Пошук по сайту


Поняття про розч ини І розчинність

Поняття про розч ини І розчинність

ТЕМА:

ПОНЯТТЯ ПРО РОЗЧИНИ І РОЗЧИННІСТЬ

( 9 клас)

Мета: повторити основні поняття теми, класифікувати розчини за розміром частинок та насиченістю розчину; дійти висновку про вплив чинників на розчинність та механізм розчинення речовин з різними типами хімічного зв'язку; обговорити значення розчинів у житті людини; виховувати почуття колективізму під час роботи в групах, упроваджувати політехнічне виховання, показуючи значення розчинів у народному господарстві, техніці; розвивати логічне мислення, вміння аналізувати та оробот висновки.

Тип уроку: урок удосконалення знань і вмінь.

Основні методи6 бесіда, робота з таблицями, підручником, групова робота.

Міжпредметні зв'язки: природознавство, біологія,фізика.

Наочність: таблиця "Розчинення у воді речовин з різним типом хімічного зв'язку", таблиця розчинності кислот, основ і солей у воді.

Хід уроку
І. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми, мети і завдань уроку.

Завдання уроку

- повторити основні поняття теми;

- класифікувати розчини за розміром частинок та насиченістю розчину;

- дійти висновку про вплив чинників на розчинність та механізм розчинення речовин з різними типами хімічного зв'язку;

- обгрунтувати значення розчинів у житті людини.
І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Пояснити, що означають такі поняття:

а) розчин;

б) рочинник;

в) розчинювана речовина;

г) розчинність;

д) суспензія;

е) емульсія;

є) насичений розчин;

ж) ненасичений розчин;

з) розбавлений розчин;

і) концентрований розчин,.
ІІ. РОБОТА В ГРУПАХ

Учні поділені на гетерогенні групи. Кожна група працює над своїм завданням.
завдання для І групи

Серед запропонованих слів вилучіть зайве. Відповідь мотивуйте, логічно об'єднавши за змістом поняття, що залишаться:

1. Розчин, розчинник, вода, розчинна речовина, насичений, речовин, об'єм.

( Розчин - це система, що складається з двох компонентів : розчинника та розчиненої речовини. Вода є розчинником для багатьох речовин. Зайві слова - насичений обє'м).

2. Насичений, ненасиченій, багато, вода, розчин, розчиняється, температура, розчинна речовина.

(Насичений розчином є такий, у якому за певної температури ця речовина не може більше розчинятися. Ненасичений розчин - такий, у якому за певної температури ця речовина ще може розчинятися. Зайві слова - вода та багато.)

3. Концентрований, розчинна речовина, насичений. розбавлений, багато, тиск, розчин, мало.

(Розбавлений розчин містить мало розчиненої речовини, а концентрований - багато. Зайві слова - насичений та тиск.)

4. Перенасиченій, кристали, об'єм, охолодження, розчинна речовина, розбавлений, розчинність.

(При охолодженні насиченого розчину розчинність речовини падає, вона випадає у вигляді кристалів. Зайве слово - розбавлений.)
Завдання для ІІ групи

На столі містяться: суміш солі з водою, суміш крейди з водою, суміш соди з водою, оцет, чай, кава. Розділіть ці розчини на групи. Які з них викликають труднощі у візуальному розділенні. Чому?

На стоіл містяться: склянка з ненасиченим розчином солі, склянка з насичним розчином солі, вода, чиста сіль, спиртівка. Запропонуйте способи переведення ненасиченого розчину у насичений.

Користуючись таблицею розчинності, наведіть приклади речовин з найменшою та найбільшою розчинністю. Зробіть висновок про залежність розчинності твердих речовин від температури.
Завдання для ІІІ групи

  • Відомо, що за швидкого піднімання водолазів із глибини спостерігається явище утворення пухирців газу азоту. Водолаз може загинути від газової емболії, або так званої кесонної хвороби. Поясніть причину цього явища.

  • Людина, що потрапила вперше у гірську місцевість, може втратити свідомість від гіпоксії - нестачі кисню. Як ви можете пояснити це явище? Адже газовий склад атмосферного повітря майже не змінюється.

  • Відомо, що кров хребетних тварин - розчин, а плавальний міхур - чудове пристосування кісткових риб до плавучості. Він оплетений мережею кровоносних судин. Поясніть, як риба змінює питому масу свого тіла під час піднімання та опускання в товщі води за рахунок плавального міхура?


Загальні завдання для всього класу

Кожній команді навести якомога більше прикладів природних розчинів.

Закінчіть рівняння реакцій

FeCl2 + ?- AgCl8 + ?

NaOH + ? - ? +Fe(OH)3

? +Ba(NO3)2 - BaSo4+ ?

PbCl2 + ? - ? +PbS

Кожній кманді пропонується предмети або ємкості з розчинами та кристалогідрати: пачка Бордоської суміші, що містить мідний купорос, ампула із розчином шлюкози, харчова сода, пакет із гіпсом, ампула із фізіолігічним розчином, сплав двох металів, чорнило, аптечний розчин хлоридної кислоти, пляшка мінеральної води, розчин аміаку.

Обгрунтуйте використання людиною цих розчиннів у різних галузях.

Знайдіть логіку в наступних парах слів: розчини - життя, розчини - медецина, розчина - їжа, розчини - промисловість. Відповідь обгрунтуйте.
ІІІ. САМОСТІЙНА РОБОТА

І варіант

Рівень "А"

1. Доведіть, що розчинення є фізико - хімічним процесом.

2. Які речовини називають кристалогідратами? Наведіть приклади, вкажіть галузі застосування.

3. Чим відрізняється насичений рочин від ненасиченого? Чи завжди насичений розчин є концентрованим? Відповідь підтвердіть прикладом.
ІІ варіант

Рівень "А"

1. Дайте пояснення тепловим ефектам, що супроводжують процес розчинення. Наведіть виклади.

2. Наведіть приклади істинних розчиннів. Чим вони відрізняються від грубо-дисперсних систем? Наведіть приклади грубо-дисперсних систем, які використовує людина.

3. Чим відрізнаяється розбавлений розчин від концентрованого? Чи завжди концентрований розчин є насиченим? Відповідь підтвердіть прикладом.
І варіант

Рівень"Б"

Знайдіть помилку у твердженні. Складіть правильне твердження.

1. Усі солі Кальцію розчинні у воді.

2. Розчин скаладється тільки з двох компонентів.

3. Розчинник - це така складова розчину, якої більше, якщо розчинна речовина - кристалічна сполука.

4. На глибині моря розчинність газоподібних сполук менша, бо там холодніше.

5. Кристалогідрати - це тверді розчини, оскільки молекули води містяться у них у твердому агрегатному стані.

6. Розчинність натрій хлориду за температури 40 С становить 35 г на 100 г води.
ІІ варіант

Рівень "Б"

1. Практично всі солі лужних елементів розчинні у воді.

2. Морська вода - це суспензія, особливо після шторму.

3. Якщо змішати 1 л спирту та 70 мл води, то розчинником буду спирт.

4. Щоб збільшити концентрацію розчину, необхідно до нього додати воду.

5. Чим більший зразок кристалу, тим швидше він буде розчинятися у воді, бо його поверхня велика.

6. Розчинність калій нітрату за температури 50 С становить 170 г на 100 г води.
Вставте пропущені слова
І варіант

Рівень "С"

1. Розчин - це сукупність ... або більше компонентів, один з яких є ... .

2. Якщо в розчиннику розченено ... речовини, то такий розчин називається концентрованим.

3. Під час розчинення у 100 г води 60 г солі утворюєтться ... розчин.

4. Сполука складу FeSO4 * 7H2O називається купорос та належить до твердих розчинів....

5. Щоб збільшити розчинність газоподібних сполук у воді, необхідно збільшити... .
ІІ варіант

Рівень "С"

1. Найпоширенішим розчинником є ....

2. Відносно води магнію сульфат є ... сполукою.

3. Для підтримання життєдіяльності людини під час хвороби в організм вводять розчин ....

4. У разі втрати свідомості в медицині використовують розчин...

5. Внаслідок перебування срібної ложки протягом певного часу у склянці з водою розчин в розчин потрапили йони Аргентуму. Утворився ... розчин.

IV. Підбиття підсумків семінару

Домашнє завдання. Повторити поняття "масова частка речовини" (математика).

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок вивчення нового матеріалу
Мета уроку: ввести поняття про міцність атомних ядер, з’ясувати фізичний зміст поняття «дефект мас», навчити учнів розв’язувати стандартні...

Тема. «Оксиген І Кисень. Фізичні властивості. Добування кисню в лабораторії....
Мета: поширити поняття про хім елемент І прості речовини, вміти розрізняти ці поняття, спостерігати, аналізувати, робити висновки,...

Тема: Узагальнення І систематизація знань з теми «Початкові хімічні поняття»
«Початкові хімічні поняття», хімічні формули, валентність, відносна атомна І молекулярна маса, вміти використовувати їх під час виконання...

3. поняття
Починаючи аналіз логічних форм, слід зазначити, що між логіками не існує згоди у питанні, яку з форм мислення вважати більш простою...

Конспект уроку 38 Тема: Історичні відомості про способи класифікації...
Тема: Історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні метали

Тема уроку-семінару
Мета: дати поняття про елементарний склад речовин; поглибити знання учнів про різноманітність та застосування речовин, що входять...

Розділ поняття про валеологію. Об'єкт, метод та методологічні основи, історія розвитку науки 4

Студента групи м -99
Основні поняття про науку,як сферу людської діяльності націленої на пізнання природи

Реферат з дисципліни
Основні поняття про науку,як сферу людської діяльності націленої на пізнання природи

Тема 1: Основні поняття про паралельні обчислення
Загальні зауваження стосовно оцінки продуктивності паралельних алгоритмів та системБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка