикация 63 МКРЗ, Принципы вмешательств для защиты населения при радиологических чрезвычайных ситуациях).

9.Публикация 65 МКРЗ. Защита от радона-222 в жилых помещениях и на рабочих местах. - М.: Энергоатомиздат, 1995 - 78 с.

10.Nuclear Power: Accidental releases - practical guidance for public health action // WHO Regional Publication, European Series № 21. - Copenhagen, 1987. - 47 p. (Ядерная энергия: Аварийные выбросы – практическое руководство для действий по охране здоровья).

11.US National Academy of Sciences (1989). Report by the Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiation («BEIR V»). National Academy of Sciences/ National Research Council, Washington, DC. (Доклад Комитета по биологическим эффектам ионизирующего излучения «БЭИР V ». Национальная Академия наук США).

12.Критерии для принятия решений о мероприятиях защиты населения в случае аварии ядерного реактора (Утв. МЗ СССР от 16.05.1990 г.). – М., 1990. - 16 с.

13.UNSCEAR 1993, Report to the General Assembly, with Scientific Annexes. Sources and Effects of Ionizing Radiation. New York, 1993. (НКДАР. Доклад Генеральной Ассамблее ООН с научными приложениями. Источники и эффекты ионизирующего излучения).

14.Intervention Criteria in a Nuclear or Radiation Emergency: Safety Series № 109 - Vienna: IAEA, 1994. - 119 p. (Критерии для вмешательств при ядерных и радиационных чрезвычайных обстоятельствах).
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Теоретичного та практичного заняття
Запрошуємо вас поринути у світ цікавої хімії! Заняття в нашій школі це шанс відкрити для себе красу цієї чудової науки, яка супроводжує...

Тема заняття

Заняття
Організація І проведення розвідки джерел водопостачання при надзвичайних ситуаціях та під час війни. Оцінка якості води польовими...

Заняття
Організація І проведення санітарного нагляду за очищенням, знезараженням, дезактивацією води у польових умовах при надзвичайних ситуаціях...

Робочий навчальний план від 10. 06. 2011 №572 (додаток 2) складений відповідно до Типового
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

Заняття
В кожній цивілізованій країні найбільшою цінністю суспільства є людина, її життя І здоров’я. Тому захистити І зберегти фізичне, психічне...

Сценарій тренінгу з використанням проектного методу під час проведення...
Мотивація: кожен студент майбутній господар (господиня) І мусить знати не лише найпростіші правила етикету, а й безліч інформації,...

Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін
В ньому проводяться уроки, гурткові, позакласні І факультативні заняття, вихов­на робота з учнями, систематичне підвищення нау­кової,...

Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін
В ньому проводяться уроки, гурткові, позакласні І факультативні заняття, вихов­на робота з учнями, систематичне підвищення нау­кової,...

Методичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих...
Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти І науки України від 29. 11. 2005р. №682. Додаткові години...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка