Пошук по сайту


Факультативний курс (35 год, 1 год на тиждень) Програма

Факультативний курс (35 год, 1 год на тиждень) Програма

Розв`язування задач з хімії

10 клас

Факультативний курс

(35 год, 1 год на тиждень)
Програма

 1. Овчаренко І. Розв`язування задач з хімії. Факультативний курс. 10 клас.//Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії: Варіативна складова Типових навчальних планів. 5-12 класи / Упор.: О.А. Дубовик, С.С. Фіцайло.-Тернопіль: Мандрівець, 2010. – С. 102-113.

Посібники:

 1. Гранкіна Т.М. Хімія. Задачник з «помічником». 10-11 класи. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 96 с.

 2. Кукса С.П. 600 задач з хімії. 2-ге вид., зі змінами. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 144 с.

 3. Пигуль В.С., Сударєва Г.Ф., Абжалов Р.Р. Збірник задач з хімії з розвязаннями та поясненнями. 10-11 класи. – Х.: Вид. група «Основа», 2011. – 208 с.

Факультативний курс «Розв`язування задач з хімії» призначений для багатопрофільної підготовки учнів 10 класу. Вивчення курсу сприяє вдосконаленню і поглибленню знань і вмінь учнів фізико-математичного, технологічного та універсального профілів і поглибленню знань та вмінь учнів гуманітарного, спортивного і філологічного профілів. Зміст навчальної програми розрахований на 34 години і ґрунтується на знаннях, набутих на уроках хімії, фізики, математики.

Мета курсу – сприяння поглибленню, вдосконаленню та розширенню знань і вмінь під час розвязування хімічних задач, набуття навичок самоосвіти і самовдосконалення.

Вивчення курсу спрямоване на виконання таких завдань:

  • узагальнення та систематизація, розширення і вдосконалення набутих на уроках знань і вмінь;

  • уміння застосовувати набуті знання на практиці;

  • розкриття і застосування міжпредметних зв`язків;

  • розвиток уявлень про застосування хімічних обчислень у побуті і господарстві та забезпеченні добробуту людини;

  • створення умов для самовизначення і саморозвитку особистості, формування ставлення до хімії як до можливої галузі майбутньої професійної діяльності;

  • формування життєвої і соціальної компетентностей учня, його екологічної культури.
№ з/п

Зміст програмового матеріалу

К-сть годи-

Дата

Використання ІКТ

Примітка

Розв`язування задач за формулами (3 год)

1.

Обчислення кількості речовини за кількістю структурних частинок, масою, об`ємом (для газів), відносною густиною газів.

1


2.

Обчислення масової частки елемента в речовині, виведення формул речовин за масовими частками елементів, виведення формул речовин за масовими частками елементів та відносною молекулярною масою речовини.

1


3.

Обчислення з використанням газових законів.

1


Розв`язування задач за рівняннями хімічних реакцій (3 год)

4.

Обчислення за рівняннями послідовних реакцій.

1


5.

Обчислення за рівнянням реакції маси (об`єму) однієї речовини за відомою масою (об`ємом) іншої речовини.

1


6.

Знаходження невідомого елемента за рівнянням хімічної реакції.

1


Розв`язування задач на розчини (6 год)

7.

Обчислення з використанням масової частки розчиненої речовини.

1


8,

9.

Обчислення на визначення масової частки речовини у розчині, утвореному після хімічної взаємодії розчинюваної речовини з водою. Обчислення з використанням густини розчину. Обчислення з викорстанням олеуму.

Обчислення з використанням правила діагоналей.

2


10.

Обчислення з використанням поняття «кристалогідрати».

1


11.

Розв`язування задач на розчинність.

1


12.

Обчислення з використанням молярної концентрації.

1


Розв`язування задач на домішки (2 год)

13.

Обчислення маси (об`єму) речовини продукту реакції, якщо одна з реагуючих речовин містить домішки.

1


14.

Обчислення масової (обємної) частки домішок у технічному зразку речовини.

Обчислення маси (обєму) речовини з домішками, що бере участь у хімічній реакції.

1


Розв`язування задач на суміші (2 год)

15.

Обчислення складу сумішей.

Обчислення складу сумішей, якщо не всі компоненти вступають у хімічні реакції.

1


16.

Обчислення складу сумішей, якщо всі компоненти вступають у хімічні реакції.

1


Розв`язування задач на надлишок (3 год)

17.

Обчислення маси (об`єму) продукту реакції, якщо одна з речовин узята в надлишку.

1


18.

Обчислення, пов`язані в визначенням речовини, яка утворюється.

1


19.

Обчислення на знаходження складу суміші утворених солей.

1


Розв`язування задач на виведення формул речовин за продуктами згоряння (2 год)

20.

Розв`язування задач на виведення формул речовин за кількістю речовини, об`ємами продуктів згоряння.

1


21.

Розв`язування задач на виведення формул речовин за масою продуктів згоряння.

1


Розв`язування задач на виведення формул

за властивостями речовин (2 год)

22.

Розв`язування задач на виведення формул неорганічних речовин за їх

властивостями.

1


23.

Розв`язування задач на виведення формул органічних речовин за їх

властивостями.

1


Розв`язування задач на обчислення швидкості хімічної реакції та константи рівноваги (3 год)

24.

Поняття про швидкість хімічної реакції. Залежність швидкості реакції від різних чинників. Закон діючих мас. Правило Вант-Гоффа.

1


25.

Обчислення швидкості хімічної реакції.

1


26.

Константа рівноваги. Обчислення рівноважних концентрацій речовин та константи рівноваги.

1


Розв`язування задач на обчислення теплового ефекту реакції

(2 год)

27.

Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції.

1


28.

Обчислення теплового ефекту хімічної реакції.

1


Розв`язування задач на електроліз (3 год)

29.

Електроліз. Електроліз розплавів та розчинів.

1


30.


Електрохімічний еквівалент.

1


31.

Закон Фарадея.

1


Розв`язування комбінованих задач (4 год)

32.

Розв`язування комбінованих задач

1


33.

Розв`язування комбінованих задач

1


34.

Розв`язування комбінованих задач

1


35.

Підсумкове заняття. Тестування. Захист проектів. Вручення сертифікатів.

1


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тем неметалічні елементи та їхні сполуки. ( 14 год) +3
Основні хімічні властивості неметалів. Поширення неметалічних елементів у природі

Тем неметалічні елементи та їхні сполуки. ( 35 год.)
Особливості будови атомів неметалічних елементів, що зумовлюють хімічні властивості неметалів

Тема уроку
Повторення та поглиблення основних хімічних понять курсу хімії 7-го класу. Розрахунки в хімії (20 год)

70. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (3 год.)
Хх ст. Поняття інформації. Інформація І повідомлення. Інформація та інформаційні процеси. Носії інформації, форми І способи подання...

Програма курсу 6-го класурозрахована на 70 годин (2 години на тиждень),...
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...

Програма призначена для розвитку та виховання творчих, інтелектуальних,...
України, всесвітня історія, основи правознавства, основи економіки І підприємництва, основи філософських знань, громадянська освіта...

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів основи християнської етики
Добра, Краси, вбачається необхідним вивчення предметів духовно-морального спрямування, складовою яких є спеціальний курс "Основи...

Сучасна колоїдна хімія це велика, самостійна частина хімічної науки,...
Курс колоїдної хімії ставить метою дати чітке уявлення про теоретичні І експериментальні основи цієї науки, виділяючи її особливу...

Курс лекцій з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» для...
Технологія будівельного виробництва: Курс лекцій для студентів інженерно-будівельного профілю / Укл.: Я. Й. Коцій, к т н., доц.;...

Тиждень енергозбереження у
Мета: формувати у учнів екологічний світогляд, свідоме ставлення до проблем суспільства та відповідну поведінку в суспільстві; формувати...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка