Пошук по сайту


Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті

Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті


Наказ Міністерства транспорту України
від 1 липня 1997 року N 240

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 вересня 1997 р. за N 440/2244

З метою виконання Закону України "Про пожежну безпеку", забезпечення належного рівня пожежної безпеки на об'єктах та у рухомому складі залізничного транспорту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті з додатками (додаються) та ввести їх у дію з 1 січня 1998 року.

2. Першому заступнику Міністра транспорту - генеральному директору Укрзалізниці А. В. Слободяну:

2.1. Зареєструвати у встановленому порядку зазначені Правила в Міністерстві юстиції України.

2.2. Довести ці Правила до відома залізниць, підприємств, організацій та установ залізничного транспорту.

2.3. Разом з начальниками залізниць організувати вивчення цих Правил працівниками залізничного транспорту та провести позаплановий протипожежний інструктаж.

3. Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР від 27.12.1978 р., вважати такими, що не застосовуються на території України.

4. Наказ Міністерства транспорту України від 27.04.97 р. N 146 "Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті" вважати таким, що не набрав чинності.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника міністра транспорту - генерального директора Укрзалізниці А. В. Слободяна.

 

 

Міністр

М. П. КРУГЛОВ


 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства
транспорту України
від 1 липня 1997 р. N 240 

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 вересня 1997 р. за N 440/2244

ПРАВИЛА
пожежної безпеки на залізничному транспорті

1. Загальні вимоги пожежної безпеки до об'єктів та рухомого складу

1.1. Загальні положення

1.1.1. Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті (надалі - Правила) розроблено відповідно до вимог Закону України "Про пожежну безпеку" та Правил пожежної безпеки в Україні, які затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22.06.95 р. N 400 і зареєстровані Міністерством юстиції України 14.07.95 р. за N 219/755. Правила визначають основні вимоги пожежної безпеки на об'єктах (будівлях, спорудах, технологічних лініях тощо) і в рухомому складі залізничного транспорту і є обов'язковими для виконання підприємствами, установами, організаціями й об'єднаннями Укрзалізниці, а також іншими підприємствами, установами, організаціями та громадянами, котрі користуються послугами залізничного транспорту.

Вимоги пожежної безпеки для відомчих житлових будинків, адміністративних і громадських будівель та інших об'єктів, які належать Укрзалізниці, що не ввійшли до цих Правил, визначаються Правилами пожежної безпеки в Україні.

1.1.2. Для забезпечення пожежної безпеки на об'єктах Укрзалізниці слід керуватися стандартами, будівельними нормами, правилами влаштування електроустановок (ПУЕ), нормами технологічного проектування та іншими нормативними актами з цього питання.

1.1.3. Контроль за виконанням Правил здійснюється згідно з чинним законодавством.

1.1.4. Посадові особи та громадяни, котрі є винуватцями порушення цих Правил, несуть адміністративну, кримінальну або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.2. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

1.2.1. Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій і об'єднань (далі - підприємств) Укрзалізниці покладається на їх керівників і уповноважених ними осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором.

1.2.2. Власники підприємств або уповноважені ними органи, а також орендарі зобов'язані:

- розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід;

- відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, чинні в межах підприємства, здійснювати постійний контроль за їх дотриманням;

- забезпечувати дотримання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання приписів і постанов органів державного пожежного нагляду (ДПН) та відомчої воєнізованої охорони (ВВО);

- організовувати для інженерно-технічних працівників (ІТП), службовців і робітників спеціальне навчання, інструктування та перевірку знань з питань пожежної безпеки згідно з додатком N 1 до цих Правил;

- у разі відсутності в нормативних актах вимог, необхідних для забезпечення пожежної безпеки, вживати відповідних заходів, погоджуючи їх з органами ДПН та ВВО;

- утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;

- організувати на об'єкті добровільну пожежну дружину (ДПД) або добровільну пожежну команду (ДПК), пожежно-технічну комісію (ПТК) і забезпечити їх роботу відповідно до чинних положень, забезпечити об'єкт засобами пожежогасіння згідно з встановленими нормами;

- створювати у разі необхідності відповідно до встановленого порядку підрозділи пожежної охорони і необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу;

- подавати на вимогу пожежної охорони відомості і документи про стан пожежної безпеки об'єктів;

- вчасно інформувати пожежну охорону про несправність пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території;

- здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання з цією метою виробничої автоматики;

- проводити службове розслідування випадків пожеж.

1.2.3. Керівник підприємства повинен визначити обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, рухомого складу, технологічного та інженерного устаткування, а також за стан і експлуатацію технічних систем протипожежного захисту.

Обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання і експлуатації засобів протипожежного захисту повинні бути відображені у відповідних посадових документах (функціональних обов'язках, інструкціях, положеннях тощо).

1.2.4. На кожному підприємстві з урахуванням його пожежної небезпеки наказом (інструкцією) повинен бути встановлений відповідний протипожежний режим, а саме мають бути визначені:

- місце застосування відкритого вогню, використання побутових нагрівальних приладів;

- порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (також і зварювальних);

- правила проїзду і стоянки транспортних засобів;

- місце зберігання та кількість сировини, напівфабрикатів і готової продукції, що можуть одночасно знаходитися у приміщеннях та на території;

- порядок прибирання пилу та відходів виробництва, зберігання промасленого спецодягу і ганчір'я, очищення повітроводів вентиляційних систем від горючих відкладень;

- порядок відключення електрообладнання;

- порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи;

- порядок проходження посадовими особами навчання і перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням осіб, відповідальних за їх проведення;

- порядок організації експлуатації та обслуговування наявних засобів протипожежного захисту (протипожежного водопостачання, насосних станцій, установок пожежогасіння, сигналізації, димовидалення, вогнегасників тощо);

- порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів, оглядів електроустановок, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання;

- дії працівників у разі виникнення пожежі;

- порядок збирання членів ДПД і відповідальних посадових осіб у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у святкові та вихідні дні.

Працівники підприємства повинні бути ознайомлені з цими вимогами на інструктажах, під час проходження пожежно-технічного мінімуму. Витяги з правил (наказів, інструкцій) з основними вимогами і положеннями необхідно вивішувати на видних місцях.

1.2.5. Керівники підрозділів та посадові особи, відповідальні за пожежну безпеку в рухомому складі або окремих приміщеннях (ізольованих робочих місцях), зобов'язані:

- забезпечити дотримання встановленого протипожежного режиму, правил пожежної безпеки та інструкцій щодо заходів пожежної безпеки;

- не допускати до роботи осіб, які не пройшли спеціальне навчання, інструктаж або перевірку знань з питань пожежної безпеки;

- проводити періодичні огляди території, будівель, виробничих і службових приміщень з метою контролю за утриманням шляхів евакуації, протипожежних перепон, розривів, під'їздів і доріг, засобів пожежогасіння (гідрантів, внутрішніх пожежних кранів, вогнегасників) і вживати термінових заходів для усунення виявлених порушень та недоліків;

- забезпечити утримання у технічно справному стані установок пожежогасіння, пожежної сигналізації, зв'язку;

- стежити за справністю приладів опалення, вентиляції, електроустановок, технологічного і виробничого обладнання і вживати заходів до усунення виявлених несправностей;

- знати пожежну небезпеку технологічних процесів, технологічного і виробничого устаткування, категорії приміщень виробничого та складського призначення з вибухопожежної і пожежної небезпеки, а також вимоги пожежної безпеки до зберігання, застосування і транспортування вибухонебезпечних та пожежонебезпечних речовин і матеріалів;

- стежити за своєчасним прибиранням приміщень і робочих місць;

- у випадку виникнення пожежі негайно повідомити про це в пожежну охорону, сповістити керівників об'єкта і приступити до її ліквідації, діючи у відповідності з вимогами розділу 8 цих Правил, а також інструкцій щодо забезпечення пожежної безпеки в рухомому складі залізничного транспорту.

1.2.6. Відповідальність за забезпечення пожежної безпеки локомотивів, моторвагонного рухомого складу і рефрижераторних секцій (поїздів), що знаходяться в експлуатації, несуть:

- машиністи - за прийняті ними локомотиви, дизель- або електропоїзди;

- начальники (механіки) - за прийняті ними рефрижераторні секції (поїзди);

- начальники депо - за локомотиви, моторвагонний рухомий склад та рефрижераторні секції (поїзди), що приписані до депо.

Вони повинні виконувати вимоги п. 1.2.5 цих Правил, а також чинних інструкцій щодо забезпечення пожежної безпеки на локомотивах, моторвагонному рухомому складі та рефрижераторних секціях (поїздах).

1.2.7. Відповідальність за забезпечення пожежної безпеки у пасажирських поїздах несуть:

- начальники (механіки) - за прийняті ними поїзди;

- провідники, роздавачі багажу, експедитори поштових вагонів, директори вагонів-ресторанів, завідуючі купе-буфетами, старші механіки-дизелісти вагонів-дизель-електростанцій - за прийняті ними вагони;

- особи, допущені до обслуговування вагонів з відеосалонами;

- начальники вагонних депо (дільниць, дирекцій) - за рухомий склад, приписаний до депо (дільниці, дирекції), і той, що знаходиться в ремонті, незалежно від місця приписки.

Зазначені особи повинні виконувати вимоги п. 1.2.5 цих Правил, а також чинних інструкцій щодо забезпечення пожежної безпеки у вагонах пасажирських поїздів.

1.2.8. Відповідальність і обов'язки осіб щодо забезпечення пожежної безпеки при перевезенні вантажів регламентуються Статутом залізниць та Правилами перевезення вантажів.

1.2.9. На підприємствах Укрзалізниці, де працюють 50 і більше осіб, за рішенням трудового колективу створюється пожежно-технічна комісія (ПТК). Її роботу необхідно організовувати згідно з Типовим положенням про пожежно-технічну комісію, що затверджується МВС України.

1.2.10. З метою залучення працівників до заходів щодо запобігання пожеж, організації їх гасіння, на підприємствах Укрзалізниці створюються добровільні пожежні дружини (команди), діяльність яких повинна здійснюватися згідно з Положенням про добровільні пожежні дружини (команди), що затверджується МВС України.

1.2.11. На кожному підприємстві повинна бути розроблена інструкція про заходи пожежної безпеки згідно з додатком N 1 до Правил пожежної безпеки в Україні.

1.2.12. На кожному підприємстві повинен бути встановлений порядок (система) сповіщення людей про пожежу, з яким необхідно ознайомити всіх працівників. У приміщеннях на помітному місці, поблизу телефонів, слід влаштовувати таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежної охорони та адреси даного об'єкта.

1.2.13. У будівлях і спорудах (крім житлових будинків), котрі мають два поверхи і більше, у випадку одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб, повинні бути розроблені і вивішені на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.

1.2.14. Працівники підприємств залізничного транспорту зобов'язані:

- чітко знати і виконувати встановлені правила пожежної безпеки, не допускати дій, що можуть призвести до пожежі;

- суворо виконувати вимоги технологічних регламентів (інструкцій) щодо забезпечення пожежної безпеки в технологічних процесах і при експлуатації рухомого складу;

- не допускати використання несправних інструментів, приладів, устаткування, дотримуватися правил безпеки під час їх експлуатації, а також виконувати вказівки керівників та осіб, відповідальних за пожежну безпеку;

- проводити прибирання робочих місць та відключати електрообладнання після закінчення роботи;

- вміти застосовувати наявні засоби пожежогасіння;

- у разі виникнення пожежі або виявлення її ознак негайно повідомити пожежну охорону, а в рухомому складі під час руху - начальника (механіка, бригадира) поїзда або машиніста локомотива та вжити заходів щодо ліквідації пожежі й евакуації пасажирів, діючи у відповідності з вимогами розділу 8 цих Правил, а також чинних інструкцій щодо забезпечення пожежної безпеки в рухомому складі.

1.3. Утримання території, будівель, споруд і приміщень

1.3.1. Утримання території

1.3.1.1. Територія підприємств повинна постійно утримуватися в чистоті і систематично очищатися від відходів виробництва, сміття, опалого листя, сухої трави, тополиного пуху тощо. Промаслені обтиральні матеріали та інші пожежонебезпечні виробничі відходи повинні зберігатися на спеціально відведених ділянках у металевих ящиках, які закриваються. Відходи виробництва, які не підлягають утилізації, необхідно регулярно прибирати і вивозити з території підприємства.

1.3.1.2. Шляхи, проїзди і проходи до будівель, споруд і джерел протипожежного водопостачання, а також підступи до пожежного інвентаря, обладнання і засобів пожежогасіння повинні бути завжди вільними.

На односмугових проїздах треба влаштовувати роз'їзні майданчики, а тупикові проїзди повинні закінчуватися розворотними майданчиками для забезпечення розвертання пожежних автомобілів. Ці майданчики мають відповідати вимогам ДБН 360-92.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні
Мнс україни, начальнику Вінницького училища професійної підготовки працівників Державної пожежної охорони мнс україни довести до...

Наказ
Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України

Про затвердження Правил пожежної безпеки для суден, які будуються та ремонтуються
Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" та Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...

Закону України “Про пожежну безпеку” 3745-12
Мнс україни, начальнику Вінницького училища професійної підготовки працівників Державної пожежної охорони мнс україни довести до...

Наказ
Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх...

Інструкція з охорони праці №42. з дотримання правил пожежної безпеки в кабінеті хімії
Дана інструкція передбачає профілактичні протипожежні заходи І дії на випадок виникнення зайняття або пожежі

40 Закону України Про забезпечення санітарного та епідемічного
Про затвердження Державних санітарних правил для підприємств, які виробляють рослинні олії

Допущено міністерством освіти України як підручник для студентів...
У підручнику викладено основні відомості з правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, промислової санітарії...

Держнаглядохоронпраці від 23 липня 1996 року n 125 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Про затвердження Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 мпа 0,7 кгс/см

Навчальних занять у кабінеті біології
Під час роботи в кабінеті біології будьте обережними, дотримуйтесь порядку й чистоти на робочому місці, виконуйте правила безпеки....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка